WYDANIE ONLINE

Ponieważ ustawa o rachunkowości nie wskazuje konkretnie momentu rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, każda jednostka publiczna powinna szczegółowe rozstrzygnięcia w tym zakresie określić w regulacjach wewnętrznych. Stosowanie odpisów można rozpocząć od miesiąca, w którym przyjęto środek trwały do używania i do ewidencji lub od pierwszego dnia kolejnego miesiąca.

czytaj więcej »

Zmienione przepisy Kodeksu pracy z kwietnia 2015 roku zwalniają niektórych pracodawców z obowiązku kierowania nowych pracowników na badania wstępne. To nowy szef będzie decydował, czy warunki na stanowisku pracy, które ma objąć nowy pracownik, odpowiadają warunkom w jego poprzednim miejscu pracy. Przepisy ustawy nie precyzują jednak, na jakiej podstawie można dokonać takiej oceny.

czytaj więcej »

Wprowadzenie nowego katalogu kryteriów, zasad punktacji oraz wzorów stosowanych przy ocenianiu - m.in. takie zmiany zakłada projekt nowego rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej. Modyfikacje mają zostać wprowadzone również do regulacji dotyczących przeprowadzania pierwszej oceny.

czytaj więcej »

Kompetencje do ustalenia regulaminu organizacyjnego starostwa obsługującego powiat będzie miał jego zarząd - tak zakłada projekt nowelizacji ustawy o samorządzie powiatowym. Aktualnie zajmuje się tym rada, co znacznie wydłuża wprowadzanie ewentualnych modyfikacji.

czytaj więcej »

Pytanie: Samorządowa jednostka oświatowa otrzymała potwierdzenie zapłaty abonamentu RTV na wyciągu bankowym. Czy jest to wystarczający dokument do ujęcia tego rodzaju kosztu w księgach rachunkowych? Jak zaksięgować tego rodzaju operację gospodarczą?

czytaj więcej »

Kary porządkowe nakładane w toku czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia stanowią dochód budżetu państwa. Urząd miasta, który pobiera tego rodzaju kwoty za pośrednictwem komendanta straży miejskiej, a następnie odprowadza je na rachunek urzędu skarbowego, nie musi wykazywać ich w swoich sprawozdaniach budżetowych.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa realizuje zadanie z zakresu zarządu dróg powiatowych polegające na budowie ścieżki rowerowej. W związku z tym będą wykupywane grunty pod budowę, których wartość znajdzie się w całym zadaniu inwestycyjnym. Czy do celów umorzeniowych grunty te należy traktować jako osobny środek trwały, czy też podlegają umorzeniu jako część drogi?

czytaj więcej »

Pytanie: Ze względu na nieobecność dzieci w przedszkolu jednostka pomniejsza przychody wpływające za wyżywienie. Jak poprawnie rozliczyć tego typu operacje?

czytaj więcej »

Papiery wartościowe (obligacje samorządowe), których zbywalność jest ograniczona, należy zaliczać do kategorii kredytów i potyczek i ujmować w sprawozdaniu Rb-NDS w pozycjach D11 i D21 – twierdzi kielecka RIO.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik uczestniczył w egzaminie kończącym kurs zawodowy. Czy opłatę z tego tytułu należy ująć w klasyfikacji wydatków budżetowych w § 430, czy też może w § 470?

czytaj więcej »

Pytanie: W domu pomocy społecznej w związku z wymianą kotła ten funkcjonujący dotychczas zostanie zdjęty z ewidencji środków trwałych. Czy kocioł parowy będący wyposażeniem budynku gospodarczego (kotłowni) należy traktować jako odrębny środek trwały? Jak należy ustali kwotę odpisów amortyzacyjnych w ewidencji środków trwałych?

czytaj więcej »

Odszkodowanie wypłacane przez gminę na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami jest wolne od podatku. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy właściciel nieruchomości nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania.

czytaj więcej »

Pytanie: Dom pomocy społecznej zamierza stworzyć zbiorczy dokument z wystawionych faktur sprzedaży za pobyt mieszkańców. Z programu, w którym są tworzone faktury, jest możliwe wydrukowanie ewidencji VAT, która jako zestawienie sprzedaży zawiera m.in. datę dokumentu, nazwę kontrahenta, jego NIP, wartość netto oraz brutto. Czy DPS może do instrukcji obiegu dokumentów wprowadzić nowy dokument księgowy, jakim byłoby zbiorcze zestawienie sprzedaży, skoro sam wydruk „ewidencja VAT” nie jest numerowany?

czytaj więcej »

Pytanie: Wykonawca zamówienia publicznego dołączył do oferty oświadczenie, w którym zastrzegł jawność dotyczącej go informacji z KRK oraz zaświadczenia z ZUS i US. Czy należy wezwać go do wykazania, że zastrzeżone informacje w istocie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp? A może uznać zastrzeżenie za nieskuteczne i ujawnić informuję?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik na swój wniosek wziął urlop bezpłatny na czas pełnienia funkcji wójta. Do urzędu wpłynęła informacja o niewykorzystanym urlopie u poprzedniego pracodawcy. Czy urlop ten przechodzi na obecne miejsce zatrudnienia?

czytaj więcej »

W dokumentacji kadrowej jednostek oświatowych i wychowawczych powinny znaleźć się oświadczenia pracowników dotyczące zgody na wypłatę wynagrodzenia w inny sposób niż do rąk własnych. Na dokumencie takim koniecznie musi znaleźć się data oraz podpis pracownika.

czytaj więcej »

Pytanie: Okulista zalecił dyrektorowi szkoły noszenie okularów na stałe. Czy ma on prawo ubiegać się o dofinansowanie do zakupu okularów?

czytaj więcej »

Pytanie: W niewielkim urzędzie gminy kadry prowadzone są w sekretariacie (głównie wystawianie umów), natomiast płace w referacie finansów. Kto w tej sytuacji powinien wystawiać ZUS Rp-7? Ponadto przedstawiciele każdego referatu przedstawiają w płacach rachunki do poszczególnych umów zlecenia, co wymaga ich potwierdzania na liście wypłaty pod względem merytorycznym. Kto może tego dokonać? Czy skarbnik lub inna osoba zajmująca się finansami może podpisywać dokumenty merytorycznie?

czytaj więcej »

wiper-pixel