WYDANIE ONLINE

Jak ujmować dochody budżetowe na koniec roku
Jednostki sektora finansów publicznych, w tym jednostki budżetowe, zobowiązane są do ustalenia efektów prowadzonej w ciągu roku budżetowego działalności. Niezbędne do tego jest ustalenie wartości zrealizowanych dochodów budżetowych oraz prawidłowa ewidencja.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy na nowym wzorze umowy o pracę jednostka budżetowa (stosująca przepisy ustawy o służbie cywilnej), która zatrudnia niepełnoetatowca, musi wypełniać punkty dotyczące: −dopuszczalnej liczby godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. ١٥١1 § 1 Kodeksu pracy,−przyczyn uzasadniających zawarcie umowy? Zgodnie z ustawą za nadgodziny pracodawca oddaje czas wolny w tym samym wymiarze.

czytaj więcej »

Kierownik jednostki sektora finansów publicznych jest odpowiedzialny za całość jej gospodarki finansowej i to on ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości. Sytuacja zmienia się jednak w przypadku przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego prowadzenia tzw. wspólnej obsługi. Poznaj stanowisko RIO.

czytaj więcej »

Tylko kierownik jest uprawniony do dysponowania środkami finansowymi i zgromadzonymi na rachunku bankowym zakładu budżetowego – twierdzą przedstawiciele zielonogórskiej RIO. To na nim ciąży odpowiedzialność za całość gospodarki finansowej jednostki.

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła podstawowa zapłaciła fakturę z rachunku podstawowego. Jednostka posiada wyodrębniony rachunek ZFŚS i to właśnie z tego rachunku prawidłowo powinna zostać zapłacona faktura. Dokonano przelewu między rachunkami; równowartość zapłaty za fakturę dla kontrahenta przelano z konta ZFŚS na konto podstawowe. Jak powinny wyglądać księgowania na trzech wyciągach, na których widnieją te operacje?

czytaj więcej »

Zmiany w zasadach ujmowania operacji gospodarczych czy w planach kont to tylko niektóre nowości, na które musi się przygotować księgowy jednostki sektora finansów publicznych. Sprawdź praktyczne konsekwencja tych zmian i zobacz, jakie będziesz mieć nowe obowiązki.

czytaj więcej »

Pytanie: Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej otrzymała rachunek wystawiony na tę komendę za studia podyplomowe strażaka. Który paragraf wydatków będzie prawidłowy: § 307013 czy § 430018?

czytaj więcej »

Jesteśmy jednostką budżetową (podatnikiem VAT czynnym, ale nie odliczamy VAT od zakupów). W tym miesiącu otrzymaliśmy fakturę zagraniczną (kontrahent zagraniczny) za udział w konferencji naukowej i wstęp na panele konferencyjne. Konferencja odbyła się w Szwajcarii. Faktura zagraniczna jest bez VAT. Zapłaciliśmy za fakturę w złotówkach, po przeliczeniu według odpowiedniego kursu USD. W księgach rachunkowych usługę konferencyjną księgujmy na koncie zespołu 4„Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” i „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”. Czy jest to import usług? Czy mogę zastosować art. 28g ustawy o VAT i wtedy miejscem opodatkowania będzie Szwajcaria?

czytaj więcej »

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Czy gmina odliczy VAT w związku z realizacją projektu polegającego na demontażu i usunięciu wyrobów zawierających azbest? Poznaj stanowisko organu podatkowego.

czytaj więcej »

Resort finansów przygotował nowy projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Czy jednostki organizacyjne gmin, które obecnie korzystają ze zwolnienia, muszą mieć od nowego roku kasy?

czytaj więcej »

Pytanie: Mam problem z ustaleniem odsetek za opóźnienie w płatności za fakturę PLAY.Czy dobrze myślę, że będą to odsetki 7% w stosunku rocznym?

czytaj więcej »

wiper-pixel