Wrzesień-Październik 2020 r.

Sprawdź, jak bez kłopotu przygotować sprawozdanie Rb-28S

Rb-28S to sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej oraz jednostki samorządu terytorialnego. Skorzystaj ze wskazówek eksperta i przykładowo wypełnionego wzoru, aby sprawnie przygotować Rb-28S.

Wrzesień 2020 r.

Sprawdź, jak ujmować w księgach odszkodowania od ubezpieczyciela

Jednostka budżetowa (szkoła) otrzymała na rachunek bankowy odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej na pokrycie szkód powstałych na skutek zdarzenia losowego (zalany i uszkodzony przez wichurę dach). Jak postąpić w takiej sytuacji, jak zaklasyfikować to zdarzenie i na jakich kontach księgować?

Sierpień 2020 r.

Jak bezbłędnie przygotować sprawozdanie Rb-N za III kwartał 2020 roku

Sprawozdanie należy sporządzać w sposób czytelny i trwały, rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Podpisy na sprawozdaniu w formie dokumentu składa się odręcznie, a także umieszcza się pieczątkę z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. Skorzystaj ze wskazówek eksperta, aby bez kłopotu przygotować to sprawozdanie.

Lipiec/Sierpień 2020 r.

Sprawdź, jak bezbłędnie prowadzić ewidencję na koncie 976

Wszystkie jednostki sektora publicznego, w których wystąpią wzajemne rozliczenia, są zobowiązane do wykazywania ich na koncie 976. Służy ono do rozliczeń między jednostkami, dla których dysponent części budżetowej lub jednostka samorządu terytorialnego sporządza sprawozdanie łączne, będące sumą sprawozdań jednostek podległych. Poznaj wskazówki eksperta, aby prowadzić prawidłowo ewidencję na koncie 976.

Numer specjalny Lipiec/Sierpień 2020 r.

25 przykładów dotyczących urlopów wypoczynkowych ‒ praktyczny przewodnik

Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu. Jest on przywilejem niezbywalnym, ściśle związanym ze stosunkiem pracy i pokrewnymi, co oznacza, że tylko osoba z zawartą z pracodawcą umową o pracę, powołania, wyboru, mianowania może liczyć na płatny odpoczynek. Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

Lipiec 2020 r.

Tarcza antykryzysowa. Uwaga! Możliwe zwolnienia w administracji państwowej

Tarcza antykryzysowa wprowadziła możliwość znaczących zmian w zatrudnieniu urzędników i pracowników administracji państwowej. Kiedy będą możliwe ograniczenia kosztów wynagrodzeń pracowników, jak będą wprowadzone zasady zmian warunków pracy i płacy, czy pracownik, którego dotkną ograniczenia płacowe, może odmówić ich przyjęcia?

Czerwiec 2020 r.

Kiedy można przenieść samorządowców do pracy w jednostkach pomocy społecznej

Tarcza antykryzysowa 2.0, oprócz przepisów dotyczących wsparcia przedsiębiorców i pracodawców, nałożyła na pracowników jednostek publicznych nowe obowiązki. Samorządowcy mogą przejść bowiem czasowo do pracy w jednostkach pomocy społecznej.

Numer specjalny Maj/Czerwiec 2020 r.

Od 1 lipca 2020 r. nowe dane w JPK_VAT

Nowy plik JPK_VAT będzie dokumentem elektronicznym obejmującym: deklarację VAT i ewidencję VAT. Zmiany wejdą w życie od 1 lipca 2020 r. Jednostki już teraz muszą zacząć się przygotowywać do wdrażania nowego pliku, ponieważ może to oznaczać dodatkowe obowiązki. Nowy plik to też większa szczegółowość danych transakcyjnych, które organy będą wykorzystywać do kontroli rozliczeń VAT.

Maj 2020 r.

Tarcza antykryzysowa: sprawdź, jak wpływa na finanse samorządów

Ustawa łagodząca skutki spowodowane pandemią koronawirusa wprowadza wiele zmian, które mają chronić rynek gospodarczy i przedsiębiorstwa przed załamaniem. W tekście zamieściliśmy analizę przyjętych rozwiązań, które wpływają na finanse samorządów. Wskazujemy ponadto, na co powinny zwrócić uwagę samorządy, aby ograniczyć straty finansowe.  Rozwiązania zawarte w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wytyczne dotyczą głównie firm, ale w dużej mierze będą miały wpływ na działania i sytuacje jednostek sektora finansów publicznych.

Kwiecień/Maj 2020 r.

Koronawirus – praca zdalna, wynagrodzenie za przestój i rozliczenia księgowe

Jednostki stają przed wyjątkowym zadaniem, jak poradzić sobie w sytuacji spowodowanej skutkami pandemii koronawirusa. W tekście mamy dla Państwa m.in.: 10 wyjaśnień PIP dotyczących pracy zdalnej, przykład wyliczenia wynagrodzenia za czas przestoju dla pracownika, a także przykłady ewidencji księgowej wydatków dotyczących środków higienicznych.

Kwiecień 2020 r.

Sprawdź na przykładzie, jak przygotować Rb-34S za I kwartał 2020 roku

Kwoty wykazane w sprawozdaniu Rb-34S muszą być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. W przypadku pomyłki mylną wpłatę należy wykazać w sprawozdaniu Rb-34S w części A – dochody § 298 „Wpływy do wyjaśnienia”. Skorzystaj ze wskazówek eksperta, aby bezbłędnie przygotować Rb-34S.    

Marzec 2020 r.

8 wyjaśnień RIO dotyczących sporządzania sprawozdań w jednostkach budżetowych

Poprawne wypełnienie sprawozdań może sprawić sporo kłopotów i trzeba uważać, aby nie popełnić błędów. Dlatego warto znać stanowiska regionalnychizb obrachunkowych dotyczących sprawozdawczości budżetowej. W tym numerze mamy dla Państwa przegląd wyjaśnień RIO.

Luty/Marzec 2020 r.

Jednostki muszą już zacząć przygotowania do zmian w VAT wchodzących w życie od 1 kwietnia 2020 r.

Od kwietnia bieżącego roku wchodzą w życie już w pełnym zakresie dwie istotne dla podatników VAT zmiany. Chodzi o wiążącą informację stawkową i nową matrycę stawek VAT. Jednostki sektora finansów publicznych już dziś powinny podjąć odpowiednie działania, aby przygotować się do nadchodzących zmian. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę.

Luty 2020 r.

13 przykładów dotyczących wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Warunkiem nabycia prawa do trzynastki jest przepracowanie u danego pracodawcy pełnego roku. W takim przypadku pracownik nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości. Jednak możliwe jest nabycie prawa do tego świadczenia także w sytuacji, gdy pracownik nie przepracował pełnego roku, ale świadczył pracę przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Styczeń 2020 r.

Czas na sporządzenie sprawozdania Rb-70 za IV kwartały 2019 roku

Kierownicy jednostek są zobowiązani sporządzać sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalnorachunkowym. Kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Sprawdźmy na przykładzie, jak prawidłowo wypełnić Rb-70 za IV kwartały 2019 roku.  Sprawozdanie Rb-70 jest kwartalnym sprawozdaniem o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, które sporządzają, na oddzielnych formularzach dla każdego z występujących rodzajów zadań i form organizacyjnoprawnych, kierownicy:• jednostek budżetowych,• uczelni publicznych– w szczegółowości: dział, rozdział, status zatrudnienia.