WYDANIE ONLINE

Jednostki publiczne – jako wierzyciele – muszą podejmować czynności prowadzące do wyegzekwowania zaległych kwot. Niezbędnym środkiem umożliwiającym skuteczną egzekucję jest w takim przypadku instytucja upomnienia. W zapisie księgowym, obok kwoty kosztu upomnienia, należy uwzględnić datę jego doręczenia – jako moment dokonania operacji gospodarczej. Moment wystawienia upomnienia będzie natomiast datą dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu księgowego.

czytaj więcej »

Określenie konkretnych wymagań dla kandydatów na strażaków oraz sytuacji, w których będzie przysługiwał urlop szkoleniowy, przewiduje nowelizacja ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Zapowiadana modyfikacja ma także wpłynąć na zmiany mechanizmu ustalania wzrostu uposażenia zasadniczego strażaków z tytułu wysługi lat.

czytaj więcej »

W związku z nowelizacją ustawy o VAT od 2016 roku proporcja ustalana przez samorządy w przypadku wykonywania działalności mieszanej będzie musiała uwzględniać specyfikę wykonywanej działalności. Nie będzie to jednak – tak jak pierwotnie zakładali projektodawcy – metoda oparta na kryterium „przychodowym”.

czytaj więcej »

Zwiększenie częstotliwości kontroli w samorządach, liczby zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych oraz skuteczności monitorowania zadłużenia komunalnych osób prawnych – m.in. takie sugestie wystosowała NIK w stosunku do izb obrachunkowych sprawdzających samorządy w obszarze zadłużania.

czytaj więcej »

Zaległość w podatku od nieruchomości rozłożona na raty, w części dotyczącej płatności przypadających w kolejnych latach budżetowych, powinna być rozliczona w księgach urzędu gminy jako długoterminowe należności budżetowe – twierdzi białostocka RIO. Zapis ten koresponduje z kontem 840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów”.

czytaj więcej »

Pytanie: W polityce rachunkowości jednostki budżetowej przyjęto, że ewidencją ilościowo-wartościową należy objąć środki trwałe, których dolną granicę ustala się na poziomie 1.000 zł. Bez względu na wartość ewidencją ilościowo-wartościową rozlicza się składniki zaliczane do pozostałych środków trwałych dotyczące wyposażenia w sprzęt elektryczny, elektroniczny oraz prawa autorskie i licencje. Dla pozostałych środków trwałych nieobjętych ewidencją ilościowo-wartościową prowadzi się ewidencję ilościową (z wyjątkiem drobnego wyposażenia jak: dziurkacze, nożyczki, zszywacze itp.). W wyniku kontroli przeprowadzonej przez inspektora kontroli wewnętrznej organu prowadzącego postawiono nam zarzut nieprawidłowego ewidencjonowania składników na koncie 013. W ocenie kontrolującego do pozostałych środków trwałych należy zaliczyć – bez względu na wartość – wszelkie składniki wymienione w § 6 ust. 3 pkt 1–5 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz pozostałe środki trwałe, których cena nabycia w tym przypadku wynosi co najmniej 1.000 zł i nie przekracza kwoty 3.500 zł. Czy zarzut inspektora jest słuszny?

czytaj więcej »

Pytanie: Zarząd dróg działający w formie jednostki budżetowej przeprowadza wycinkę drzew przy drogach. Pozyskane drewno sprzedaje lub zużywa jako opał we własnej kotłowni. Cena drewna ustalana jest według wartości rynkowej. Przyjęcie wyciętego drewna do magazynu jednostka księguje przy użyciu zapisu 310/760. Jakich księgowań należy użyć przy wydaniu materiału do zużycia? A co jeżeli okaże się, że drewno przyjęte do magazynu jako opał zostanie jednak przeznaczone na sprzedaż?

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba odpowiedzialna w jednostce budżetowej za sporządzenie sprawozdania dotyczącego utylizacji odpadów wysłała je po terminie, w związku z czym została nałożona kara pieniężna. Kto w takiej sytuacji powinien ją zapłacić – jednostka czy odpowiedzialny pracownik? Jak zaksięgować tego typu wydatek?

czytaj więcej »

Pytanie: Do jednostki budżetowej zwrócono się o przesłanie drogą elektroniczną informacji publicznej. Wniosek pozostał nierozpatrzony, w związku z czym złożono skargę na bezczynność. Jednostka otrzymała postanowienie sądu, w którym zasądzono zwrot kosztów postępowania. Z którego paragrafu zapłacić tę kwotę? Jak powinny wyglądać zapisy księgowe?

czytaj więcej »

Do 30 września jednostki publiczne zobowiązane są przekazać na wyodrębniony rachunek ZFŚS pozostałą część odpisu naliczonego na dany rok kalendarzowy. Sam odpis jest kosztem jednostki księgowanym na koncie 405. Wpływ naliczonego odpisu na konto funduszu rozlicza się, stosując konta 135 oraz 851. Przy wypłatach świadczeń urlopowych lub zapomóg z ZFŚS zastosowanie ma konto 234.

czytaj więcej »

Pytanie: Gmina realizuje za pośrednictwem swojej jednostki budżetowej zadania z zakresu administracji rządowej. W wyniku realizacji tych zadań jednostka budżetowa uzyskane dochody przekazuje na rachunek jednostki nadrzędnej. Jak będą wyglądały księgowania w jednostce budżetowej, a jak w gminie?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor gminnego ośrodka sportu i rekreacji zakupił z własnego budżetu (spoza ZFŚS) ubrania sportowe dla pracowników. Poczynione zakupy nie wynikają ani z regulaminu, ani z innych przepisów. Czy od tych świadczeń należy odprowadzić zaliczkę na podatek i składki na ubezpieczenia społeczne?

czytaj więcej »

Dyrektor samorządowej instytucji kultury jest, co do zasady, upoważniony do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy. Warunkiem jest to, aby wydatki przypadające na dany rok były przewidziane w planie finansowym danego roku, pozostała część kosztów wieloletniej umowy była zaś objęta planami lat następnych. Zastrzeżenia w tym zakresie warto ująć w umowach wieloletnich.

czytaj więcej »

Gmina nie ma prawa do odliczenia VAT w związku z realizacją zadania polegającego na demontażu i usuwaniu pokryć dachowych cementowo-azbestowych z posesji osób fizycznych zlokalizowanych na terenie gminy. Wydatki z tego tytułu nie mają bowiem związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

czytaj więcej »

Zarząd powiatu może udzielić pełnomocnictwa staroście do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. Te z czynności, które mogą powodować powstanie zobowiązań majątkowych, wymagają jednak kontrasygnaty skarbnika powiatu lub osoby przez niego upoważnionej.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jednostki budżetowej zachorował. Zwolnienie lekarskie wysłane pocztą dotarło do zakładu pracy po 7 dniach. Czy pracodawca może uznać datę stempla jako termin dostarczenia zwolnienia? Drugi z pracowników przebywa na zaległym urlopie wypoczynkowym. Następnie zamierza skorzystać z wolnych dni na opiekę na dziecko do lat 14. Pracownik przerwał jednak urlop zwolnieniem lekarskim. Czy po powrocie do zdrowia pracodawca powinien udzielić zaległego urlopu wypoczynkowego bez konieczności pisania następnego podania? Czy jeśli pracownica prześle pocztą następne zwolnienie lekarskie, data stempla będzie liczyła się jako poinformowanie pracodawcy o nieobecności w pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel wystąpił do szkoły o uwzględnienie płatnej, usprawiedliwionej nieobecności w związku z prowadzeniem zajęć trenerskich w innej placówce. Szkoła wyraziła zgodę, po czym w momencie wypłaty oznajmiła, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy, że nie może tak postąpić, jak życzy sobie tego nauczyciel. Może jedynie zaliczyć te dni jako nieobecność usprawiedliwioną, ale niepłatną. Czy szkoła postąpiła prawidłowo?

czytaj więcej »

Pytanie: W stosunku do osoby zatrudnionej na zastępstwo nie zastosowano procedury konkursowej. Czy mimo tego trzeba przeprowadzić służbę przygotowawczą?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zamierza wprowadzić ograniczenie dotyczące przyznawanej kwoty pożyczki emerytowanemu pracownikowi. Czy takie działanie jest prawnie dopuszczalne?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica samorządowej jednostki budżetowej pracuje na stanowisku referenta ds. księgowości. Ma wykształcenie wyższe o kierunku zarządzanie w administracji publicznej. Czy po 4 latach można awansować ją na specjalistę ds. księgowości? Druga z pracownic pracuje na stanowisku referenta ds. osobowych. Ma wykształcenie wyższe niezwiązane z zajmowanym stanowiskiem. Czy po 2 latach pracy może awansować na inspektora? Czy minimalne wymagania kwalifikacyjne ujęte w wykazie stanowisk z rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych należy traktować łącznie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jednostki publicznej zatrudniony na stanowisku rzemieślnika wykonuje w razie potrzeby pracę kierowcy i przewozi osoby niepełnosprawne. Czy pracownicze badanie lekarskie powinno także uwzględniać obowiązki kierowcy? Czy w zaświadczeniu lekarz powinien wpisać, że pracownik może przewozić osoby niepełnosprawne?

czytaj więcej »

wiper-pixel