WYDANIE ONLINE

Kontrasygnata polega na złożeniu podpisu na akcie prawnym podpisanym wcześniej przez inną osobę. Wymagana jest do uzyskania przez ten akt prawomocności. W jednostkach samorządu terytorialnego kontrasygnata skarbnika staje się potrzebna do skuteczności czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych. Do czasu uzyskania ostatecznego stanowiska skarbnika w przedmiocie udzielenia kontrasygnaty między jednostką a kontrahentem powstaje specyficzny stan zawieszenia.

czytaj więcej »

Zapewnienie oświetlenia dróg gminnych należy do zadań publicznych. Budowy słupów nie można zatem utożsamiać z działalnością gospodarczą gminy. Jednostka samorządu, dokonując odpłatnego przeniesienia prawa do słupów oświetleniowych, nie działa w związku z tym w charakterze podatnika, a sama czynność przeniesienia prawa pozostaje poza zakresem opodatkowania.

czytaj więcej »

Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego powinno być księgowane na koncie 998 w dacie zawarcia umowy lub innych dokumentów dotyczących wydatków. Jego ewidencja pod datą zapłaty jest niezgodnie z przepisami.

czytaj więcej »

Pytanie: Zakład pracy od 2013 roku potrąca pracownikowi część wynagrodzenia na zadłużenie na rzecz komornika. Pracownik przyniósł wyrok sądu z klauzulą wierzytelności o rozwiązaniu małżeństwa i ponoszenia kosztów alimentacyjnych w wysokości 700 zł. Twierdzi, że niesłusznie potrącamy mu zadłużenie komornicze, ponieważ ma wyrok sądu o alimentach. Czy do tej pory pracodawca zgodnie z prawem potrącał zadłużenie komornicze, skoro pracownik dopiero potem doniósł wyrok sądu?

czytaj więcej »

Pytanie: Na gruncie będącym w zarządzie jednostki budżetowej miasto dobudowało do istniejącego budynku aneks kuchenny oraz wyposażyło budynek w rolety zewnętrzne (10 sztuk). Były to inwestycje w obcym środku trwałym. Z dokumentu PT otrzymanej od jednostki nadrzędnej wynika, że rolety były wcześniej rozliczane na koncie 013 i umorzone jednorazowo. Czy w jednostce budżetowej również należy przyjąć je na konto 013? Czy nie powinny one zwiększać wartości budynku, na którym jej zamontowano? Jak zaksięgować związane z tym operacje, biorąc pod uwagę, że: wartość budynku w jednostce budżetowej wynosiła 400.000 zł, wartość przekazanej przybudówki na podstawie PT to 100.000 zł (w tym umorzenie 30.000 zł), a wartość rolet to 6.000 zł.

czytaj więcej »

Pytanie: Ośrodek pomocy społecznej realizuje świadczenia alimentacyjne na rzecz uprawnionych osób. Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa w jednostce budżetowej, a jak w gminie? Chodzi głównie o księgowania dotyczące zwrotu świadczeń.

czytaj więcej »

Pytanie: Organizatorem instytucji kultury jest rada gminy, która zatwierdza także roczne sprawozdania z działalności. Zatrudniającym i powołującym dyrektora jest natomiast wójt. Który organ powinien rozpatrywać skargę na działalność dyrektora instytucji kultury?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica przed porodem przebywała na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży. Kilka dni przed porodem trafiła do szpitala, gdzie przebywała do dnia porodu. Czy pracownicy należy się zasiłek macierzyński od dnia porodu, czy od dnia, w którym znalazła się w szpitalu?

czytaj więcej »

Pytanie: Gmina otrzymała odszkodowanie za przejęcie przez województwo gruntów, na których znajdowała się droga gminna. Zgodnie z zaświadczeniem w planie zagospodarowania miasta na dzień wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, przejęte działki są drogami gminnymi. Obie działki są drogami gruntowymi. Pierwsza z nich jest drogą gminną położoną na terenie przeznaczonym pod dolesienie bez prawa zabudowy. Druga leży na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami. Czy podstawą opodatkowania będzie tu kwota odszkodowania brutto? Na kogo należy wystawić fakturę?

czytaj więcej »

Pytanie: W latach 2005 i 2006 pracownica jednostki publicznej była zatrudniona w wymiarze całego etatu na stanowisku opiekunki – w ramach robót publicznych. Czy za okres robót interwencyjnych i prac publicznych zakład pracy powinien wystawić jej świadectwo pracy?

czytaj więcej »

W 2015 roku na 20 urzędników ma przypadać przynajmniej jeden praktykant - to rządowe zalecenia dotyczące praktyk studenckich w urzędach administracji rządowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych.

czytaj więcej »

Pytanie: Dom pomocy społecznej jest uprawniony do przechowywania środków pieniężnych mieszkańców. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym są naliczane przez bank ostatniego dnia każdego miesiąca oraz rozliczane proporcjonalnie do stanu przechowywanych środków i dopisywane poszczególnym mieszkańcom. Podatek od tych odsetek przekazywany jest do urzędu skarbowego w następnym miesiącu. Jak powinno wyglądać księgowanie takich operacji?

czytaj więcej »

Komisja rewizyjna powiatu ma prawo do przeprowadzenia kontroli w szpitalu specjalistycznym. Jej zakres nie może jednak wykraczać poza ustawowe uprawnienia nadzorcze powiatu oraz treść statutu komisji.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik samorządowy nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej w połowie miesiąca w sobotę. Wynagrodzenie za pracę wypłacane jest w ostatnim dniu miesiąca. Kiedy należy wypłacić nagrodę jubileuszową?

czytaj więcej »

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za okres od stycznia do listopada podlegają przekazaniu z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunki budżetów właściwych jednostek samorządu terytorialnego do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego. Sposób ewidencji podatków i opłat oraz udziałów JST we wpływach dochodów budżetu państwa pobieranych przez urzędy skarbowe musi być opisany w polityce rachunkowości urzędu.

czytaj więcej »

Wprowadzając do klasyfikacji budżetowej nowy § 419 „Nagrody konkursowe”, nie określono, jakiego rodzaju nagrody konkursowe powinny być tam ujmowane. Należy zatem przyjąć, że ma on zastosowanie także do nagród rzeczowych – twierdzą przedstawiciele kieleckiej RIO.

czytaj więcej »

Możliwość występowania z wnioskiem o kontrole przeprowadzanych postępowań o zamówienia w związku z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz uwzględnienie agencji płatniczej jako organu kompetentnego do występowania do prezesa UZP z wnioskiem o wszczęcie kontroli doraźnej. To najważniejsze kwestie wprowadzone do ustawy – Prawo zamówień publicznych w 2015 roku.

czytaj więcej »

Uproszczenie i uelastycznienie procedur, a także zmniejszenie obowiązków informacyjno-sprawozdawczych – zakłada projekt nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej.

czytaj więcej »

Od 31 marca nauczyciele mogą realizować zajęcia w ramach projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie nawiązanego stosunku pracy. W przypadku braku chętnych zatrudnionych w szkole, w której realizowany jest projekt, do ich realizacji będzie można zatrudnić nauczycieli spoza szkoły, jednak wyłącznie na podstawie Kodeksu pracy. Nowych przepisów nie stosuje się do już zawartych umów.

czytaj więcej »

wiper-pixel