WYDANIE ONLINE

Skorzystaj ze wskazówek, aby poprawnie przygotować Rb-27ZZ za IV kwartały 2016 roku
 Do 31 stycznia 2017 r. jednostki samorządu terytorialnego, które realizują zadania z zakresu administracji rządowej oraz zlecone im do wykonania na podstawie odrębnych ustaw, składają Rb-27ZZ za IV kwartały 2016 roku.

czytaj więcej »

Rada gminy ma określić w drodze uchwały zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach wspólnej obsługi. Zakres obowiązków powierzonych jednostce obsługującej powinien zostać określony w Statucie Centrum Usług Wspólnych w formie katalogu zamkniętego.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik wyczerpał limit 182 dni chorobowego. Dostarczył jeszcze zwolnienie lekarskie (ten sam kod choroby). W naszej ewidencji ma wpisaną nieobecność w pracy jako usprawiedliwioną, osoba ta nie ma też prawa do zasiłku. Pracownik domaga się wypłaty dodatku stażowego. Dodatek stażowy nie wchodzi u nas do podstawy wymiaru zasiłku. Czy powinnam wypłacić pracownikowi dodatek stażowy?

czytaj więcej »

Osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe są zwolnione z opłaty od posiadania psa.

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów przygotowało kolejny projekt zmian w ustawie o VAT. Nowe regulacje dotyczą obliczania proporcji do celów odliczeń częściowych po centralizacji rozliczeń VAT. Zobacz, co się zmieni.

czytaj więcej »

Pytanie: Gmina miejska wprowadza centralizację i będzie rozliczać VAT wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi od 1 stycznia 2017 r. Gmina nie zamierza dokonywać korekt rozliczeń podatku za okresy rozliczeniowe przed dniem podjęcia wspólnych rozliczeń VAT. Gmina realizowała projekty, które były finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, odliczając VAT od inwestycji tylko w przypadkach, gdy istniała możliwość takich odliczeń. W przypadku inwestycji, które nie dawały prawa do odliczeń – VAT był kosztem kwalifikowalnym. Czy gmina ma obowiązek złożyć informację według załącznika nr 3 do ustawy o centralizacji rozliczeń VAT, w przypadku gdy nie zmienia się kwalifikowalność VAT realizowanych projektów?

czytaj więcej »

Pytanie: Kupiliśmy towar od unijnego kontrahenta w ramach WNT. Towar dostarczono 4 listopada 2016 r., a faktura została wystawiona 28 października. Kiedy powstał u nas obowiązek podatkowy z tytułu WNT? W którym miesiącu mamy prawo do odliczenia podatku naliczonego?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową, podatnikiem VAT czynnym. Nie odliczamy VAT od zakupów, ale refakturujemy część faktur (zgodnie z porozumieniem) na szkołę muzyczną. Otrzymaliśmy fakturę za usługę – coroczny przegląd kominowy ze stawką VAT zw. (zwolnienie podmiotowe). Musimy refakturować tę usługę w 30%. Czy do kwoty muszę doliczyć stawkę 23% VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: W 2009 roku gmina przekazała komunalnemu zakładowi budżetowemu środki trwałe w postaci wodociągów. Od 2010 roku zakład zaczął realizację inwestycji od wymiany istniejących sieci wodociągowych, kończąc na budowie odcinka kanalizacji.Na tę inwestycję zakład dostał z gminy dotację celową w wysokości brutto realizowanych inwestycji, ponieważ wysokość VAT przekraczała możliwości finansowe zakładu. Zakład od tych inwestycji odliczył VAT naliczony, który docelowo przekazał do gminy w formie zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej.Obecnie trwają działania, w trybie art. 16 ust. 1 i 5 ustawy o finansach publicznych, zmierzające do likwidacji 31 grudnia 2016 r. komunalnego zakładu budżetowego w celu przekształcenia go w inną formę organizacyjno-prawną, to jest w jednostkę budżetową. W wyniku przekształcenia powstanie jednostka gminy o nazwie zakład usług komunalnych.Majątek likwidowanego zakładu w postaci nowo wybudowanego wodociągu, a także kanalizacji sanitarnej oraz pozostałych sieci wodociągowych zostanie przekazany na majątek gminy, a następnie oddany w administrowanie nowo powstałej jednostce.Czy w przypadku likwidacji zakładu z końcem grudnia i przekazania tych środków trwałych na majątek gminy będzie to skutkować koniecznością naliczenia VAT?Czy w związku z centralizacją od 1 stycznia 2017 r. ma znaczenie data przekazania tych środków trwałych na majątek gminy? Czy może lepiej tego przekazania dokonać po 1 styczna 2017 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy jednostka budżetowa, która prowadzi magazyn materiałów (sól, piasek, znaki itp.) do bieżącego utrzymania dróg, będzie zobowiązana przesyłać do ministerstwa JPK strukturę 3 − magazyn. Nie prowadzimy sprzedaży tych materiałów.

czytaj więcej »

Pytanie: Gmina zamierza realizować zadanie inwestycyjne pod nazwą ,,Budowa wiaty przystankowej”. Zadanie to będzie polegać na dostawie i montażu gotowej wiaty metalowej i oszklonej oraz na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej na gruncie pod wiatą. Do jakiej grupy środków trwałych zakwalifikować dostawę i montaż wiaty oraz nawierzchnię z kostki betonowej? Jaką stawkę amortyzacyjną zastosować? Czy należy przyjąć to jako całość środka trwałego, czy osobno?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego, otrzymujemy fakturę za Internet. W jakim paragrafie klasyfikować takie wydatki?

czytaj więcej »

Pytanie: W budynku szkoły wykonano częściowo prace remontowe zgodnie z zawartą umową. Do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego jednostka nie otrzymała od wykonawcy faktury za częściowo zrealizowane roboty, umowa ta przewiduje fakturowanie nie częściej niż raz na kwartał. Jednostka oświatowa wyceniła wykonane roboty według danych wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz stwierdzenia stanu; wartość tych robót została ustalona na kwotę 45.000 zł. Jednostka utworzyła rezerwę na zobowiązania. Ewidencjonuje koszty tylko na kontach zespołu 4. Jak powinny przebiegać księgowania?

czytaj więcej »

Plan kont dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego i plan kont dla budżetu państwa będzie można uzupełnić o wybrane konta niezbędne do ewidencji operacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz budżetu państwa z planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka jest zakładem budżetowym i sporządza sprawozdanie finansowe RB-30S. Jak wykazać w sprawozdaniu przychód z tytułu odszkodowania za szkodę (pożar) – czy w paragrafie w części A, czy w innych zwiększeniach (K100)? Gdzie wykazywać ponoszone koszty: remontu, sprzątania, wywozu śmieci i inne ponoszone koszty związane z usunięciem skutków tego pożaru, czy w części B koszty według paragrafów, czy w innych zmniejszeniach (P100)?

czytaj więcej »

Pytanie: W szkole została przeprowadzona kontrola sanitarna przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny. W związku z kontrolą wydana została decyzja nakazująca wykonanie pewnych czynności w szkole (malowanie pomieszczenia). Musimy też zapłacić kwoty na rzecz sanepidu (na kwotę tę składa się wynagrodzenie pracownika stacji 37,50 zł oraz koszty pośrednie 10 zł). W jakim paragrafie ująć taką zapłatę?

czytaj więcej »

Pytanie: Komenda Powiatowa PSP wysyłała strażaków na zawody sportowo-pożarnicze. Strażacy otrzymali druki polecenia wyjazdu służbowego. Z jakiego paragrafu wydatków należy pokryć delegacje – paragraf 4300? Czy jako wydatki reprezentacyjne, czy też zastosować paragraf 4410 delegacje służbowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak powinno wyglądać księgowanie dofinansowania z PFRON do wynagrodzenia pracownika w instytucji kultury? Czy należy pomniejszyć wynagrodzenie, czy uznać dofinansowanie za przychód?

czytaj więcej »

Pytanie: Do jakiego paragrafu mam zaklasyfikować wydatki z tytułu korzystania z serwera do obsługi poczty elektronicznej oraz aktualizacji strony internetowej jednostki budżetowej?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka kupiła nową sprężarkę o wartości powyżej 3.500 zł, ponieważ poprzednia zepsuła się. Sprężarka ta jest jedną z części składowych urządzenia specjalistycznego. Zakupiona sprężarka posiada te same parametry techniczne co dotychczasowa. Urządzenie specjalistyczne zostało naprawione przez pracowników. Czy z uwagi na fakt, że cena zakupionej sprężarki przekracza kwotę 3.500 zł, wydatki z tego tytułu należy zaklasyfikować do § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy JST, otrzymaliśmy środki z Funduszu Ochrony Środowiska w styczniu 2017 roku za grudzień 2016 roku. Jak prawidłowo to zaksięgować? W grudniu czy w styczniu, i na jakich kontach?

czytaj więcej »

wiper-pixel