WYDANIE ONLINE

Jednym z obowiązków księgowych reprezentujących jednostki sektora publicznego jest poprawne sporządzenie oraz przekazanie sprawozdań z operacji finansowych za IV kwartał, w tym sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych. Opracowując ten dokument, należy pamiętać, aby robić to w sposób kompletny, na podstawie danych zgodnych z ewidencją księgową. Należności powinny być wykazywane we właściwej grupie dłużników.

czytaj więcej »

Wraz z początkiem przyszłego roku minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 1.750 zł brutto, dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Zmiana płacy minimalnej powoduje też m.in.: wzrost dodatku za pracę w porze nocnej, czy zmianę kwoty wolnej od potrąceń przymusowych.

czytaj więcej »

Wiosną 2015 roku gminy będą musiały przekazać akta dotyczące postępowań egzekucyjnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi naczelnikom urzędów skarbowych. Te z jednostek, które jednak będą chciały zachować uprawnienia windykacyjne i płynące z tego korzyści będą mogły to zrobić - po podpisaniu porozumienia z fiskusem.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa w 2013 i 2014 roku naliczała kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz odsetki za zwłokę z tytułu niezapłaconych kar. W wyniku dalszego nierealizowania umowy postanowiono odstąpić od umowy i wezwać do zwrotu dotychczas zapłaconych faktur z równoczesnym naliczeniem kary za odstąpienie od umowy. W jaki sposób wyksięgować dotychczas przypisane kary wraz z odsetkami oraz odpis aktualizujący należności odsetek?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka uzyskuje dochody z tytułu służebności gruntowej. W którym paragrafie należy zaksięgować jednorazową opłatę z tego tytułu. Jak wygląda to, w przypadku gdy to jednostka ponosi opłatę za ustanowienie służebności?

czytaj więcej »

Placówki korzystające z programów unijnych - w celu rozliczenia wydatków - powinny prowadzić oddzielny system księgowości. Do realizacji tego obowiązku wystarczające jest wyodrębnienie ewidencji analitycznej w ramach już prowadzonych ksiąg. Jednostka nie musi prowadzić osobnych zbiorów księgowych. Beneficjenci mogą także stosować symbole, numery lub wyróżniki do ewidencji dokumentów związanych z danym projektem.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa zakupiła lampę specjalistyczną od podmiotu, który zasadniczo nie prowadzi sprzedaży towarów, a jedynie świadczy usługi. Z tego tytułu otrzymała fakturę zakupu na „montaż lampy”. Księgowa zakwalifikowała koszt jako zakup usług i ujęła w § 430. Czy jednak zakupu nie należy wprowadzić na stan pozostałych środków trwałych?

czytaj więcej »

Pytanie: Samorządowy zakład budżetowy otrzymał dotację z budżetu gminy na zakup i montaż pieca kuchennego w wysokości 4.500 zł. Zrealizował zadanie na kwotę 2.900 zł. Jak rozliczyć otrzymaną dotację?

czytaj więcej »

Z 13 do 8% ma zmniejszyć się wielkość odsetek ustawowych. Zrównanie tej wartości z wysokością odsetek podatkowych ma spowodować skuteczniejszą ściągalność należności publicznoprawnych.

czytaj więcej »

Pytanie: Przedszkole będące samorządową jednostką budżetową pobiera opłaty za pobyt oraz wyżywienie, księguje je przy użyciu zapisu 221/720. Audytor wewnętrzny wskazał że, taki sposób ewidencji jest błędny w stosunku do opłat za wyżywienie, twierdząc, że prowadzenie stołówki nie jest obligatoryjne i – co za tym idzie – nie jest związane z podstawową działalnością jednostki. Opłaty tego rodzaju powinny być traktowane jako przychody ze sprzedaży produktów. Czy argumentacja audytora jest słuszna?

czytaj więcej »

Pytanie: Kontrahent jednostki budżetowej nie płaci za media i czynsz. Wkrótce minie 150 dni od momentu nieuregulowania pierwszej należności. Jednostka jest podatnikiem VAT czynnym. Czy w związku zaległościami w spłacie wystąpią jakieś obowiązki w zakresie podatku od towarów i usług?

czytaj więcej »

Jednostki samorządowe rozliczające VAT przy zastosowaniu współczynnika proporcji będą musiały uzgadniać przyjęty sposób z organem podatkowym. Fiskus może nie zgodzić się z propozycją i określić w formie decyzji własny sposób. Istnieje duże zagrożenie, że samorządy stracą na zmianie, ponieważ organy podatkowe będą brały przy tym pod uwagę niekomercyjny charakter działalności jednostek publicznych. 

czytaj więcej »

Pytanie: Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego gmina wybrała firmę i zawarła z nią umowę na budowę oczyszczalni ścieków. Wynagrodzenie za realizację jest wynagrodzeniem ryczałtowym. W trakcie prac firma zwracała się kilkakrotnie o sporządzenie protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych, które nie zostały ujęte w projekcie budowlanym. Na etapie przetargu w materiałach znajdowała się cała dokumentacja projektowa oraz przedmiary, na podstawie których wykonawcy zobowiązani byli przedłożyć wraz z ofertą kosztorysy ofertowe. Czy wobec takich zapisów można wyrazić zgodę na wykonanie robót dodatkowych za dodatkowym wynagrodzeniem.

czytaj więcej »

Rozpatrując, czy w danym przypadku prawo do ingerencji w wysokość środków budżetowych ma organ stanowiący samorządu, czy też organ wykonawczy, należy każdorazowo analizować konkretne zapisy ustawy o finansach publicznych oraz ustaw szczegółowych - twierdzi szczecińska izba obrachunkowa.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik, zatrudniony na stanowisku kierowcy urzędu gminy w pełnym wymiarze czasu pracy, dowozi samochodem służbowym dzieci niepełnosprawne do placówek szkolnych. Czy ma on prawo do wypłaty diety - jeśli przebywa poza miejscowością, w której jest siedziba pracodawcy ponad 8 godzin, czy tylko do zwrotu godzin nadliczbowych? Drugi pracownik niebędący kierowcą jest opiekunem dzieci podczas wyjazdu. Po porannym rozwiezieniu dzieci do placówek szkolnych wraz z kierowcą oczekują na ich odebranie bez świadczenia pracy.

czytaj więcej »

Polecenia zagranicznego wyjazdu służbowego nauczycieli powinny określać pełną trasę podróży. Na poleceniu księgowania, na podstawie którego księguje się rozliczenie zaliczki, należy natomiast umieszczać datę jego opracowania oraz podpis sporządzającego i osoby kontrolującej.

czytaj więcej »

Pytanie:   W październiku, w wyniku porozumienia zawartego ze związkami zawodowymi, pracodawca samorządowy przeprowadził zmiany stawek zasadniczych (wstecz o 3 miesiące). Części pracownikom w okresie od lipca do października wypłacone zostały również nagrody jubileuszowe. Czy (i na jakiej podstawie) trzeba dokonać korekty wypłaconych świadczeń na skutek zmiany płacy zasadniczej? Czy w sytuacji zmiany stawki wynagrodzenia z mocą wsteczną zawsze należy analizować wypłacone wcześniej świadczenia i dokonywać automatycznej korekty?

czytaj więcej »

W stanie prawnym obowiązującym w 2014 roku domy pomocy społecznej nie miały możliwości pobierania odsetek od nieterminowych opłat za pobyt. Resort pracy i polityki społecznej widzi jednak potrzebę wyposażenia DPS-ów w takie narzędzie.

czytaj więcej »

wiper-pixel