WYDANIE ONLINE

Sporządzamy miesięczne sprawozdanie Rb-27S jednostek budżetowych za październik 2016 roku
Do 10 listopada 2016 r. samorządowe jednostki budżetowe składają zarządom jednostek samorządu terytorialnego sprawozdania Rb-27S za październik. Sprawdź, o czym pamiętać, aby uniknąć błędów.

czytaj więcej »

Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów zawiera wiele dokładnych wytycznych dotyczących procesu przygotowania, przebiegu i rozliczenia inwentaryzacji zapasów. Warto, aby jednostki włączyły do swoich instrukcji niektóre wskazówki zawarte w tym dokumencie jako praktyczne i sprzyjające zachowaniu obiektywizmu i rzetelności spisów.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka w 2016 roku kupiła klepkę parkietową i wydatek z tego tytułu zaklasyfikowała do § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”, natomiast udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie jej ułożenie, na nastąpić w 2017 roku. Klepkę parkietową będzie układał wykonawca, który nie ma nic wspólnego z jej zakupem. Czy zlecone prace budowlane należy traktować jako usługę, czy jako prace remontowe, a zatem do jakiego paragrafu zakwalifikować ułożenie klepki parkietowej: ٤٣٠٠ czy ٤٢٧٠, i jak to zdarzenie ująć w ewidencji księgowej?

czytaj więcej »

Przeprowadzenie, a potem wyniki inwentaryzacji jednostka musi odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych, a ujawnione w toku inwentaryzacji różnice trzeba wyjaśnić i rozliczyć w księgach tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji. Sprawdźmy, o jakich zasadach pamiętać, aby zrobić to prawidłowo.

czytaj więcej »

Pytanie: Dom kultury organizuje dożynki gminne i wypłaca nagrody za wieńce dożynkowe, Jak powinno wyglądać księgowanie nagród?

czytaj więcej »

Wydawanie zaświadczeń o zawarciu umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego stanowi dla związku komunalnego czynność towarzyszącą prowadzeniu działalności gospodarczej. Nie musi on zatem określać kwot podatku naliczonego do odliczenia zgodnie ze sposobem określenia proporcji.

czytaj więcej »

W przypadku porzuconych pojazdów, które nie nadają się do eksploatacji, gmina staje się ich właścicielem, musi zabrać te auta i zająć się ich recyklingiem. Czy musi odprowadzić VAT? W tej sprawie wypowiedział się NSA. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Gmina, która zamierza bezpłatnie przekazać zakładowi budżetowemu sieć wodociągową, nie ma prawa do odliczenia VAT od poniesionej inwestycji. A jak będzie po centralizacji?

czytaj więcej »

Opolska izba obrachunkowa zajęła stanowisko w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości mienia gminnego wykorzystywanego na prowadzenie przez jst gospodarki kanalizacyjnej. Poznaj stanowisko.

czytaj więcej »

Pytanie:  Jesteśmy instytucją kultury, zamierzamy zawrzeć umowę o dzieło na tłumaczenia tekstów, chodzi o zapowiedzi wystaw, noty biograficzne i teksty o wystawie. Treści te są umieszczane po angielsku na naszej stronie internetowej. Czy umowa o dzieło ma zawierać koszty uzyskania przychodu 20 czy 50%?

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z potrzebą okresowego sprawdzenia prawidłowości wykonywania obowiązków przez osobę materialnie odpowiedzialną dyrektor jednostki zarządził przeprowadzenie inwentaryzacji. Powołano 3 osobową komisję inwentaryzacyjną. Miesiąc temu zostało wydane zarządzenie, które pracownik odpowiedzialny materialnie otrzymał do wiadomości po czym pracownik przedłożył zwolnienie lekarskie (z zapisem, że chory może chodzić). Czy możliwe jest przeprowadzenie inwentaryzacji podczas jego zwolnienia chorobowego? Jest on jedyną osobą odpowiedzialną za powierzone mienie.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak należy wypłacać diety dla pracowników, którzy na szkoleniu mieli zapewniony lunch, a delegacja trwała od 7.00 do 17.00? Czy jeżeli był podany obiad, to dieta się nie należy? Załóżmy, że delegacja trwa kilka dni. Czy gdy w pierwszym dniu pracownik wyjeżdża o 8.00, ma zapewniony obiad i kolację, to w tym dniu należy się część diety za śniadanie? W dniu powrotu ma zapewnione śniadanie i obiad, a wraca o 18.00. Czy powinnam wypłacić część diety za kolację?

czytaj więcej »

wiper-pixel