WYDANIE ONLINE

Ustawy samorządowe wskazują, że jednostki mają obowiązek wykonywania prawnie określonych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Z nałożeniem lub przejęciem przez JST tego typu zadań wiąże się przekazanie środków finansowych w wysokości koniecznej do ich wykonania. Wszelkie te operacje trzeba oczywiście odpowiednio zaksięgować. Warto również zwrócić uwagę, że ostatnia nowelizacja zmodyfikowała sposób ujmowania tego rodzaju zdarzeń w sprawozdaniach budżetowych.

czytaj więcej »

Jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, będące właścicielem lub posiadaczem zabytku albo posiadające go w trwałym zarządzie będą mogły ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych. Dotacja ma dotyczyć zabytków wpisanych zarówno do rejestru, jak i na tzw. Listę Skarbów Dziedzictwa.

czytaj więcej »

Od 1 września 2015 r. będzie obowiązywało nowe rozporządzenie MEN w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy. W porównaniu z poprzednim rokiem określone tam stawki nie uległy zmianie.

czytaj więcej »

Senat przyjął bez poprawek ustawę z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym, której celem jest przeniesienie kompetencji uchwalania regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego z rady powiatu na zarząd powiatu (patrz: nowo dodany pkt 6 art. 32 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym).

czytaj więcej »

Pytanie: Na początku roku doszło do pożaru miejskiej biblioteki, która była ubezpieczona od ryzyka ognia. Strata wynikająca z tego zdarzenia i polisy ubezpieczenia to 200.000 zł. Ogień powstał od wady instalacji, która rok wcześniej przeszła pozytywną weryfikację ppoż. Ubezpieczyciel odmówił jednak odszkodowania, uzasadniając niezłożeniem wniosku o ściganie firmy, która wydała pozytywną opinię ppoż. Sprawę skierowano do sądu. Ubezpieczyciel przegrał, a sąd nakazał wypłatę całej kwoty. Jak zaksięgować to zdarzenie w księgach?

czytaj więcej »

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę na potrzebę podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu doprowadzenie do zgodności przepisów ustawy o pracownikach samorządowych z konstytucją. Obecne warunki zatrudniania pracowników samorządowych są różne w zależności od podstawy nawiązania stosunku pracy oraz od stanowiska, co narusza podstawowe prawa obywatelskie.

czytaj więcej »

Minister finansów wydał interpretację ogólną, w której uznał wykonywane przez komorników sądowych czynności, w szczególności egzekucyjne, za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Obowiązek podatkowy będzie powstawał dla tych czynności z chwilą otrzymania zapłaty.

czytaj więcej »

Pytanie: Dom pomocy społecznej zamierza zakupić klimatyzator do jednego z pomieszczeń. Urządzenie zostanie zamontowane na ścianie i wymagać będzie fachowej instalacji. Na fakturze będzie widniał zapis „klimatyzator wraz z montażem” – wartość 3.000 zł brutto. Dział administracyjno-gospodarczy poinformował, że klimatyzator taki można w każdej chwili bez szkody zdemontować i zainstalować w innym miejscu. Zaksięgowano go zatem w wysokości 3.000 zł w paragrafie 421 (konto 013, umorzenie jednorazowe). Czy jednostka postąpiła poprawnie?

czytaj więcej »

Faktury za najem jednostka oświatowa powinna księgować przy użyciu kont 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” oraz 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”. Wpłata kaucji na rachunek bankowy ujmowana jest natomiast przy użyciu kont 132 „Rachunek dochodów jednostek budżetowych” oraz 240 „Pozostałe rozrachunki”.

czytaj więcej »

Pytanie: W którym paragrafie powinno księgować się wykonanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego bhp? Czy właściwy będzie § 4390, czy może 4300?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa w ewidencji środków trwałych ma wprowadzone urządzenie grzewcze, które nie jest użytkowane ani też nie zostało zlikwidowane fizycznie. W trakcie inwentaryzacji zostało spisane na arkuszu spisu z natury. Czy mimo że urządzenie to nie jest użytkowane, powinno dalej figurować w ewidencji księgowej na koncie 011?

czytaj więcej »

Od lipca 2015 roku obowiązuje część zmian wprowadzonych ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. Po nowelizacji rozszerzony został katalog towarów, których dostawy w ramach transakcji krajowych zostały objęte tzw. odwrotnym obciążeniem. Dodano także przepisy regulujące obowiązek składania informacji podsumowujących, m.in. dla dostaw niektórych towarów dokonywanych w obrocie krajowym.

czytaj więcej »

Pytanie: Na skwerze zieleni znajduje się fontanna i plac zabaw. Jak należy księgować zakup farb do konserwacji fontanny, pompy i innych urządzeń niezbędnych do działania tej fontanny, materiały do naprawy i konserwacji placu zabaw, paliwo do koszenia trawy i zakup kwiatów i krzewów?

czytaj więcej »

Rozliczenie VAT od mediów zależy od zawartej umowy. W sytuacji gdy najemca może zdecydować o wyborze dostawcy mediów, a kosztami jest obciążany na podstawie faktycznego zużycia, to usługę najmu i dostawę mediów można traktować jak odrębne świadczenia. Natomiast gdy elementy transakcji są ze sobą ściśle związane, tak że tworzą obiektywnie jedno niepodzielne świadczenie, wówczas należy je opodatkować jedną stawką VAT.

czytaj więcej »

Publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jako jednostki sektora budżetowego, mogą stosować przepisy ustawy o finansach publicznych dotyczące umarzania należności. Wbrew pozorom może to prowadzić do zwiększenia oszczędności. W celu zwiększenia wpływów SP ZOZ-y mogą z kolei wprowadzić opłaty za stworzenie kopii dokumentacji medycznej.

czytaj więcej »

Od lipca 2015 roku obowiązują dwa nowe rozporządzenia modyfikujące dotychczasowe zasady wydawania interpretacji przepisów podatkowych. Zmienił się m.in. wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Wzór ORD-IN zawiera aktualnie jaśniejsze i przystępniejsze objaśnienia wspomagające podatników w jego wypełnianiu.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka realizuje inwestycję X na lata 2015–2018. W tym roku ze względów finansowych wykonuje tylko jedną część (etap I), gdyż nie ma więcej funduszy. Szacunek został przyjęty za całość inwestycji. Czy wypełniając protokół ZP-PN, należy wypełnić pkt 2. Jest to zamówienie udzielane w częściach, a wartość udzielonego zamówienia została ustalona na określoną kwotę. W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia w sekcji IV.5 podać szacunek na całość, czy tylko na tę część?

czytaj więcej »

Dotacja udzielana niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego ma charakter roczny. W konsekwencji nie można z dotacji otrzymanej w nowym roku budżetowym potrącić nadpłaconej dotacji w roku ubiegłym.

czytaj więcej »

Wolne środki przyjmowane w depozyt od SP ZOZ, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych nie są przychodami budżetu jednostki samorządu terytorialnego, jednak aby mogły służyć sfinansowaniu środków na pokrycie planowanego deficytu lub rozchodów, powinny zostać do niego wprowadzone. W przypadku zaliczenia środków złożonych w depozyt do przychodów budżetu zwrot tych środków będzie dla jednostki samorządu terytorialnego rozchodem.

czytaj więcej »

Pytanie: Przed nawiązaniem stosunku pracownik samorządowy był zatrudniony na podstawie umowy zlecenia, od której pracodawca opłacał składki na ubezpieczenia społeczne. Czy okres ten należy zaliczyć pracownikowi do stażu pracowniczego uprawniającego do wyższego wymiaru urlopu i do dodatku za wieloletnią pracę?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownikowi domu kultury za pracę w sobotę bądź niedzielę należy się dzień wolny bez względu na to, ile godzin przepracował?

czytaj więcej »

Pytanie: W jednostce budżetowej źle wyliczono pierwszą transzę do odprowadzenia na konto ZFŚS. Kwotę wyliczono w wysokości 50.000 zł i taka też została przelana na konto socjalne. Należało jednak przelać 59.000 zł. Czy można w jakiś sposób dokonać korekty?

czytaj więcej »

Pytanie: Zakład pracy podpisał z pracownikiem umowę na pół roku zaraz po odbytym półrocznym stażu z urzędu pracy. Jest to jego pierwsza praca. Pracownik został zatrudniony na 1/4 wymiaru czasu pracy. Jak obliczać liczbę dni urlopu wypoczynkowego przysługujących takiej osobie?

czytaj więcej »

wiper-pixel