WYDANIE ONLINE

Inwentaryzacja, kontrola kompletności dokumentacji, uzgodnienie zapisów kont analitycznych z księgą główną – m.in. te czynności jednostki sektora finansów publicznych powinny wykonać, zanim zamkną swoje księgi rachunkowe. Aby cały proces przebiegał sprawnie, warto poświęcić czas na sporządzenie harmonogramu poszczególnych zadań.

czytaj więcej »

Ustawa o rachunkowości nakazuje wprowadzenie do ksiąg rachunkowych okresu obrachunkowego w postaci zapisu każdego zdarzenia, które nastąpiło w tym okresie obrachunkowym. Konieczne więc staje się określenie terminu, do którego wpływające do jednostki dokumenty dotyczące zdarzeń minionego roku budżetowego uwzględnione będą w tym okresie obrachunkowym. Zakończenie roku budżetowego i podejmowane w jego ramach czynności są również doskonałą sposobnością weryfikacji wewnętrznej polityki rachunkowości jednostki.

czytaj więcej »

W większych jednostkach samorządu terytorialnego jednym z etapów zamknięcia roku jest wybór podmiotu, który przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego jednostki. Obowiązek ten wynika z art. 268 ustawy o finansach publicznych i dotyczy jednostek, w których liczba mieszkańców przekracza 150.000 osób.

czytaj więcej »

Etapem, który może sprawić nieco więcej problemów, może być przekształcenie wyceny bieżącej składników aktywów i pasywów, zewidencjonowanych na kontach syntetycznych, na wycenę bilansową. Zgodnie z ustawą o rachunkowości środki trwałe wycenia się według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe. Środki trwałe w budowie wycenia się z kolei w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

czytaj więcej »

Wszystkie jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych zobowiązane są do okresowego przeprowadzania inwentaryzacji. Ma to na celu ustalenie w sposób udokumentowany rzeczywistego stanu składników majątku i źródeł ich pochodzenia oraz porównanie go ze stanem wykazywanym w księgach rachunkowych. Jeśli zostaną stwierdzone różnice inwentaryzacyjne, wówczas ustala się przyczyny rozbieżności między stanem księgowym a rzeczywistym oraz odpowiednio do nich koryguje stany księgowe.

czytaj więcej »

Koniec roku budżetowego powoduje konieczność dokonania weryfikacji należnych jednostce kwot oraz figurujących w księgach rachunkowych zobowiązań. Należy także pamiętać o poprawnej ewidencji należnych jednostce przychodów oraz poniesionych kosztów.

czytaj więcej »

Elementami tworzącymi księgi rachunkowe jednostki są zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych. Okresowe sporządzanie zestawienia obrotów i sald pozwala zidentyfikować zaistniałe w trakcie prowadzenia ewidencji księgowej nieprawidłowości. Analiza zestawienia przyczynia się zatem do eliminacji dokonanych w trakcie ewidencji błędów.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka prowadząca podjęła decyzję o połączeniu szkoły podstawowej oraz gimnazjum w zespół szkół. Dotychczas księgowa prowadziła rozliczenia zarówno w szkole podstawowej, jak i w gimnazjum. Umowę o pracę miała zawartą tylko z dyrektorem podstawówki. W zakresie prowadzenia ksiąg gimnazjum otrzymała upoważnienie wystawione przez organ nadrzędny. Jakie należy poczynić kroki księgowe w związku z połączeniem obu szkół w zespół?

czytaj więcej »

wiper-pixel