WYDANIE ONLINE

Skorzystaj z 9 przykładowych księgowań dotyczących świadczenia wychowawczego
Sposób ujęcia w ewidencji księgowej wypłaty świadczenia wychowawczego zależy od ustaleń zawartych w zakładowym planie kont. Sprawdźmy na przykładach, jak prawidłowo ujmować w księgach rachunkowych operacje związane z wypłatą świadczeń z Programu 500+.

czytaj więcej »

Zasady udzielania oraz rozliczania zaliczek udzielanych pracownikom samorządowych jednostek budżetowych powinny być uregulowane w przepisach wewnętrznych. Sprawdźmy na przykładzie, jak bezbłędnie ewidencjonować rozliczenie zaliczki.

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła kupiła kostkę do wymiany nawierzchni podjazdu dla niepełnosprawnych, w planach jest też remont podjazdu. Wszystkie prace wykona ta sama firma. Czy faktura dotycząca zakupu kostki wystawiona na szkołę powinna być sklasyfikowana w § 4210, a cała usługa remontowa wymiany nawierzchni i podjazdu w § 4270, czy może raczej wszystkie wydatki w § 4270?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nagrody lub drobne upominki zakupione przez starostę i wręczane w ramach promocji powiatu dla uczestników konkursów należy klasyfikować w paragrafie 419? Czy paragraf ten obejmuje również zakup pucharów, statuetek, dyplomów, medali w zawodach sportowych i turniejach?

czytaj więcej »

Z możliwości kwalifikowania umów leasingu zgodnie z regulacjami prawa podatkowego będą mogły korzystać wszystkie jednostki sektora finansów publicznych, a nie jak dotychczas − tylko jednostki samorządu terytorialnego. To dobra wiadomość, ponieważ takie rozwiązanie znacznie uprości rozliczenia i obniży koszty.

czytaj więcej »

Pytanie: Gmina na podstawie zawartego porozumienia obciąża powiat kosztami związanymi z utrzymaniem części wspólnych budynku na podstawie faktur VAT, proporcjonalnie do zajmowanych powierzchni. W kwietniu firma zewnętrzna wykonała usługę wodno-kanalizacyjną w budynku i wystawiała fakturę obciążającą gminę. Niestety faktura nie wpłynęła do urzędu gminy, dlatego ta wystąpiła o duplikat faktury, który został wystawiony w czerwcu i w tym miesiącu gmina go otrzymała. Na podstawie otrzymanego duplikatu faktury zamierza więc częściowo obciążyć powiat za wykonaną usługę, wystawiając fakturę VAT. Czy obowiązek podatkowy powstał w dacie wykonania usługi przez firmę zewnętrzną, tj. w kwietniu, czy w miesiącu otrzymania duplikatu i wystawienia faktury  na powiat, tj. w czerwcu?

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2017 r. gmina i jednostka budżetowa będą traktowane jako jeden podatnik VAT czynny. A to oznacza, że muszą prowadzić wspólne rozliczenia VAT.

czytaj więcej »

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia VAT jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Czy gmina odliczy VAT od zakupu wozów strażackich? Sprawdźmy.

czytaj więcej »

Jednostka kupiła pręty stalowe do realizacji zadań statutowych. Czy w takiej sytuacji musi rozliczyć transakcję w systemie odwrotnego obciążenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Gmina w drodze zamiany nabyła grunt od prywatnej firmy (ta wystawiła fakturę z 23% stawką VAT). Grunt zostanie przeznaczony na rozbudowę cmentarza (jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego). Będą budowane grobowce zarówno murowane, jak i zwykłe. Za wszystko pobierane są opłaty cmentarne opodatkowane 8% stawką VAT. Czy gmina może odliczyć od podatku zakupiony grunt w całości, czy według prewspółczynnika?

czytaj więcej »

Do końca 2017 roku poszczególne jednostki organizacyjne JST będą odrębnie określały proporcjonalne odliczanie VAT. Proporcja będzie obliczana łącznie dopiero od 2018 roku. Poznaj szczegóły zmian.

czytaj więcej »

Burmistrz – jako organ podatkowy – musi tak zabezpieczyć wykonanie zobowiązań podatkowych, aby nie dopuścić do przedawnienia zaległości. Trzeba też zadbać o odpowiednią dokumentację. Poznaj wskazówki RIO, aby uniknąć nieprawidłowości.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony w jednostce budżetowej przechodzi na emeryturę; osoba ta nie jest członkiem korpusu służby cywilnej. Staż pracy wynosi 10 lat i 3,5 miesiąca. Poprzedni zakład pracy: to przedsiębiorstwo państwowe − 3 lata stażu, oraz Centralny Związek Spółdzielni Inwalidów − 9 lat stażu. Czy do uprawnień związanych z odprawą emerytalną należy wliczyć tylko okres pracy w obecnej jednostce? Czy też doliczyć jeszcze dwa wyżej wymienione zakłady pracy? Nadmienię, że dla pracownika stosuje się zapisy ustawy o pracownikach urzędów państwowych.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik ma 15 dni zaległego urlopu z poprzedniego roku, który może wykorzystać do końca września 2016 roku. W lipcu zatrudniony chce skorzystać z 14-dniowego urlopu i otrzymać świadczenie urlopowe za 2016 rok. Czy osoba ta musi najpierw wykorzystać zaległy urlop, następnie wziąć bieżący urlop i na tej podstawie mamy wypłacić jej świadczenie urlopowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Mam wątpliwości dotyczące wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia. Dnia 30 czerwca 2016 r. rozwiązaliśmy umowę o pracę z pracownikiem z powodu przejścia na emeryturę. Jednak 4 lipca 2016 r. zatrudnimy go na nowo (z założeniem, że będzie pracował do końca roku). Proszę o informację, czy mamy wypłacić tej osobie w przyszłym roku dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik do końca 2015 roku pracował w jednostce na pełen etat, niewykorzystany urlop na 31 grudnia 2015 r. wyniósł 22 dni. Od 1 stycznia 2016 r. pracownikowi zmniejszono etat do 5/8, a jego urlop wynosi 17 dni. W jaki sposób rozliczać urlop pracownikowi w 2016 roku, jeśli ma urlop z pełnego etatu i z 5/8? Odjąć 8 godzin czy 5 z jednego dnia urlopu?

czytaj więcej »

wiper-pixel