WYDANIE ONLINE

Plany finansowe jednostek oświatowych są ściśle powiązane z rocznymi budżetami podmiotów nadrzędnych. Osoby odpowiedzialne za opracowywanie ich projektów powinny jednak pamiętać, aby brać przy tym pod uwagę szerszy horyzont czasowy. Dzięki temu plany będą mogły być wykorzystane także jako instrument do zarządzania.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy poprawne jest ujęcie zakupu tablicy interaktywnej o wartości 7.500 zł w paragrafie 4240 na kontach  401/072; 013/201?. Tablica będzie wykorzystywana jako pomoc dydaktyczna na zajęciach lekcyjnych w szkole. Czy też powinnam ten zakup potraktować jako zakup środka trwałego w paragrafie 6060?

czytaj więcej »

Pytanie: Wykonawca wpisał w formularzu cenowym: 400 zł za roboczogodzinę x 700 roboczogodzin (roboczogodziny podał zamawiający) = 32.200 zł. Po złożeniu wyjaśnień stwierdził, że się pomylił i powinno być: 46 za roboczogodzinę x 700 roboczogodzin = 32.200 zł. Cena oferty w zakresie roboczogodzin – 32.200 zł nie ulega zmianie. Cena za roboczogodzinę jest podstawą do dalszych rozliczeń. Czy jest to błąd w obliczeniu ceny?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracujemy w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku. Czy mogliśmy zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę z datą 20 listopada, ale z datą rozpoczęcia pracy 22 listopada? Zgodnie z prośbą urzędu pracy, gdzie umowa stażowa zakończyła się 21 listopada mimo, że faktycznie pracownik stawi się pierwszy dziś w pracy 23 listopada.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy depozyt po zmarłej mieszkance DPS można wypłacić na podstawie kserokopii postanowienia o nabyciu spadku przekazem pieniężnym na  wskazany przez spadkobiercę adres? Nadmieniamy, że spadkobierczyni  wskazuje, iż jest osobą niepełnosprawną, ociemniałą, chorującą na stwardnienie rozsiane i ze względu na chorobę nie jest w stanie  podjąć osobiście depozytu. Prosimy o wskazanie możliwej, dopuszczalnej formy wypłaty uwzględniającej stan zdrowia spadkobierczyni i jej trudności w poruszaniu się. Jak wygląda kwestia rozliczenia podatku od spadku

czytaj więcej »

Pytanie: Co należy zrobić z nadpłaconą należnością w wysokości 0,90 zł? Wpłaty dokonano w urzędzie pocztowym, więc rachunek bankowy wpłacającego nie jest znany, a kontakt z wpłacającym jest nieosiągalny. Pod numerem telefonu jaki posiada starostwo do wpłacającego nikt nie odpowiada. Czy w związku z tym uzyskaną kwotę nadpłaty na koniec roku należy potraktować jako osiągnięty dochód ?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową zajmującą się zarządzaniem nieruchomościami. W ramach prowadzonej działalności zrealizowaliśmy zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka”. Zakres robót obejmował budowę szpitala wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Po zakończeniu robót budowlanych i odbiorze technicznym wprowadziliśmy na stan środków trwałych budynek szpitalny jako całość, zgodnie z zadaniem inwestycyjnym oraz sporządzonym dokumentem OT. Czy postąpiliśmy prawidłowo?

czytaj więcej »

Pytanie: Kto wycenia arkusze spisu z natury środków trwałych? W muzeum kierownik administracji przyjmuje środki trwałe, wystawia OT, prowadzi książki inwentarzowe. Księgowość na podstawie OT księguje środek trwały na koncie księgowym i nalicza amortyzacje.

czytaj więcej »

Pytanie: Z jakim paragrafem zaksięgować wpłacony przez pracownika szkoły niedobór inwentaryzacyjny zawiniony, który następnie odprowadzany jest do organu prowadzącego?

czytaj więcej »

Pracodawca, który wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczne jest zobowiązany zapewnić w budżecie środki na jego wypłatę, stanowiące 8,5% sumy wynagrodzeń pracowników z danego roku kalendarzowego, obliczone w sposób przewidziany dla obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik otrzymał w danym miesiącu wynagrodzenie oraz nagrodę. Na skutek zaokrągleń wychodzi różnica w stosunku do programu Płatnik o 0,01 zł. na składce zdrowotnej (w programie płatnik jest o 1 grosz mniej niż potrącone z list płac). Po wyksięgowaniu ten 1 grosz jest na koncie 231, czy należy zwrócić przelewem pracownikowi ten 1 grosz?

czytaj więcej »

wiper-pixel