WYDANIE ONLINE

Niezachowanie zasady podwójnego zapisu lub dwukrotna rejestracja po tej samej stronie konta, mylna dekretacja lub niewłaściwa korespondencja kont – to najczęstsze przyczyny powstawania nieprawidłowości w zapisach księgowych. Sposób korygowania takich omyłek zależy od istotności błędu oraz tego, w którym momencie został wykryty.

czytaj więcej »

Poprawność finansowania przez samorządy straży miejskiej oraz podmiotów spoza sfery publicznej, a także sposób korzystania z usług i instrumentów finansowych - to tylko niektóre z obszarów, którym przyjrzy się Najwyższa Izba Kontroli w 2015 roku. Inspektorzy pracy zwrócą natomiast szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów prawa pracy w domach pomocy społecznej.

czytaj więcej »

Mniejsze odsetki ustawowe, wyższy współczynnik urlopowy, odpis na ZFŚS na niezmienionym poziomie – m.in. o tych wskaźnikach powinni pamiętać przedstawiciele służb finansowych JSFP w 2015 roku.

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych dookreśliła zasady funkcjonowania i zatrudniania administratora bezpieczeństwa informacji. Przepisy wyraźnie wskazują, że jest podległy kierownikowi jednostki. Jeśli w jednostce nie zostanie powołany administrator, zadania z zakresu ochrony ma obowiązek wykonać sam kierownik.

czytaj więcej »

Pytanie: W jednostce zepsuła się klawiatura do załączania i rozłączania systemu alarmowego. Za wymianę wystawiono fakturę, w której pierwsza pozycja dotyczy samej klawiatury, a druga jej wymiany. Jak zaklasyfikować taki wydatek? Czy całość będzie usługą remontową?

czytaj więcej »

Księgowanie operacji na koncie 130 na podstawie poleceń przelewu lub innych pozabankowych dokumentów źródłowych powoduje, że w momencie wpływu do jednostki wyciągu bankowego dane zdarzenia są już zaewidencjonowane. Takie działanie jest niezgodnie z opisem do konta 130.

czytaj więcej »

Numery inwentarzowe stanowią element umożliwiający jednoznaczną identyfikację środków trwałych, co ma istotne znaczenie dla ochrony posiadanych zasobów rzeczowych. Oznaczenia te powinny znaleźć się w ewidencji analitycznej środków trwałych i pozostałych środków trwałych.

czytaj więcej »

Pytanie: Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej po otrzymaniu uposażenia dostarczył oświadczenie o zamknięciu żłobka przez okres trzech dni. Pensję wypłacono na początku miesiąca w pełnej wysokości - bez uwzględnienia potrąceń. Jak w takim przypadku rozliczyć wypłacone środki?

czytaj więcej »

Pytanie: Przedsiębiorca pobrał z domu pomocy społecznej próbki i przekazał je do sanepidu w celu wykonania badań pod względem przydatności do spożycia. Faktura wystawiona przez ten podmiot obejmowała koszty badań (treść na fakturze: refaktura za badanie wody) oraz koszt dojazdu i poboru próbek do analizy. Całość zapłacono z § 439. Czy jednak kosztów dojazdu i poboru próbek nie należało wydzielić i zapłacić z paragrafu § 430 ?

czytaj więcej »

Pytanie: W ewidencji księgowej jednostki budżetowej widnieją bardzo stare należności. Kierownik zdecydował, że będzie dochodził zwrotu należności na drodze sądowej tylko trzy lata wstecz, ponieważ starsze uległy przedawnieniu. Przedstawiciele jednostki nadrzędnej uznali, że nie ma podstaw do wyksięgowania starszych należności, ponieważ nie ma decyzji sądu o ich przedawnieniu. Co zrobić w takim przypadku, aby podanie do sądu przeterminowanych należności nie zostało uznane za wydatek nieuzasadniony?

czytaj więcej »

Rady gminy, chcące wesprzeć lokalnych przedsiębiorców mogą zmniejszyć wysokość podatków od środków transportowych nie tylko podczas uchwalania stawek na kolejny rok. Nowe wartości przyjęte w trakcie roku mogą obowiązywać nawet z mocą wsteczną.

czytaj więcej »

Jeżeli w ciągu roku przejęto pracowników od innej jednostki, konieczność złożenia formularzy PIT-4R oraz PIT-11 leży po stronie nowego pracodawcy - uznał dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji nr ILPB1/415-814/14-2/AMN. Obowiązek ten dotyczy okresu zarówno sprzed przejęcia, jak i po przejęciu pracowników.

czytaj więcej »

Jednostka publiczna nabywająca w drodze zamówienia publiczne usługi szkoleniowe lub kulturowe może stosować procedury uproszczone pozwalające na wszczęcie postępowania przez publikację ogłoszenia o postępowaniu na własnej stronie internetowej lub w Biuletynie Informacji Publicznej. W takim przypadku jednostka nie stosuje już zasad ogólnych dotyczących ogłoszeń.

czytaj więcej »

Zastępca wójta wykonuje zadania w imieniu organu wykonawczego. Wszelkie dokumenty powinien więc opatrywać oznaczeniem „z upoważnienia”. Wyjątkiem są sytuacje określone w ustawie o samorządzie gminnym jako przemijające przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta. W takich okolicznościach wszelkie akty zastępca podpisuje bezpośredni jako wójt.

czytaj więcej »

Jeśli organ stanowiący, na terenie którego funkcjonuje żłobek lub klub dziecięcy, lub opiekę sprawuje opiekun, podejmie uchwałę o dotowaniu tego rodzaju podmiotów, dotacja przysługuje na każde uczęszczające dziecko - niezależnie od jego miejsca zamieszkania. Postanowienia rady gminy odbiegające od tej zasady są niezgodne z prawem.

czytaj więcej »

Z uwagi na przebywanie kierownika działu gospodarczego na długotrwałym zwolnieniu zaistniała potrzeba zastąpienia go w pełnieniu obowiązków. Pracownik, który najbardziej się do tego nadaje nie ma jednak wyższego wykształcenia. Czy taka osoba może zastępować kierownika lub pełnić jego obowiązki podczas nieobecności? Jeśli tak to jaki dokument należy sporządzić ?

czytaj więcej »

Rada gminy nie może w drodze uchwały oceniać działalności samorządowej radnych oraz wzywać ich do określonego sposobu działania. Sprzeciwia się to bowiem zasadzie swobodnego wykonywania mandatu przez radnego oraz stanowi ograniczenie w wykonywaniu wolnej działalności samorządowej.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik samorządowy zatrudniony jest na stanowisku kierowcy. Czy może on odmówić wykonania polecenia służbowego wyjazdu w niedzielę? Jakie są zasady „odbierania” wolnego za takie dni?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy skończył się urlop macierzyński. Następnie skorzystała z zaległego urlopu wypoczynkowego. Wkrótce zamierza wrócić do pracy, jednak nie chce piastować już poprzednio zajmowanego stanowiska. Pracownica ma wyższe wykształcenie, lecz zakład pracy nie dysponuje wolnym etatem, na którym wymagane jest wyższe wykształcenie. Czy na prośbę pracownicy zakład pracy może zatrudnić ją na stanowisku, na którym wymagane jest wykształcenie niższe niż posiada pracownica?

czytaj więcej »

wiper-pixel