WYDANIE ONLINE

Skorzystaj z 5 wskazówek, aby bezbłędnie wypłacać stypendia
Jednostka oświatowa może wypłacić uczniom wsparcie materialne, które pomaga w zmniejszeniu różnic w dostępie do edukacji. Możliwa jest też wypłata o charakterze motywacyjnym, która wspiera najzdolniejszych uczniów. Poznaj rady doświadczonego eksperta i sprawdź, jak ewidencjonować wypłatę stypendium. Upewnij się, jakie obowiązki podatkowe ciążą na księgowym w przypadku wypłaty takiego wsparcia.

czytaj więcej »

Nowy dział klasyfikacji budżetowej „855 – Rodzina”, rozdział „85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” to tylko niektóre zmiany, o których księgowy JSFP musi wiedzieć. Skorzystaj z praktycznych tabel i zobacz, jak zmienia się klasyfikacja budżetowa.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka dostała rachunek za naprawę układu hamulcowego. W specyfikacji do faktury ujęto koszt materiałów 1.000 zł oraz koszt naprawy 500 zł. Do jakiego paragrafu wydatków należy ująć ten rachunek: 4270 czy rozbijać na 4210 i 4270?

czytaj więcej »

Pytanie: Rozliczam samorządową jednostkę budżetową nieposiadającą osobowości prawnej. Zakupiono telefon komórkowy na raty. Spłata następuje w równych ratach miesięcznych, wykazywanych przy fakturze za rozmowy telefoniczne. Całkowita spłata nastąpi w październiku 2017 roku. Czy zakup telefonu komórkowego na raty należy ująć w kwartalnym sprawozdaniu Rb-Z? Jeżeli tak, to w którym wierszu i kolumnie? Czy należy wykazywać kwotę wynikającą z zawartej faktury, czy pomniejszoną o spłacone raty?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownikowi przysługuje w 2016 roku 26 dni urlopu oraz dwa dni urlopu zaległego za zeszły rok. Z pracownikiem rozwiązujemy umowę 30 września 2016 r. Pracownik wykorzystał dziewięć dni urlopu. Bardzo proszę o informację, czy wyliczając pracownikowi urlop proporcjonalnie, mam liczyć od 26 dni, czy od 28 dni (26 + 2 zaległy)?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy podpisując z pracownikiem umowę o pracę na czas nieokreślony bezpośrednio po umowie o pracę na czas określony (u tego samego pracodawcy), musimy pisać porozumienie w sprawie wykorzystania urlopu wypoczynkowego w trakcie kolejnego zatrudnienia? Czy może wystarczy zgoda ustna?

czytaj więcej »

Organy służb, inspekcji i straży, mimo ich zespolenia ze starostą, pozostają organami administracji rządowej, a wykonując zadania powiatu, czynią to we własnym imieniu. Jakich jednostek nie dotyczy centralizacja w VAT? Poznaj wyjaśnienie resortu finansów.

czytaj więcej »

Jednostki sektora finansów publicznych złożą plik o schemacie JPK_VAT za II półrocze 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. Przeczytaj tekst i skorzystaj z praktycznych zasad umożliwiających przygotowanie danych przez jednostki sektora publicznego w schemacie JPK_VAT(1)_v1-0.xsd. w pliku o formacie XML zgodnie ze standardem OECD SAFT 2.0.

czytaj więcej »

Pytanie: Teatr przyjął grupę teatralną z Niemiec (nie mają NIP UE). Niemcy wystawili swój spektakl na naszej scenie. Spektakl był biletowany i przychody z tytułu sprzedaży biletów były przychodami naszego miasta. Na podstawie zawartego porozumienia pokryjemy koszty przejazdu na trasie Niemcy – Polska – Niemcy. Teatr zza Odry wystawił nam rachunek, który zawierał zestawienie poniesionych kosztów związanych z przyjazdem osób i scenografii do Polski (paliwo, częściowe ubezpieczenia). Rachunek w euro wystawiony jest z datą 7 lipca 2016 r., wpłynął do nas pod koniec sierpnia i został ujęty w księgach rachunkowych w sierpniu. Dnia 31 sierpnia zapłaciliśmy za rachunek. Naszym zdaniem jest to refundacja kosztów i wystawiony rachunek zaksięgowałam w pozostałe koszty operacyjne (konto 7). Wystąpiły różnice kursowe. Czy postąpiłam prawidłowo? Czy może należało potraktować to jako import usług, naliczyć VAT i ująć w deklaracji za lipiec?

czytaj więcej »

Pytanie: Gmina sprzedała ze stawką zwolnioną grunt niezabudowany. Nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na dzień sprzedaży gruntu nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Czy jeżeli nowy właściciel wystąpi o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zostanie mu ta decyzja wydana, to gmina będzie musiała skorygować VAT od sprzedaży tej działki?

czytaj więcej »

Resort finansów zmienił termin obowiązkowego składania informacji o prowadzonej ewidencji w VAT przez duże jednostki sektora finansów publicznych. Co oznacza, że masz czas na wywiązanie się z tego obowiązku do 31 stycznia 2017 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o wyliczenie kwot amortyzacji w następującej sytuacji: środek trwały o wartości 300.000 zł (nie jest to samochód osobowy) przyjęto na koniec grudnia 2012 roku, amortyzacja rozpoczęta od 2013 roku na pięć lat (stopa 20% – metoda liniowa, nie ma ulg inwestycyjnych ani żadnych innych), w momencie przyjęcia jest to środek podlegający tylko amortyzacji bilansowej (podatkowa wynosi zero), dokonano amortyzacji (bilansowej) za pełne lata 2013, 2014, 2015, na koniec 2015 roku rozbudowano środek o 50.000 zł, kwota 50.000 zł będzie podlegała amortyzacji zarówno bilansowej, jak i podatkowej. Nowa wartość początkowa do amortyzacji od 2016 roku to 250.000 zł, z tego bilansowa 250.000 zł, a podatkowa 50.000 zł. Odpisów amortyzacyjnych dokonujemy od nowej wartości, wykorzystując dotychczas stosowaną metodę i stawkę amortyzacyjną, aż do momentu zrównania wartości umorzenia z nową wartością początkową, tzn. nie zmienia się stawki amortyzacyjnej. Jakie będą kwoty odpisów bilansowych i podatkowych w poszczególnych latach, począwszy od 2013 roku?

czytaj więcej »

Sprzedaż posiłków dla nauczycieli korzysta ze zwolnienia z VAT. Czy tak samo będzie w przypadku wyżywienia dla pracowników administracji i obsługi szkoły? Sprawdź aktualne stanowisko organów podatkowych.

czytaj więcej »

Wydatek polegający na finansowaniu monitorowania zamkniętego składowiska odpadów komunalnych nie może być pokrywany z uzyskanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – twierdzi gdańska RIO. Katalog wydatków finansowanych z tego źródła ma charakter zamknięty.

czytaj więcej »

Rada miejska ma prawo upoważnić kierownika samorządowego zakładu budżetowego do załatwiania spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową, zespołem obsługi ekonomiczno-administracyjnej (ZEAS). W wakacje zorganizowaliśmy 7-dniowy wypoczynek dla dzieci z naszych szkół. Otworzyliśmy odrębny rachunek bankowy, na który przyjmowaliśmy wpłaty od rodziców dzieci oraz płacimy za:− nocleg i wyżywienie,− transport (wykorzystujemy nasz autobus szkolny i kierowców − po wypoczynku wystawiana jest nota księgowa za paliwo zużyte podczas wyjazdu, na tej podstawie robimy przelew z konta wypoczynku na konto rachunku głównego − budżetowe jako zwrot wydatku),− bilety wstępu i inne opłaty podczas wypoczynku (kierownik wycieczki przed wyjazdem otrzymuje zaliczkę na tego typu wydatki).Wszelkie księgowania związane z wypoczynkiem były prowadzone na koncie 240 bez klasyfikacji budżetowej. Na koniec wypoczynku podliczyliśmy koszty, pozostały niewykorzystane środki, więc kupiliśmy drobne upominki dla dzieci w takiej wysokości, aby konto wypoczynku zamknęło się na 0.Czy postąpiliśmy prawidłowo? Czy nie powinniśmy ująć wypoczynku letniego w planie budżetowym i przyjąć wpłaty od rodziców na konto bankowe główne i traktować je jako dochody budżetowe, a wszelkie wydatki w ramach wypoczynku księgować jako wydatki budżetowe? Proszę Państwa o radę.

czytaj więcej »

Pytanie:  Jednostka budżetowa odprowadzająca dochody do organu, tj. powiatu, w trakcie roku otrzymała odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej na naprawę szkody (naprawa i odszkodowanie dotyczy bieżącego roku). Czy możemy otrzymane odszkodowanie zaksięgować na zmniejszenie kosztów i nie odprowadzać do organu, jeśli odszkodowanie i naprawa zamykają się w jednym roku?

czytaj więcej »

wiper-pixel