WYDANIE ONLINE

Od 2016 roku zacznie obowiązywać większość przepisów ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Daje ona samorządom m.in. możliwość zapewniania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek należących do sektora finansów publicznych (centra usług), a także tworzenia związków powiatowo-gminnych.

czytaj więcej »

Z uwagi na niedochodowość obiektów – szczególnie krytych pływalni – NIK zwrócił uwagę na potrzebę współpracy jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ustalania oferty programowej oraz współfinansowania bieżącego utrzymania takich obiektów, które mogą funkcjonować z korzyścią dla mieszkańców więcej niż jednej gminy.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową z obowiązkiem sporządzania sprawozdań budżetowych 10. dnia następnego miesiąca. W polityce rachunkowości mamy zapis, że do ewidencji i ujęcia w sprawozdaniu zobowiązań przyjmuje się wpływ dokumentów w terminie do 4. dnia następnego miesiąca, po tym terminie dokumenty są przyjmowane w koszty miesiąca bieżącego (wpływu). W jaki sposób powinna być zewidencjonowana faktura rozliczeniowa za energię? Która data jest datą operacji, a która datą dowodu, a która data datą zapisu? Okres rozliczenia 16.12–20.02, data wystawienia 25.02, data nadania 04.03, data wpływu do jednostki – 12.03? Faktura jest wprowadzana w marcu.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową z obowiązkiem sporządzania sprawozdań budżetowych 10. dnia następnego miesiąca. W polityce rachunkowości mamy zapis, że do ewidencji i ujęcia w sprawozdaniu zobowiązań przyjmuje się wpływ dokumentów w terminie do 4. dnia następnego miesiąca, po tym terminie dokumenty są przyjmowane w koszty miesiąca bieżącego (wpływu). W jaki sposób powinna być zewidencjonowana faktura rozliczeniowa za energię? Która data jest datą operacji, a która datą dowodu, a która data datą zapisu? Okres rozliczenia 16.12–20.02, data wystawienia 25.02, data nadania 04.03, data wpływu do jednostki – 12.03? Faktura jest wprowadzana w marcu.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy Komendą Powiatową PSP. Nasi strażacy mieli wypadek samochodowy. Samochód nadaje się do kasacji. Jak należy prawidłowo postąpić z kwotą odszkodowania z OC, którą wypłaci ubezpieczyciel? Czy należy kwotę odszkodowania przekazać na dochody wojewody? Czy możliwe jest, aby z tego odszkodowania dofinansować zakup nowego auta? Jak zaksięgować związane z tym operacje gospodarcze?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy na koncie 130/1 można zaksięgować wpływ od kontrahenta za korektę faktury?

czytaj więcej »

Pytanie: Dom pomocy społecznej składa w urzędzie miasta deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na początku każdego roku przypisuje pełną wartość opłaty za cały rok na kontach 403/225 i wykazuje w sprawozdaniach kwartalnych Rb-28S niezapłaconą część w zobowiązaniach. Czy takie rozwiązanie ewidencyjne jest poprawne? Jednostka nie prowadzi międzyokresowych rozliczeń kosztów. W podobny sposób ewidencjonujemy podatek od nieruchomości, z tą jednak różnicą, że deklarację na podatek składamy w urzędzie miasta co roku.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa prowadzi inwestycje za pomocą odrębnego zespołu. Wydatki dotyczące tej inwestycji księgowane są na koncie 080. Czy wszystkie koszty ponoszone w trakcie realizacji inwestycji, do momentu przekazania jej do użytkowania, powinny być odnoszone na konto środki trwałe w budowie i zwiększać wartość początkową inwestycji? Dotyczy to kosztów bezpośrednio związanych z inwestycją, jak też innych kosztów takich jak np. zakup materiałów biurowych, znaczków, usług gastronomicznych (misje Banku Światowego), opłat za tłumaczenia dokumentów (wymóg w umowie – dokumenty dwujęzyczne). Nowa komórka organizacyjna powstała do realizacji i na czas realizacji tej inwestycji. Gdyby nie prowadzenie tej inwestycji, jednostka nie powoływałaby nowej komórki i nie ponosiłaby kosztów jej funkcjonowania. W analityce konta 080 wyodrębnione są poszczególne koszty bezpośrednie i pośrednie ponoszone w ramach inwestycji.

czytaj więcej »

Pytanie: Otrzymujemy wpływy od intendentek z tytułu opłaty stałej i wyżywienie, co staje się dochodem. Występują księgowania na koncie 222 „Rozliczenia z tytułu dochodów budżetowych” w korespondencji z kontem 130. Nie ma natomiast księgowań na koncie 221. W jaki sposób należy takie wpływy księgować na koncie 720?

czytaj więcej »

Wraz z początkiem 2016 roku zaczną obowiązywać przepisy o tzw. prewspółczynniku. Zobowiązane do ich stosowania będą między innymi jednostki sektora finansów publicznych (np. gminy czy jednostki budżetowe), które prowadzą działalność stanowiącą działalność gospodarczą w rozumieniu VAT oraz niestanowiącą takiej działalności.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracodawca może skorygować pracownikom przychody w trakcie roku podatkowego z uwagi na to, że wcześniej do przychodów pracowniczych zaliczone zostały świadczenia, od których jednak nie ma obowiązku pobierania zaliczki na podatek (np. z ZFŚS). Czy pracodawca może skorygować przychody pracowników w trakcie roku podatkowego (uwzględniwszy przy tym pobrany wcześniej podatek) w taki sposób, że w PIT-11 sporządzanym po zakończeniu roku podatkowego nie dojdzie do wykazania nadpłaty w podatku dochodowym czy też należy to zrobić dopiero po zakończeniu roku, wykazując przychody w prawidłowej kwocie oraz zaliczki rzeczywiście pobrane i odprowadzone w ciągu roku, co spowoduje powstanie nadpłaty podatku u danego pracownika w rozliczeniu rocznym?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik pobrał na początku roku zaliczkę na zakupy. Czy może rozliczyć się z niej dopiero z końcem roku? Zaliczka wyniosła 300 zł, a wydał w sumie 870 zł.

czytaj więcej »

Pytanie: Przedmiotem najmu są także części składowe rzeczy. Przedmiot najmu mogą zatem stanowić także ściany budynków. W przypadku umieszczenia reklam na ścianach budynku jednostka publiczna powinna z tego tytułu pobierać opłaty – twierdzi białostocka RIO.

czytaj więcej »

Pytanie: W rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zostało określone wynagrodzenie, stawka dodatku funkcyjnego i tabele dla zastępcy wójta i skarbnika gminy zatrudnionych z powołania. Czy w regulaminie wynagradzania należy wpisywać jeszcze raz zastępcę wójta i skarbnika oraz ustalić dla nich wynagrodzenie, dodatek funkcyjny i tabelę najniższego wynagradzania, czy też opierać się tylko na rozporządzeniu?

czytaj więcej »

wiper-pixel