WYDANIE ONLINE

Dokonując wydatków oraz gromadząc dochody na rachunkach bankowych, jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do ewidencji rozrachunków, a wśród nich należności. W ewidencji JST muszą się również znaleźć odpowiednio wycenione zobowiązania.

czytaj więcej »

Nowe, krótsze okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej, zróżnicowane zależnie od rodzaju dokumentu i jego przydatności - przewidują zmiany w Kodeksie pracy mające obowiązywać od 2016 roku. Nowe zasady przechowywania dokumentacji mają ułatwić prowadzenie teczek osobowych pracowników oraz selekcję dokumentów po wyznaczonym okresie przechowywania, a także obniżyć koszty z tym związane. W stosunku do dokumentacji służb mundurowych i urzędników państwowych przepisy będą nieco bardziej restrykcyjne niż w przypadku pozostałych pracowników.

czytaj więcej »

Pytanie: W jednostce budżetowej dokonywane są zakupy za gotówkę. Zbiera się faktury opłacone już przy zakupie, po czym wystawiany jest czek na kwotę, na którą dokonano zakupów. Czy taka forma rozliczania zakupów jest poprawna? W jednostce często brakuje pieniędzy na koncie, aby móc wypłacić zaliczkę. Jakich zapisów księgowych użyć w przypadku rozliczeń z pracownikami?

czytaj więcej »

W informacjach jednostki nadrzędnej stanowiących podstawę opracowania planów finansowych podległych jednostek oświatowych (ich projektów) nie można zamieszczać kwot rezerw celowych. Kwoty ujęte w rozdziale 75818 budżetu (projektu budżetu) nie są jeszcze wydatkami podlegającymi realizacji przez jednostkę.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jednostki budżetowej prosił o przelewanie jego wynagrodzenia na konto współmałżonka, przedkładając jego pełnomocnictwo. W związku z tym zaistniała wątpliwość, czy dopuszczalne jest wykonanie prośby pracownika na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa do konta współmałżonka.

czytaj więcej »

Obowiązuje już nowelizacja rozporządzenia ministra finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Zmiana jest związana głównie z reorganizacją jednostek administracji skarbowej. Przy okazji prawodawcy postanowili rozwiać wątpliwości dotyczące m.in. ujmowania w sprawozdaniu Rb-27S dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Zmieniły się także zasady przekazywania sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb.

czytaj więcej »

Modernizacja dróg, studia dla przyszłych pracowników socjalnych, doradztwo edukacyjno-zawodowe czy wreszcie tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego przy wykorzystaniu lub adaptacji istniejących budynków – m.in. na te cele jednostki publiczne mogą starać o środki z UE w II kwartale 2015 roku.

czytaj więcej »

Sam fakt, że pracownik jednostki wykonuje swoją pracę z wykorzystaniem przydzielonego mu samochodu służbowego, nie oznacza, że należy wykazać po jego stronie przychód z tego tytułu. Przysługiwanie prawa do korzystania z auta przez pracownika musi wynikać wprost z wyraźnego oświadczenia woli pracodawcy – wyrażonego indywidualnie lub też w akcie zakładowego prawa pracy, którego znajomość pracownicy poświadczą podpisem.

czytaj więcej »

Pytanie: Dom pomocy społecznej zapłacił opłatę sądową od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej oraz o likwidację depozytu mieszkańców. Czy mamy tu do czynienia z kosztami rodzajowymi, czyli kontem 409, czy może z pozostałymi kosztami operacyjnymi, czyli kontem 761?

czytaj więcej »

Przekazywanie środków między rachunkami bankowymi powoduje konieczność ich ewidencji na koncie 141. Jeżeli wypłata środków następuje z kasy, to drugostronnie operacja powinna być ewidencjonowana na koncie 101. Stosownie do przyjętej techniki księgowania środki pieniężne w drodze mogą być ewidencjonowane na bieżąco lub tylko na przełomie okresu sprawozdawczego.

czytaj więcej »

Pytanie: W ubiegłym roku oddalił się jeden z mieszkańców DPS. W związku z tym, że wszystkie decyzje dotyczące mieszkańca były prawomocne, obciążaliśmy związanymi z nimi kosztami ośrodek pomocy. Ten kwestionował jednak należności i systematycznie odsyłał faktury. Za okres pierwszych czterech miesięcy DPS skierował pozew do sądu o zapłatę i przeniósł te należności na konto 240. Należności za pozostałe miesiące rozliczono na koncie 221. Sprawa w sądzie dotycząca pierwszych kilku miesięcy do dziś nie przyniosła żadnych rozstrzygnięć. Uznaliśmy więc wszystkie należności dotyczące tej sprawy jako sporne. Czy słusznie przeniesiono wszystkie należności na konto 240?

czytaj więcej »

Wpływy z dodatkowych opłat pobieranych od osób zawierających związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego stanowią dochód gminy klasyfikowany w § 069 „Wpływy z różnych opłat”.

czytaj więcej »

Umorzenie postępowania egzekucyjnego nie blokuje możliwości dochodzenia należności z tytułu grzywien w celu przymuszenia. Oznacza to, że nie można odpisać ich z ksiąg rachunkowych jednostki wraz z umorzeniem postępowania.

czytaj więcej »

Pytanie: Dotychczas jednostka budżetowa rozliczała zaliczkę odrębnym dowodem księgowym. Istnieją jednak interpretacje, zgodnie z którymi w takim przypadku powinno stosować się dokument kasowy. W naszej jednostce raport kasowy otwierany jest w dniu, w którym wystąpiło zdarzenie kasowe. Jak w takim razie otworzyć raport na dzień, w którym pracownik przynosi dokumenty rozliczające pobraną wcześniej zaliczkę, a z dokumentów wynika, że zaliczka została rozliczona w 100%?

czytaj więcej »

Pytanie: Samorządowy zakład budżetowy dokonał w budynku stanowiącym siedzibę jednostki (ujętym na koncie 011) wymiany zniszczonej powierzchni podłogi (klepka drewniana) na nową klepkę. Jednostka poniesione nakłady potraktowała jako ulepszenie środka trwałego i w związku z tym dokonała zwiększenia wartości środka trwałego. Po trzech miesiącach jednostka stwierdziła, że popełniła błąd, gdyż nakłady poniesione na wymianę podłogi powinna potraktować jako remont, ponieważ przedmiotowa wymiana miała związek z normalnym zużyciem w toku eksploatacji. Jak skorygować uprzednio zewidencjonowane nakłady?

czytaj więcej »

Pytanie: Program finansowy, na którym samorządowa jednostka budżetowa księguje dokumenty, daje możliwość wprowadzenia wydatku strukturalnego w chwili dekretacji. Czy istnieje bezwzględny obowiązek tworzenia konta pozabilansowego 975?

czytaj więcej »

Udział przewodniczącego rady w zjazdach przedstawicieli innych jednostek samorządu terytorialnego związany jest z wykonywaniem jego zadań i służy usprawnieniu procesu legislacyjnego w powiecie. Wydatek związany z opłacaniem składki członkowskiej z tego tytułu jest więc dopuszczalny i powinien być ujmowany w § 443.

czytaj więcej »

Mostki na rowach melioracyjnych nie zostały zakwalifikowane do urządzeń melioracyjnych. Gmina może jednak dotować ich remont, jeśli tylko uchwała rady nie wyłączy takich działań z zakresu dotacji.

czytaj więcej »

Pytanie: Od początku 2015 roku istnieje możliwość powołania w jednostce tzw. ABI. Nasza jednostka liczy 20 osób. Wszyscy przetwarzają dane osobowe. Informatyka zatrudniono tylko zewnętrznie. Na dzień dzisiejszy wszystkie zbiory są zgłoszone do GIODO. Według niektórych opinii w tak małej jednostce nie ma sensu zatrudniania takiej osoby. Czy to prawda?

czytaj więcej »

Pytanie: Pod koniec miesiąca z pracownicą jednostki rozwiązano stosunek pracy. Zostanie zatrudniona ponownie w tym samym zakładzie pracy na to samo stanowisko. Czy w związku z nowelizacją przepisów kadrowych z  2015 roku zakład pracy musi kierować ją na badania lekarskie, jeżeli poprzednie są jeszcze ważne?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jednostki cały miesiąc przebywał na zwolnieniu lekarskim. Przy naliczaniu wynagrodzenia za czas choroby jest brany pod uwagę dodatek za wysługę do podstawy wynagrodzenia chorobowego, ale też jest dodatkowo dodany w całej wartości – niejako podwójnie. Czy taki sposób działania jest poprawny?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik administracyjny jest zatrudniony na 3/4 etatu na czas określony. W drugim miejscu pracy pracownik ten jest zatrudniony na 1/4 etatu – również na czas określony do 31 sierpnia 2015 r. (pierwsza umowa). Pracownik nabył prawo do emerytury i chciałby odejść na świadczenie emerytalne – przed zakończeniem umowy. W jakiej formie powinny być rozwiązane umowy przez pracownika?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa zatrudniła pracownika, który dostarczył do akt osobowych zaświadczenie z ZUS o wypłaconych zasiłkach chorobowych za okres po ustaniu zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy. Czy okres pobierania świadczenia z ubezpieczenia społecznego po ustaniu stosunku pracy należy zaliczyć do okresu uprawniającego pracownika do dodatku stażowego i nagrody jubileuszowej?

czytaj więcej »

wiper-pixel