WYDANIE ONLINE

1 stycznia 2017 r. weszły życie zmiany w ustawie o rachunkowości. Nowelizacja m.in. zmodyfikowała zasady zastosowania uproszczeń w zakresie ujmowania leasingu w jednostkach sektora finansów publicznych. Wprowadzono też uproszczenie w zakresie kosztu wytworzenia.Ale to niejedyne zmiany. Dowiedz się więcej na ten temat.

czytaj więcej »

Pytanie: Zakupiliśmy aparat fotograficzny z obiektywem i z możliwością robienia filmu oraz zestaw oświetleniowy do robienia zdjęć. Obie rzeczy kosztowały ponad 3.500 zł. Do jakiej grupy klasyfikacji środków trwałych należy zaliczyć zakupione środki trwałe? Czy zaliczyć do podgrupy 62, czy 80? Jaką przyjąć amortyzację? Dodam, że aparat będzie wykorzystany do robienia zdjęć dzieł sztuki.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową – dysponentem III stopnia. Moje pytanie dotyczy korekty zwiększającej. Koleżanka wystawiła refakturę za wodę za grudzień z datą 31 grudnia 2016 r. Okazało się jednak, że refaktura była wystawiona błędnie, powinna być wyższa kwota netto i VAT 8%. Koleżanka wystawi korektę zwiększającą, ale z datą styczeń 2017 r. Rozumiem, że korekta musi być wykazana w deklaracji VAT-7 za grudzień 2016 r., a czy mogę zaksięgować ją pod bieżącą datą w styczniu 2017 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Nowy pracownik sfery budżetowej złożył przy zatrudnieniu świadectwa z poprzednich zakładów pracy. Zatrudnienie rozpocznie się 17 października 2016 r. Ostatnie zatrudnienie rozpoczęło się w lipcu 2015 roku i za ten okres pracownik nie dostarczył świadectwa, ponieważ zatrudnienie w poprzednim zakładzie trwa nadal i będzie trwało. Jak zaliczyć okres ostatniego zatrudnienia do dodatku stażowego, skoro nie ma świadectwa pracy? Od 17 października zatrudnienie będzie równoległe w zakładzie budżetowym i jednostce gospodarczej, ale czas od 1 lipca 2015 r. do 16 października 2016 r. jest niepotwierdzony świadectwem pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Ośrodek kultury modernizuje budynek biblioteki, który jest własnością gminy. Nakłady poniesione na modernizacje księgujemy 080/201 i zapłatę 201/130. Niezwłocznie po skończonej modernizacji przekażemy całość inwestycji gminie. Jak w takiej sytuacji powinno wyglądać księgowanie w księgach ośrodka kultury od dnia odbioru inwestycji aż po jej przekazanie?

czytaj więcej »

Pytanie: Planujemy dofinansować pracownikowi – z funduszu socjalnego – obiady, które będzie spożywał w szkolnej stołówce. Kwota dofinansowania zostanie przelana z konta funduszu socjalnego na wyodrębniony rachunek dochodów, który służy m.in. do rozliczeń obiadów (zakup artykułów spożywczych itp.) Kwota dofinansowania stanowić będzie dla pracownika przychód i zostanie potrącona przy wypłacie wynagrodzenia zaliczka na podatek dochodowy. Jak mam zaksięgować prawidłowo listę płac, na której potrącono zaliczkę dotyczącą funduszu socjalnego, zapłatę zaliczki na podatek do urzędu skarbowego (z jakiego konta)? Jak rozliczyć się z funduszem socjalnym, żeby koszt podatku obciążał fundusz socjalny, a nie budżet?

czytaj więcej »

Pytanie: Zakupiliśmy telefony komórkowe i będziemy je spłacać przez dwa lata. Czy koszty tych telefonów możemy rozliczać przez krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Zgodnie z postępowaniem rozgraniczającym wójt gminy wydał decyzję w sprawie rozgraniczenia nieruchomości oraz postanowienie w sprawie kosztów postępowania rozgraniczeniowego. Z jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej powinien być poniesiony wydatek państwowej jednostki budżetowej na uregulowanie kosztów postępowania rozgraniczeniowego?

czytaj więcej »

W nowym rozporządzeni wprowadzono zmiany dotyczące m.in. rozdziałów, objaśnień oraz nowych paragrafów. Poznaj szczegóły tych modyfikacji.

czytaj więcej »

wiper-pixel