WYDANIE ONLINE

W ramach przyjętych zasad rachunkowości jednostki mogą stosować uproszczenia pozwalające oszczędzić czas i pracę. Mogą one dotyczyć np. definiowania momentu ewidencji rozrachunków na przełomie okresów sprawozdawczych, wyceny zapasów oraz ewidencji niskocennych składników majątku. Przyjęte rozwiązania nie mogą jednak wpływać na obowiązek zapewnienia wykazania w księgach rachunkowych wszystkich danych, które są istotne w procesie podejmowania decyzji gospodarczych.

czytaj więcej »

Opłaty za obiady w przedszkolu pobierane od rodziców i nauczycieli są zwolnione VAT. Opodatkowaniu podlegają natomiast wpływy za korzystanie z posiłków przez pracowników administracyjnych przedszkola.

czytaj więcej »

Doprecyzowanie zakresu stosowania paragrafu 419 „Nagrody konkursowe” oraz 424 „Zakup środków dydaktycznych i książek” – to tylko niektóre zmiany wprowadzone nowelizacją rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej. Zmodyfikowano także nazwy poszczególnych paragrafów dochodowych, tak aby ich treść jak najlepiej odzwierciedlała rodzaj operacji, jakiej dotyczy dana podziałka.

czytaj więcej »

Rozpoczynając realizację zadania zapewniającego, audytor wewnętrzny będzie przeprowadzał przegląd wstępny mający na celu m.in. dokonanie identyfikacji i oceny ryzyka towarzyszącego realizacji celów i zadań. To tylko jedna z proponowanych zmian regulacji dotyczących przeprowadzania audytu wewnętrznego w jednostkach publicznych.

czytaj więcej »

Rada gminy będzie mogła wprowadzić opłatę reklamową od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych. Opłata będzie składać się z dwóch części: stałej i zmiennej. Takie zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych wprowadza ustawa z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu.

czytaj więcej »

Pytanie: Zakład budżetowy otrzymał karę administracyjną z urzędu marszałkowskiego w związku z błędnym sporządzeniem sprawozdania o odpadach. W jaki sposób zaksięgować związane z tym operacje gospodarcze?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka przekazała odpis na konto socjalne dzień po ustawowym terminie. Gmina twierdzi, że kwota ta powinna zostać wykazana zatem w Rb-28S poprzedniego miesiąca. W jaki sposób dokonać korekty?

czytaj więcej »

W celu oceny wykorzystywania środków unijnych, z których korzystają jednostki publiczne, istotne jest poprawne wydzielenie ewidencji analitycznej. Pozwala to na rzetelne rozliczenie projektu oraz stanowi podstawę wydzielenia wydatków uznawanych za koszty kwalifikowalne.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa realizuje zadania statutowe w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej. Powstała wątpliwość dotycząca stosowania podziałki klasyfikacji wydatków § 4190 „Nagrody konkursowe”. Czy wszelkie nagrody pieniężne, jak też rzeczowe przekazywane uczestnikom różnych turniejów i zawodów sportowych, jak również imprez okolicznościowych (np. imprezy biegowe) należy klasyfikować w tym paragrafie? Czy zawody i turnieje sportowe również należy traktować jako konkurs i czy wykonywane na tę okoliczność puchary, dyplomy i medale także klasyfikować do paragrafu 4190?

czytaj więcej »

Samorządowy zakład budżetowy w ubiegłym roku obciążał swoich kontrahentów odsetkami z tytułu nieterminowej zapłaty. Łączna wysokość odsetek wyniosła 15.000 zł, z czego kontrahenci w poprzednim roku uregulowali 8.000 zł. W odniesieniu do ubiegłorocznych odsetek utworzono odpis aktualizujący w kwocie 1.000 zł. W tym roku kontrahenci uregulowali kolejne ubiegłoroczne odsetki (3.500 zł), w tym na kwotę 500 zł, stanowiące odsetki, w stosunku do których utworzono odpis aktualizujący. W tym roku naliczono kolejne odsetki na łączną kwotę 25.500 zł, z czego zapłacono 18.000 zł. Jak zaksięgować takie operacje, uwzględniając fakt, że samorządowy zakład budżetowy jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

czytaj więcej »

Pytanie: Dom kultury wystąpił o dofinansowanie ze środków unijnych zakupu strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla działającego przy nim zespołu folklorystycznego. Dofinansowanie odbywa się na zasadzie refundacji. W jaki sposób rozliczyć otrzymaną kwotę w ewidencji księgowej?

czytaj więcej »

Pytanie: Samorządowa jednostka budżetowa pozyskała z wycinki drzew przy drogach powiatowych drewno, które przekazała do tartaku w celu przetarcia na deski. Uzyskane deski zamierzamy wykorzystać na potrzeby jednostki. Zostały wycenione w cenie usługi za ich wykonanie. Tartak wystawił fakturę za usługę. Jak będą wyglądać księgowania?

czytaj więcej »

Klasyfikacja dochodów i wydatków powinna być zgodna z treścią złożonego wniosku, w którego następstwie jednostka samorządu terytorialnego zawarła umowę o dofinansowanie konkretnego zadania.

czytaj więcej »

Jeżeli urząd jako jednostka budżetowa nie dysponuje wyodrębnionym rachunkiem bieżącym i korzysta z rachunku budżetu, dotyczące tego urzędu dochody i wydatki muszą być księgowane w ewidencji urzędu (jednostki budżetowej) jako zapis wtórny.

czytaj więcej »

Opłacenie przez pracodawcę kosztu noclegu pracownika wykonującego swoje obowiązki w miejscu określonym w umowie o pracę (poza siedzibą firmy oraz miejscem zamieszkania pracownika) należy traktować jako wydatek ponoszony w interesie pracodawcy, a nie pracownika – przyznał wiceminister Jarosław Neneman w odpowiedzi na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich.

czytaj więcej »

Pytanie: Zespół szkół ogólnokształcących wraz z instytutem działającym przy uniwersytecie jest organizatorem konkursu. W ostatnim etapie wyłonieni są laureaci, którzy otrzymują nagrody pieniężne ufundowane przez prezydenta miasta (3.000, 2.000, 1..000 zł oraz indeksy na uczelnię). Jak należy traktować wypłacone środki dla finalistów? Czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 115 ustawy o PIT są zwolnione z podatku?

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą świadczy usługi dla MPK jako kierowca. Sprzedaje także bilety, rozliczając się z jednostką na zasadzie prowizji. Na jaką stawkę powinna opiewać faktura od kierowcy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pełnomocnikowi wójta ds. przeciwdziałania alkoholizmowi można wypłacać miesięczne wynagrodzenie ze środków budżetu na rozwiązywanie problemów alkoholowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy z budżetu gminy można finansować np. zakup kwiatków na jubileusz KGW, OSP, festiwal pieśni, zakończenie roku szkolnego, jubileusz księdza proboszcza, otwarcie obiektu, wiązanki na pogrzeby, w których uczestniczy wójt. Ponadto, czy można zakupić np. statuetkę na jubileusz np. proboszcza z budżetu i czy należy wówczas odprowadzić podatek?

czytaj więcej »

Pytanie: Po odwołaniach w KIO zamawiający miał obowiązek odrzucić ofertę, którą wybrał jako najkorzystniejszą. Zostało dwóch oferentów. Czy każdy z nich powinien wnieść ponownie wadium, ponieważ zostało wcześniej zwrócone? Czy zamawiający może zawrzeć umowę z oferentem, który nie przedłużył oferty i nie wniósł wadium, jeżeli drugi z oferentów dopełnił tego obowiązku?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jednostki otrzymał delegację na dwa dni. Wyjazd o godz. 5:20 rano, przyjazd w dniu następnym o godz. 19:45. Jak należy postąpić, w przypadku gdy pracodawca zapewnił wyżywienie w kwocie 22 zł (tyle wynosi rachunek), a zapewnione są śniadanie i obiad w pierwszym dniu oraz śniadanie i obiad w drugim dniu? Nie jest zapewniona kolacja. Czy pracownikowi należy wypłacić 25% diety za kolację w pierwszym dniu, tj. 7,50 zł oraz także za kolację w drugim dniu, czyli kolejne 7,50, czyli razem 15 zł? Czy za drugi dzień nie liczy się kolacji, bo pracownik wyjeżdżał o godzinie 17:00 i podróż służbową zakończył o godzinie 19:45?

czytaj więcej »

Pytanie: Kierowca zatrudniony na podstawie umowy o pracę rozliczany jest w okresach 3-miesięcznych – na podstawie regulaminu wynagradzania. Czy rozliczenie szczegółowe z godzin nadliczbowych, nocnych, za gotowość do pracy może być rozliczane w trzecim miesiącu okresu rozliczeniowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca zatrudnia pracownika na umowę o pracę na czas określony. Jest to pierwsza z zawartych umów terminowych. Pracownik stara się o kredyt w banku i potrzebuje oświadczenia od pracodawcy o zamiarze kontynuowania zatrudnienia. Czy takie oświadczenie, złożone w przekazanym dla banku zaświadczeniu, będzie dla pracodawcy bezwzględnie wiążące? Co w sytuacji, gdy pracodawca będzie chciał rozwiązać obecną umowę wcześniej?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony w dwóch placówkach na stanowisku nauczyciela muzyki. W pierwszej szkole otrzymał skierowania na badania okresowe po 1 kwietnia 2015 r. i otrzymał zaświadczenie o zdolności do pracy. W drugiej placówce, zamiast przeprowadzić badania okresowe, do akt osobowych wpięto zaświadczenie wydane w ramach badań przeprowadzonych na zlecenie innej szkoły. Czy słusznie?

czytaj więcej »

wiper-pixel