WYDANIE ONLINE

O uznaniu danego wydatku za strukturalny i przypisaniu go do konkretnego kodu nie decyduje dział, rozdział bądź paragraf klasyfikacji budżetowej. Istotny jest cel wydatkowania określonych środków pieniężnych. Przypisanie określonych wydatków do odpowiedniego obszaru tematycznego i kodu klasyfikacji wynika przede wszystkim ze specyfiki podejmowanych działań przez daną jednostkę lub z realizowanego przez nią projektu.

czytaj więcej »

Ruszyła kolejna edycja Programu „Świetlica - Dzieci - Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie. Placówki wyłonione w konkursie otrzymają dotację w wysokości 40.000 zł.  Wnioski można składać do 20 marca 2015 r.  

czytaj więcej »

Wprowadzenie jednej podziałki do klasyfikowania zakupu wszystkich usług telekomunikacyjnych oraz doprecyzowanie, że § 304 nie obejmuje nagród przyznawanych przez pracodawców dla pracowników- m.in. o tych zmianach powinni pamiętać przedstawiciele jednostek publicznych, klasyfikując wydawane środki w 2015 roku.

czytaj więcej »

Wprowadzenie nowego podziału w dla badań naukowych i prac rozwojowych oraz dla budynków przewiduje projekt nowelizacji klasyfikacji PKWiU. Do celów rachunkowych, podatkowych oraz prowadzenia systemów informacyjnych administracji publicznej klasyfikacja z 2008 roku ma mieć zastosowanie jeszcze do końca 2016 roku. 

czytaj więcej »

Mimo nowelizacji ustawy o odpadach punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych nadal mogą zbierać odpady zielone. Zdaniem resortu środowiska adresatem nowowprowadzonego zakazu są wszyscy inni posiadacze odpadów.

czytaj więcej »

Pytanie: W wypadku został uszkodzony samochód samorządowej jednostki budżetowej. Ubezpieczyciel przesłał kalkulację kosztów naprawy. Do jednostki należy wybór typu rozliczenia: kosztorysowe - na podstawie faktur za naprawę lub bezgotówkowe. Którą formę wybrać? Na których kontach zaksięgować obie formy rozliczenia?

czytaj więcej »

Regulacja, zgodnie z którą do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym, ma charakter bezwzględny. Bez znaczenia jest to, że do działu księgowości jednostki nie wpłynęły odpowiednie dokumenty.

czytaj więcej »

Dopuszczalnymi formami prowadzenia wspólnego zarządzania drogami kilku powiatów jest utworzenie związku powiatów albo zawarcie między samorządami porozumienia, na mocy którego jeden powiat powierza drugiemu prowadzenie zadań związanych z zarządzaniem drogami publicznymi. Nie można natomiast w celu wspólnej obsługi zadań kilku samorządów powołać jednej jednostki budżetowej.

czytaj więcej »

Pytanie: Dom pomocy społecznej został zobowiązany do  nieodpłatnego przekazania samochodu jednostce nadrzędnej (powiat). Jak poprawnie udokumentować związane z tym operacje gospodarcze?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka nadrzędna zawarła z PFRON umowę o dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz DPS. Dofinansowanie zostało przyznane, a środki przekazano na konto samorządu. Zarząd powiatu upoważnił kierownika DPS do przeprowadzenia przetargu na zakup samochodu, podpisania umowy sprzedaży. Nakazał także zapłatę z własnych środków różnicy między wartością samochodu a dofinansowaniem. Jak zaksięgować związane z tym operacje?

czytaj więcej »

Mimo że zakład budżetowy jest jednostką organizacyjną wyodrębnioną w strukturze gminy, to działa w jej imieniu. Do celów rozliczenia VAT oba te podmioty należy uznać za jedność - twierdzi WSA w Rzeszowie. Sprawia to, że gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku z faktur związanych z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, mimo że późniejsza sprzedaż usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków nie jest wykonywana bezpośrednio przez samorząd, lecz przez jego jednostkę organizacyjną.

czytaj więcej »

Pytanie: Państwowa jednostka budżetowa nabyła usługę realizowaną w Polsce od kontrahenta z Wielkiej Brytanii (nagranie, realizacja i wydanie płyty CD z kompozycjami). Kontrahent wystawił fakturę bez VAT, gdyż nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Czy w tym przypadku należy rozpoznać import usług i wykazać w deklaracji VAT-7 podatek należny?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa rozlicza zaległe należności cywilnoprawne i po naliczaniu odsetek ujmuje je w księgach rachunkowych. Na poczet których długów zaliczać odzyskanie kwoty? Które z pozycji z dokumentacji komorniczej ujmować w księgach rachunkowych?

czytaj więcej »

Pytanie: W sprawozdaniu Rb-N samorządowa jednostka budżetowa wykazała należności długoterminowe, które dotyczą należności lat przyszłych. Czy wartość taką należy również ująć w sprawozdaniu Rb-27S?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka organizacyjna powiatu nabyła samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. Z jakim kodem wykazać jego wartość w sprawozdaniu o wydatkach strukturalnych?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica, przychodząc do pracy udokumentowała 19 lat 10 miesięcy i 6 dni stażu pracy. Po 3 miesiącach (w 2007 roku) otrzymała prawo do nagrody jubileuszowej, a następnie za 5 lat do kolejnej - z tytułu 25 lat pracy. Dnia 20 stycznia 2015 r. przyniosła kolejne świadectwa pracy, w których udokumentowała 11 lat  2 miesiące i 12 dni. Całkowity staż pracy na ten dzień wyniósł  38 lat i 4 miesiące. Czy w takie sytuacji jednostka powinna wypłacić pracownicy różnicę między nagrodą z tytułu przepracowania 25 lat pracy a 35?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony w jednostce samorządowej skorzystał w lutym 2014 r. z jednego dnia zwolnienia na dziecko. W lutym przebywał również 4 dni na zwolnieniu lekarskim. Na wynagrodzenie składa się płaca zasadnicza i dodatek stażowy. Jak wyliczyć wynagrodzenie za ten jeden dzień na potrzeby ustalenia podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok?

czytaj więcej »

Pytanie: Do urzędu gminy wpłynął wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący zarobków: wójta, sekretarza, skarbnika i pozostałych pracowników? Kto może udzielić odpowiedzi na takie pytanie? Czy powinien to być kierownik jednostki czy pracownik zajmujący się kadrami i płacami?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica wykorzystuje zaległy urlop za 2014 rok. W tym roku nabyła prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni. Wkrótce będzie chciała skorzystać z urlopu wychowawczego. Czy pracownica może wykorzystać urlop z 2015 roku jeszcze przed urlopem wychowawczym?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel przebywa aktualnie w stanie nieczynnym. Czy taka osoba może nabyć prawo do nagrody jubileuszowej?

czytaj więcej »

wiper-pixel