WYDANIE ONLINE

Sporządzamy skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
Taki bilans przygotowujemy za rok budżetowy obejmujący 12 miesięcy od stycznia do grudnia. Trzeba pamiętać, że musi być podpisany przez skarbnika jednostki samorządu terytorialnego oraz przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego, a w przypadku zarządu wieloosobowego, podpis składa każdy z członków zarządu.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy jednolity plik kontrolny generowany za dany okres miesięczny powinien odzwierciedlać deklarację VAT-7 za ten okres we wszystkich pozycjach? Czy kwota netto od zakupów w deklaracji VAT-7 i w pliku JPK powinna stanowić kwotę netto wynikającą z rozliczanych faktur? Czy też powinna być przeliczona procentowo, w sytuacji, gdy podatnik prowadzi sprzedaż mieszaną i rozlicza się tzw. strukturą?

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z wprowadzeniem prewspółczynnika przy obliczaniu VAT do odliczenia pojawił się problem ustalenia kwoty VAT kwalifikowalnego w projektach unijnych. W umowie o dofinansowanie należy określić, jaka jest wartość VAT niepodlegająca odliczeniu, czyli kwalifikowalnego. Jeśli stosuje się prewspółczynnik, który z początkiem roku jest korygowany, to jak mam poprawnie ustalić wysokość kwalifikowalnego VAT w momencie podpisywania umowy i na etapie składania wniosków płatniczych. Czy to w ogóle możliwe?

czytaj więcej »

Pytanie: Województwo mazowieckie ma sprzedać nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa (z 23% stawką VAT). Akt notarialny zostanie podpisany w 2017 roku. Na dzień dzisiejszy został podpisany przedwstępny akt notarialny. Skarb Państwa wpłacił całość należności w formie depozytu. Jeżeli nie dojdzie do podpisania ostatecznego aktu notarialnego, wpłacony depozyt będzie zwrócony wraz z należnymi odsetkami. Jak w tym przypadku należy rozumieć termin: „depozyt”? Czy podpisanie przedwstępnego aktu notarialnego rodzi skutki w VAT? Kiedy powinno się wystawić na tę okoliczność fakturę VAT i rozliczyć VAT należny w deklaracji VAT-7 − z chwilą podpisania przedwstępnego aktu notarialnego, czy też z chwilą podpisania ostatecznego aktu notarialnego?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak mam rozliczyć bony, które pracownicy dostali w formie podarunkowej od pracodawcy? Jakie koszty ponosi pracodawca, a jakie pracownik? Czy mam to uwzględnić w standardowej liście płac, czy trzeba sporządzić dodatkową?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy uczelnią publiczną zwolnioną z CIT. W grudniu 2014 roku zakończyliśmy budowę inwestycji. Jako pierwsze wyposażenie podstawowe i laboratoryjne (m.in. urządzenia do badań, komputery, urządzenia pomiarowe) przyjęliśmy na zwiększenie wartości budynku, który amortyzuje się stawką 2,5%. Po okresowej weryfikacji ekonomicznej użyteczności środków trwałych, z uwagi na to, że wszystkie urządzenia zużyją się szybciej niż budynek, chcemy zmienić grupy kwalifikacyjne wspomnianych środków trwałych i stawki amortyzacyjne od stycznia 2017 roku. Czy możemy dokonać takiej zmiany i czy w związku z tym powinniśmy korygować bilans za lata poprzednie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony w jednostce budżetowej na stanowisku inspektora uczestniczył w kursie kancelaryjno-archiwalnym. Ma w zakresie obowiązków prowadzenie czynności kancelaryjnych i archiwalnych. Czy koszty związane z zapłatą za ten kurs można zaksięgować w paragrafie 4700, czy raczej na 4300? Czy świadczenie takie stanowi dla pracownika przychód podlegający PIT?

czytaj więcej »

Pytanie: Zwracam się z prośbą o informację, w jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej umieścić dotację otrzymaną z urzędu wojewódzkiego na rozpoczęcie działalności przez Centrum Integracji Społecznej. Dotacja wpłynie na rachunek CIS.

czytaj więcej »

Zmienione przepisy dotyczą ujednolicenia i zapewnienia przejrzystości stosowania przepisów normujących udzielanie poszczególnych preferencji w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym. Sprawdź więcej.

czytaj więcej »

Pytanie: Mamy w planie 78.000 zł w paragrafie 4260. Zakładamy, że na dzień 31 grudnia 2016 r. pozostaną wolne środki do wykorzystania w wysokości 5.000 zł, Przewidujemy, że kolejną fakturę za energię dostaniemy około 15 stycznia 2017 r. w wysokości 20.000 zł i będzie obejmowała okres rozliczeniowy listopad − grudzień. W związku z tym w myśl zasady memoriału będziemy zobligowani do jej zaksięgowania w koszty 2016 roku pod datą 31 grudnia. Czy dopuszczalne jest przekroczenie kosztów w paragrafie 4260? W takim przypadku przekroczenie wyniesie 15.000 zł (koszty – przekroczenie planu).

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w ramach paragrafu 421 bądź 302 placówka może kupić odzież oraz obuwie ochronne dla wszystkich nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu?

czytaj więcej »

wiper-pixel