WYDANIE ONLINE

Czas na inwentaryzację. Poznaj wskazówki, jak sprawnie ją przeprowadzić w Twojej jednostce
Prawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja pozwala na ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów jednostki. Zanim jednak rozpoczniemy prace w tym zakresie, trzeba uregulować kwestie związane z przygotowaniem, przebiegiem i rozliczeniem inwentaryzacji, a także podziałem kompetencji.

czytaj więcej »

Pytanie:  Starostwo poniosło wydatek w kwocie 4.000 zł związany z wykonaniem dwóch stanowisk promocyjnych (na fakturze poz. 1 namiot, poz. 2 obciążniki, poz. 3 nadruk). Czy zakup ten powinien nastąpić z wydatków bieżących (§ 430 „Zakup usług pozostałych”, gdyż opis faktury wskazuje, że jest to usługa), czy należy go traktować jako wydatek bieżący z § 421? W umowie napisane jest: „zakup i dostawa dwóch stanowisk promocyjnych”. Czy te namioty należy zaksięgować na koncie 013?

czytaj więcej »

Pytanie: Zakupiliśmy program antywirusowy na trzy lata. Na fakturze jest napisane: „Program antywirusowy przedłużenie – licencja 36 miesięcy”. Z jakiego paragrafu należy pokryć ten wydatek?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka Zarząd Dróg Powiatowych w ramach zadania inwestycyjnego − przebudowa drogi powiatowej będzie korzystała z pomocy środków unijnych w ramach programu PROW: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014−2020. Czy przyznane środki w ramach tego projektu powinny być ujęte w paragrafie 6057, czy 6058?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową nieposiadającą osobowości prawnej. Czy opłata za udział w konkursie powinna być zakwalifikowana do paragrafu 4300, czy też do paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki”? Dodam, że konkurs dotyczył wiedzy z zakresu geografii. Zadanie realizowane w Dziale 630 Turystyka, w Rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

czytaj więcej »

Pytanie: W dniu 30 grudnia 2015 r. rada powiatu podjęła uchwałę dotyczącą wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w kwocie 50.000 zł. W tym celu otwarto dwa odrębne rachunki bankowe – w budżecie powiatu oraz w jednostce, która miała realizować wydatek. Pieniądze z rachunku podstawowego budżetu zostały przelane na rachunek wydatków niewygasających jeszcze w 2015 roku. Kto powinien ująć kwotę wydatków niewygasających w sprawozdaniu rocznym Rb-28S, powiat czy jednostka? Czy powiat ma wstawić w sprawozdaniu zbiorczym Rb-28S kwoty w kolumnie 5 „Zaangażowanie”, kolumnie 6 „Wydatki wykonane” i kolumnie 11 „Wydatki, które nie wygasły z upływem roku”, czy też wszystkie te pozycje powinna wypełnić w sprawozdaniu jednostkowym Rb-28S jednostka, która realizuje wydatek w 2016 roku?

czytaj więcej »

Pytanie: Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej stara się o budowę nowej siedziby. Z jakiego paragrafu należy pokryć rachunek za ksero szerokoformatowe i wydruk dotyczący wizualizacji koncepcji budowy komendy?

czytaj więcej »

Inwentaryzacja tą metodą polega na porównaniu danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników. Chodzi tu przede wszystkim o urealnienie sald wykazywanych w księgach rachunkowych oraz wyeliminowanie sald nieistniejących w praktyce.

czytaj więcej »

Jeżeli arkusze spisowe zostaną sporządzone w sposób nierzetelny, nieczytelny czy też z wieloma poprawkami poddającymi w wątpliwość ich wiarygodność, biegły rewident bez zarządzenia dodatkowego spisu nie uzna ich za wystarczającą podstawę korekty stanów ewidencyjnych.

czytaj więcej »

Spis z natury jednostki przeprowadzają co roku. Są jednak pewne wyjątki. Jeden z nich dotyczy nieruchomości zaliczonych do środków trwałych.

czytaj więcej »

Gmina udostępnia kąpielisko miejskie. Wstęp na basen jest płatny, a za darmo mogą wejść tylko określone grupy wiekowe. Czy gmina musi w takiej sytuacji naliczyć VAT? Poznaj stanowisko ministra finansów.

czytaj więcej »

Czy gmina odliczy VAT z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z przebudową i modernizacją targowiska? Poznaj wyrok NSA i sprawdź praktyczne skutki dla Twojej jednostki.

czytaj więcej »

Opłata pobierana przez gminę za usługi dodatkowe z tytułu odbioru odpadów komunalnych nie podlega opodatkowaniu VAT.

czytaj więcej »

Pytanie: Gmina w 2014 roku kupiła meble na potrzeby wyposażenia biur. Firma sprzedająca wystawiła nam rachunek (bez wykazania pozycji VAT). Gmina nie odliczyła VAT od zakupionych mebli. W tym roku  zamierza je sprzedać. Jaką stawkę VAT należy zastosować?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak powinno się wprowadzać delegacje pracowników w odniesieniu do  Jednolitego Pliku Kontrolnego? Czy należy je traktować jak inne dokumenty kosztowe (zakupy)? Czy diety, ryczałty itp. mają być odrębnymi pozycjami w systemie, czy można je łączyć w jedną pozycję delegacji? Czy faktury pod delegacją mają mieć normalne rozbicie?

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2017 r. zostanie wprowadzona obowiązkowa centralizacja rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie VAT. Termin wejścia w życie znowelizowanych przepisów został na etapie prac legislacyjnych przesunięty na 1 października 2016 r. Co oznacza, że od tego dnia można już przechodzić na nowy model rozliczeń. A co z kasami rejestrującymi?

czytaj więcej »

Wybór sposobu realizacji i finansowania zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wspierania rozwoju sportu należy do organów jst. Samorząd musi działać w ramach obowiązujących przepisów.

czytaj więcej »

Wyjazd do partnerskiej gminy to doskonała forma promocji samorządu. Czy można wypłacić diety osobom niebędącym pracownikami jednostek? Sprawdźmy.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy naszej jednostki budżetowej otrzymują okazjonalnie nagrody, część zatrudnionych otrzymuje w każdym miesiącu dodatki zadaniowe i dodatki specjalne. Raz w roku pracownicy dostają trzynastki. Proszę o informację, czy potwierdzone przez pracownika dokumenty związane z przyznaniem dodatków, nagród i trzynastki mam przechowywać w części B akt osobowych? Czy w tej części akt powinny znajdować się również: oświadczenie pracownika z prośbą o przekazywanie pieniędzy na konto bankowe, PIT-2, oświadczenie dotyczące podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, skoro takie druki pracownik wypełnia i pozostawia w księgowości?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik w okresie 15 października 2015 r. – 31 marca 2016 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim. Za okres 19 grudnia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. otrzymał wynagrodzenie zasadnicze, w związku z czym nastąpiła nadpłata wynagrodzenia za zwolnienie lekarskie w wysokości 3.077,03 zł. W styczniu 2016 roku pracownik otrzymał zasiłek chorobowy za okres od 19  grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. w kwocie 2.750,02 brutto. Czy mogę prosić pracownika o zwrot nadpłaconego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 3.077,03 zł.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel dyplomowany wykonuje pracę wicekuratora oświaty w ramach urlopu bezpłatnego. Urlop był udzielony od 9 maja 2016 r. przez dyrektora szkoły na podstawie art. 17 ust. 2 Karty Nauczyciela. Czy osobie tej do okresu zatrudnienia uprawniającego do nagrody jubileuszowej należy wliczyć okres pracy w szkole do dnia rozpoczęcia urlopu bezpłatnego?

czytaj więcej »

wiper-pixel