WYDANIE ONLINE

Jednym z głównych celów zaangażowania, czyli etapu poprzedzającego dokonanie wydatku, jest funkcja zarządcza, która umożliwia ocenę przebiegu realizacji wydatków. Dzięki temu dostarcza kierownictwu informacji o konieczności podjęcia ewentualnych zmian w planach finansowych. W jednostkach samorządowych informacje dotyczące zaangażowania zamieszczane są w sprawozdaniach kwartalnych i rocznych. W sprawozdaniach państwowych jednostek informacje te zamieszczane są częściej, tj. w sprawozdaniach miesięcznych.

czytaj więcej »

Zmiana formy i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich będących podstawą do przyznania i wypłaty zasiłków chorobowych czy opiekuńczych oraz wypłata zasiłku w przypadku, gdy rodzic stale opiekujący się dzieckiem nie może tej opieki zapewnić z powodu pobytu w szpitalu – to tylko niektóre zmiany mające obowiązywać w zakresie ubezpieczeń społecznych od 2016 roku.

czytaj więcej »

W lipcu 2015 roku zaczynają obowiązywać przepisy, które zobowiązują zamawiającego do doliczania do przedstawionej ceny oferty podatku, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nowelizacja ma na celu zagwarantowanie równego traktowania wykonawców, zapewnienie uczciwej konkurencji oraz ochrony zamawiającego przed zaciąganiem zobowiązań pieniężnych ponad planowane potrzeby.

czytaj więcej »

Pytanie: Samorządowa jednostka budżetowa pobiera opłaty za zajęcie pasa drogowego. Z urzędu skarbowego przyszła informacja o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w sprawie dłużnika jednostki. Na jakiej podstawie można dokonać umorzenia należności wraz z kosztami ubocznymi w księgach rachunkowych? Jednostka nie posiada stosownej uchwały w sprawie umarzania należności publicznoprawnych. Czy nadal należy naliczać odsetki, aż do momentu przedawnienia?

czytaj więcej »

Odebranie wyjaśnień od pracowników jednostki, sporządzanie kopii dokumentów oraz tzw. screenów z ekranu komputera służącego do przetwarzania lub zabezpieczania danych osobowych – m.in. takie uprawnienia ma administrator bezpieczeństwa informacji w toku czynności sprawdzających.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka publiczna ponosi wydatki na wykonanie tabliczek i liter samoprzylepnych na teczki akt w wydziale komunikacji oraz tablicy informacyjnej w kancelarii ogólnej, w której rejestrowane są dokumenty od interesantów. W którym paragrafie ująć tego rodzaju kwoty?

czytaj więcej »

Pytanie: W zeszłym roku jednostka budżetowa skierowała pracownika na kurs współfinansowany ze środków europejskich (85% z § 4707 i 15% z § 4706). Wydatki związane ze szkoleniem zostały poniesione w zeszłym roku. W tym roku pracownik został zwolniony z pracy przed upływem okresu wymaganego, aby nie zwracać części kosztów szkolenia. Pracownik wyraził zgodę na potrącenie należności z przysługującej mu odprawy. Dokonaliśmy tego potrącenia i przekazaliśmy część finansowaną z budżetu 15% na dochody budżetowe. Pozostałą część finansowaną z budżetu UE należy zwrócić do Ministerstwa Finansów. Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa tego zdarzenia?

czytaj więcej »

Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących można wykazywać, wprowadzając symbol 4990 zamiast paragrafu. Nie jest on jednak typową podziałką klasyfikacji budżetowej i może być stosowany jedynie w wyjątkowych – nieprzewidzianych sytuacjach.

czytaj więcej »

Obowiązujące od kwietnia 2015 roku zmienione przepisy o sprawozdawczości budżetowej wprowadziły istotne zmiany w zakresie rozliczenia jednostek administracji skarbowej. Zmianie uległy także zasady opracowywania niektórych sprawozdań sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz przekazywania sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb.

czytaj więcej »

W przypadku organizowania wycieczki krajoznawczej, na którą zostaną zaproszeni wszyscy uprawnieni pracownicy, nie można mówić o przychodzie z nieodpłatnego świadczenia. Korzyść konkretnego pracownika z tytułu udziału w takiej imprezie integracyjnej jest niewymierna, dostępna w sposób ogólny dla wszystkich pracowników.

czytaj więcej »

Zarówno przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych, jak i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nie stanowią podstawy do wstrzymania naliczania odsetek w związku z rozłożeniem na raty należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz należności dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

czytaj więcej »

Pytanie: Samorządowa jednostka budżetowa nabyła telefon komórkowy na raty. Płatność za fakturę rozłożono na kilkanaście rat, z czego część dotyczy tego roku, a część kolejnego. Jak potraktować zobowiązania z końca tego roku i początku kolejnego w sprawozdaniach: Rb-28S, Rb-Z?

czytaj więcej »

Pytanie: Samorządowa instytucja kultury prowadzi sprzedaż mieszaną (zwolnioną i opodatkowaną). Dyrektor instytucji pojechał w delegację na zaproszenie uczelni wyższej. Uczelnia miała pokryć koszty podróży (biletów PKP i samolot). Nie wiedząc o tym, instytucja opłaciła faktury od przewoźników. Uczelnia zwróci nam poniesione koszty na podstawie odpowiedniego dokumentu. Jaki jednak dokument należy wystawić uczelni – fakturę VAT czy notę obciążeniową?

czytaj więcej »

Rada gminy nie może określić w drodze uchwały, że zasiłek szkolny może być przyznany tylko dwa razy w stosunku do jednego zdarzenia losowego. Takie postanowienie jest sprzeczne z ustawą o systemie oświaty.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka planuje dwa przetargi nieograniczone z podziałem na dwa lub trzy zadania (remont chodnika w mieście, droga powiatowa). Czy do ustalenia wartości szacunkowej zamówienia należy zsumować remonty chodników na różnych drogach powiatowych w różnych miejscowościach?

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej szkole zmarł jeden z nauczycieli, któremu z góry wypłacono wynagrodzenie za cały miesiąc. Czy małżonek zmarłego powinien je zwrócić? Czy w takim przypadku należy wypłacić jeszcze jakieś świadczenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Na decyzji dotyczącej dodatku motywacyjnego dla strażaka wystawionej pierwszego dnia miesiąca jest zapis, że przysługuje mu odwołanie w terminie 14 dni od jej doręczenia. Czy można wypłacić ten dodatek zaraz po wydaniu decyzji, czy trzeba czekać, aż decyzja stanie się ostateczna?

czytaj więcej »

Pytanie: Kierownik działu przebywa na zwolnieniu lekarskim i pobiera zasiłek chorobowy. W zakładowym regulaminie wynagradzania widnieje napis: „Dodatek funkcyjny przysługuje na czas pełnienia funkcji. Prawo do dodatku lub jego wysokość gaśnie z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik zaprzestał pełnienia funkcji lub zmieniły się przesłanki co do jego wysokości”. Czy dodatek funkcyjny należy doliczać, jeśli kierownik cały miesiąc będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim i czy wliczać go do podstawy zasiłku chorobowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik obsługi zwrócił się z prośbą o wypłatę nagrody jubileuszowej za 20 lat, która powinna być wypłacona w 2010 roku. Dodam, że była wtedy inna kadra obsługująca. W tym roku mija 25 lat pracy, jednak domaga się wypłaty zaległej nagrody. Czy skoro pracodawca nie wywiązał się z obowiązku w 2010 roku, to należałoby w tym roku wypłacić zaległość?

czytaj więcej »

Pytanie: Organ prowadzący szkoły w połowie roku wydał decyzję dotyczącą wypłaty administracji i obsłudze podwyżki z wyrównaniem od stycznia. Czy należy także wypłacić podwyżkę palaczowi sezonowemu, który był zatrudniony tylko do końca marca?

czytaj więcej »

Dla organizacji pozarządowej działającej w zakresie kultury fizycznej i sportu może być przyznana w dotacja w ramach funduszu sołeckiego. Muszą jednak zostać spełnione wszelkie warunki określone w ustawach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz o funduszu sołeckim.

czytaj więcej »

Pytanie: Pierwszy stosunek pracy pracownika samorządowego powstał w 2005 roku i został zakończony w marcu 2015 roku. Drugi rozpoczął się w październiku 2014 roku i trwa nadal. W jaki sposób zaliczyć do stażu, od którego zależy prawo do nagrody jubileuszowej, okresy równoczesnego zatrudnienia tego pracownika w dwóch zakładach pracy?

czytaj więcej »

wiper-pixel