WYDANIE ONLINE

Mimo że pojęcie zaangażowania funkcjonuje już w systemie prawa dość długo, w jednostkach sektora finansów publicznych wciąż zdarzają się nieprawidłowości w zakresie jego ewidencji. Do najczęstszych uchybień można zaliczyć: nieewidencjonowanie zaangażowania wydatków lat przyszłych, nieujmowanie na stronie Wn konta 998 równowartości sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku budżetowym oraz równowartości zaangażowanych wydatków, które będą obciążały wydatki roku następnego, nieewidencjonowanie zaangażowania na bieżąco, wykazywanie w sprawozdawczości nieprawidłowej wysokości danych dotyczących zaangażowania wydatków.

czytaj więcej »

Pytanie: Dom pomocy społecznej zamierza zakupić aparaty do mierzenia ciśnienia i łóżka rehabilitacyjne. Do tej pory zakupy tego sprzętu i urządzeń kwalifikowałam do paragrafu 4230.

czytaj więcej »

Pytanie: W klasyfikacji dochodów jest paragraf 087 dotyczący wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Czy wpisywać tu każdy wpływ ze sprzedaży złomu, czy tylko ten, który dotyczy majątku ewidencjonowanego na koncie 011 i 013? Może być przecież wpływ ze sprzedaży drewna powstałego z wycinki, a inny za złom z drobnych rzeczy, które ewidencjonowaliśmy jedynie ilościowo, np. karnisze, lampy itp.

czytaj więcej »

Pytanie: Jestem pracownikiem księgowości domu pomocy społecznej i mam pytanie dotyczące ewidencji na kontach nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającej z rozliczenia PIT-40. Zaksięgowałam nadpłatę po stronie Wn na koncie 225 i Ma 231. Jednakże przez tę operację zwiększyły się obroty na koncie 225. Gdy wypełniam PIT-4R, wychodzi różnica w ewidencji księgowej, Czy należy zastosować techniczny zapis ujemny i pomniejszyć obroty na koncie?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa zawarła umowę kompleksową na dostawę energii, którą księguje jako wydatek na zakup energii (§ 401–4260). Na dystrybucję energii została zawarta druga, nowa umowa u innego dostawcy, w związku z czym jednostka otrzymała drugą fakturę, też zaksięgowaną jako koszt zakupu energii. Czy jest to prawidłowe, czy też wydatek na dystrybucję energii powinno się księgować jako zakup pozostałych usług?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła podstawowa przekazała do urzędu gminy środek trwały kocioł c.o. (na podstawie protokołu przekazania środka trwałego, umorzenie 100%) w celu likwidacji, ponieważ ekspertyza techniczna informuje, że piec nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Piec ten zostanie sprzedany na złom. Jak powinno wyglądać księgowanie przyjęcia środka trwałego w urzędzie gminy, a następnie jego sprzedaż?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy wymianę systemu operacyjnego lub zakup systemu operacyjnego do istniejących komputerów powinno się zakwalifikować jako usługę do § 4300, czy zakup rzeczy do § 4210 (to samo dotyczy zakupu programu Office)?

czytaj więcej »

 Zakłady budżetowe – tak jak jednostki budżetowe – nie posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów w zakresie podatku od towarów i usług. Zatem wszelkie czynności przez nie wykonywane na rzecz osób trzecich powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła, a czynności dokonywane w ramach tej jednostki (zarówno pomiędzy jednostkami budżetowymi, jak i zakładami budżetowymi) mają charakter wewnętrzny.

czytaj więcej »

W styczniu 2016 r. został uchwalony projekt ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego oraz o zmianie ustawy o finansach publicznych. Projekt ten określa zasady, na jakich jednostki samorządu terytorialnego mają przechodzić na scentralizowany model rozliczania VAT.

czytaj więcej »

Dodatkowe wynagrodzenie roczne jest swoistą premią za świadczenie pracy. Warunkiem nabycia prawa do trzynastki jest przepracowanie u danego pracodawcy pełnego roku. W takim przypadku pracownik nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości.

czytaj więcej »

Ponieważ dotację dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej na każdego ucznia tej szkoły wypłaca się w 12 ratach (za poszczególne miesiące), można pomniejszyć dotację należną w kolejnych miesiącach o kwotę dotacji wypłaconej w zawyżonej wysokości za okres poprzedni.

czytaj więcej »

Pytanie: Strażak odchodzi na emeryturę z końcem miesiąca. Otrzymuje urlop wypoczynkowy proporcjonalnie. Czy zatem ma prawo wystąpić o wypłacenie dopłaty do wypoczynku, jeżeli z poprzedniego roku został mu urlop dodatkowy?

czytaj więcej »

wiper-pixel