WYDANIE ONLINE

Poznaj praktyczne wskazówki, jak bezbłędnie wypełnić sprawozdanie Rb-30S
Przy sporządzaniu kwartalnego sprawozdania Rb-30S może pojawić się kłopot z zamknięciem dwóch pierwszych części. Sprawdźmy na przykładach, co należy uwzględnić w części A formularza, aby była zgodna z częścią B i jak krok po kroku wypełnić pozostałe części sprawozdania.

czytaj więcej »

Pytanie: Do naszej szkoły został skierowany bezrobotny w celu wykonywania prac społecznie użytecznych. Po zakończeniu miesiąca pracy szkoła sporządziła listę płac i wypłaciła osobie bezrobotnej należną kwotę. Jak zaksięgować listę płac, czy odpowiedni będzie paragraf 401, czy może 302 – skoro to nie jest nasz pracownik. Wypłacone wynagrodzenie zostanie w 60% zrefundowane przez urząd pracy. Jak zaksięgować wpływ środków z refundacji? Wyjaśnię, że szkoła nie podpisała żadnej umowy z powiatowym urzędem pracy, osoba ta pracuje na podstawie skierowania z PUP.

czytaj więcej »

Pytanie: Magazyn w galerii prowadziły dwie osoby. Jeden z pracowników przeszedł na emeryturę i w związku z tym przeprowadziliśmy inwentaryzację w ostatnim dniu jego pracy. Osoba, która przeszła na emeryturę, po jednym dniu przerwy w zatrudnieniu powróciła na to samo stanowisko. Czy należy powtórnie przeprowadzać inwentaryzację (w tym jednym dniu nie było żadnych ruchów na magazynie), czy może wystarczy oświadczenie o ponownym przejęciu magazynu.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak prawidłowo ująć w państwowej jednostce budżetowej księgowanie w 2016 roku planu finansowego oraz równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych na koncie pozabilansowym 980 w odniesieniu do nowego paragrafu 400 „Grupa wydatków bieżących jednostki?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik naszej jednostki oświatowej poprosił o pożyczkę z ZFŚS. Pieniądze chce przeznaczyć na remont mieszkania. Na jakiej podstawie wypłacić pożyczkę i jak powinny wyglądać księgowania?

czytaj więcej »

Pytanie: Instytucja kultury ma rozpoczętą inwestycje w budowie – amfiteatr. W związku z inwestycją zakupiono scenę mobilną, która została zaewidencjonowana na koncie 080 – Środki trwałe w budowie. W związku z koniecznością transportu scena została zarejestrowana jako pojazd i ubezpieczona od odpowiedzialność cywilnej. Czy koszty rejestracji i ubezpieczenia sceny powinny zwiększyć wartość środka trwałego i zostać zaewidencjonowane na koncie 080 „Środki trwałe w budowie”?

czytaj więcej »

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione ustawowe warunki. Sprawdź, jakie.

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o podanie podstawy prawnej w przypadku wystawienia faktury VAT za usługę remontową. Chodzi o: malowanie dwukrotne ścian, sufitów, przygotowanie gruntu pod malowanie. Wszystkie czynności robi zleceniodawca dla mojej jednostki. Problem polega na tym, że zleceniobiorca chce wystawić fakturę z jedną pozycją jako usługa remontowa. Czy to będzie prawidłowe? Dziękuję za zainteresowaniem moim pytaniem. Pozdrawiam, główna księgowa jednostki budżetowej.

czytaj więcej »

Pytanie: Gmina otrzymała w drodze spadku po zmarłym mieszkańcu (musieliśmy przyjąć ten spadek) maszyny. Sprzęty te stanowiły wyposażenie zakładu serwisu opon. Został rozpisany przetarg, ale maszyny nie zostały sprzedane. Gmina chce teraz oddać maszyny na złom. Jak mamy rozliczyć się z firmą skupującą złom – czy notą księgową, czy fakturą z odwrotnym obciążeniem? A może wystarczy umowa kupna sprzedaży?

czytaj więcej »

Jeżeli planowana inwestycja nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi VAT, to gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Tak wyjaśnił organ podatkowy. Poznaj komentarz eksperta w tej sprawie.

czytaj więcej »

Gmina, która nieodpłatnie dowozi uczniów do szkół, nie działa w charakterze podatników VAT. Wyjaśniamy praktyczne skutki wyroku TSUE dla polskich gmin.

czytaj więcej »

Pytanie: Gmina miejska otrzymała postanowienie o wypłacie odszkodowania na rzecz firmy "X" za grunty przejęte z mocy prawa pod budowę drogi. Na przejętym gruncie znajdowało się ogrodzenie. Strony zawarły ugodę, zgodnie z którą firma "X" zrzeka się w części odszkodowania w zamian za wybudowanie przez gminę drugiego ogrodzenia przed rozebraniem istniejącego. Pozostała kwota odszkodowania zostanie wypłacona dla firmy "X" w ustalonym terminie. Firma "X" wystawi fakturę dla gminy na całą kwotę odszkodowania, natomiast gmina wystawi fakturę za ogrodzenie i pozostałą kwotę przekaże na rachunek bankowy firmy "X". Wówczas rozrachunki pomiędzy gminą i firmą będą w całości rozliczone (postępowanie wg udzielonej poprzednio odpowiedzi). Gmina, aby wybudować ogrodzenie, musi skorzystać z usług firmy zewnętrznej. Koszt takiego ogrodzenia będzie 3 razy większy niż kwota wykazana na fakturze za ogrodzenie dla firmy "X" odpowiadającej wartości w decyzji o odszkodowaniu. Czy gmina może w całości odliczyć VAT naliczony z faktury zakupowej za wykonanie ogrodzenia, czy powinna odliczyć tylko w części przypadającej podatkowi należnemu wykazanemu na fakturze wystawionej dla firmy „X”?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy jednostka musi ogłaszać przetarg na wynajem lokalu z przeznaczeniem na kawiarnię? Czy można to rozwiązać w inny sposób ? Czy można zastosować zerową stawkę za metr wynajmu. Czy nie będzie to skutkować doliczeniem do przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych?

czytaj więcej »

Do 31 sierpnia jednostka musi wypłacić nauczycielom świadczenie urlopowe. Świadczenie to przysługuje zarówno pracownikom czynnym zawodowo, jak i tym, którzy są przykładowo na urlopie dla poratowania zdrowia. Sprawdźmy, na przykładach, jak prawidłowo wyliczyć świadczenie urlopowe dla nauczycieli w 2016 roku.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownik musi składać pisemny wniosek o wyrażenie zgody na użycie samochodu prywatnego w celu odbycia podróży służbowej? Czy w tym poleceniu wyjazdu służbowego jednostka musi podać: markę, nr rejestr. samochodu i podpis pracodawcy?

czytaj więcej »

Pytanie:  Jesteśmy jednostką budżetową powołaną uchwałą rady miejskiej. Zajmujemy się zarządzaniem nieruchomościami, które są własnością gminy miejskiej i pobieraniem z tego tytułu opłat czynszowych. W sytuacji gdy klienci nie płacą należnych opłat, wysyłamy ponaglenia listowe. Zamierzamy elektronicznie (SMS lub e-mail) przekazywać wiadomości o zbliżającym się terminie płatności lub o należnościach przeterminowanych, pod warunkiem podania dobrowolnie przez klienta numeru telefonu bądź e-maila, np. przy zawieraniu umowy. Jakie spełnić warunki, żeby nie naruszyć ustawy o ochronie danych osobowych i innych?  

czytaj więcej »

wiper-pixel