WYDANIE ONLINE

Poznaj wskazówki niezbędne przy sporządzaniu sprawozdania Rb-28S
Sprawozdanie Rb-28S przygotowuje kierownik jednostki budżetowej na koniec każdego miesiąca. Warto pamiętać, że specyfiką tego sprawozdania jest odmienny zakres wykazywanych danych za poszczególne okresy sprawozdawcze.  

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową niemającą osobowości prawnej, podległą pod Urząd Marszałkowski. Wykonujemy zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Od 1 stycznia 2017 r. zostaliśmy objęci centralizacją rozliczeń VAT. Mamy wątpliwości czy ta ustawa nie wpływa na działalność, jaką prowadzimy w związku z posiadaniem małej elektrowni wodnej. Od 2 lat posiadamy zaświadczenie o wpisie do rejestru wytwórców energii w małej instalacji. W nazwie wytwórcy wpisana jest nazwa jednostki oraz NIP, którym się posługujemy. Do końca 2016 roku w fakturach ze sprzedaży energii oraz sprzedaży praw majątkowych widniały dane naszej jednostki, natomiast po centralizacji rozliczeń podatku VAT musimy posługiwać się danymi Urzędu Marszałkowskiego. Czy po zmianach przepisów powinniśmy zawiesić naszą działalność produkcyjną? Czy jako jednostka budżetowa możemy nadal dokonywać transakcji zbycia towarów giełdowych za pośrednictwem Domu Maklerskiego oraz posiadać i korzystać z rachunku towarów giełdowych? Czy świadectwa pochodzenia energii są prawami zbywalnymi i możliwe jest przepisanie ich na Urząd Marszałkowski, który de facto nie jest wytwórcą energii, a jedynie jego nazwa powinna widnieć na fakturach sprzedaży? Bardzo proszę o pomoc.

czytaj więcej »

Pytanie: Zgodnie z zapisami umowy dzierżawy gruntu pod garaż, dzierżawca płaci należność do 25. dnia każdego miesiąca. Co w sytuacji, gdy  dzierżawca nie zapłaci w danym miesiącu, nadpłaci albo zapłaci za cały rok należność? Jakim dokumentem ująć do rejestru sprzedaży daną sytuację? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła  nie wystawia faktur za wyżywienie uczniów w stołówce szkolnej. Należności księgowane są na podstawie dokumentu zbiorczego, przykładowo - przypis za wyżywienie za luty. Rejestr VAT generuje plik JPK_VAT zawierający dokument zbiorczy. PK - przypis za wyżywienie. Proszę o odpowiedź, czy jest to prawidłowe? Czy powinniśmy wystawiać faktury VAT na każdego ucznia?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy umowa agencyjna (potwierdzona świadectwem pracy) liczy się do stażu pracy od którego zależą uprawnienia pracownicze? Jesteśmy jednostką budżetową - obowiązuje nas ustawa o pracownikach samorządowych.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową. Na 1 stycznia br. zatrudniamy trzech pracowników cywilnych. Mamy utworzony Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Jedna z pracownic jest w ciąży i będzie przebywać na długotrwałym L-4, a następnie od lipca na urlopie macierzyńskim. Od marca br. będziemy zatrudniać osobę w jej zastępstwie. W jakiej wysokości należy przekazać odpis na ZFŚS za 2017 r. (za trzy czy za cztery osoby)?

czytaj więcej »

Centralizacja VAT już obowiązuje, resort finansów przedstawił wyjaśnienia, aby rozliczenia w jednostkach przebiegały sprawniej.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy samorządową jednostką budżetową. Z racji działalności oświatowej posiadamy wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych. Na koniec 2016 roku na wyodrębniony rachunek wpłynęła mylna wpłata, którą należy zwrócić na rachunek przedszkola, które dokonało wpłaty. W rezultacie nie są to nasze pieniądze, ale na rachunku na koniec roku figurują. W jaki sposób taką mylną wpłatę należy ująć w sprawozdaniu Rb-34S?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak mam zaksięgować fakturę, na której wyszczególnione są elementy składowe zamontowanego monitoringu, typu kamery, zasilacz, rejestrator, telewizor itp. (czy w § 4210) oraz wyszczególniony na fakturze montaż monitoringu (czy w § 4300)? Czy należy zaksięgować na koncie 013 odrębne elementy, czy też należy potraktować całość jako jeden środek trwały (wartość poszczególnych elementów zwiększona o wartość montażu) i zaksięgować na koncie 011? Nadmieniam, że żaden z elementów składowych monitoringu wymieniony na fakturze jednostkowo nie przekracza wartości 3.500 zł (łączna kwota wszystkich urządzeń wchodzących w skład monitoringu wymienionych na fakturze jednostkowo nie przekracza wartości 3.500 zł).

czytaj więcej »

Nowe rozporządzenie, które obowiązuje od 4 stycznia 2017 r., przynosi zmiany w zakresie sprawozdań finansowych jednostek budżetowych już za 2016 rok oraz wymaga zmian w planie kont. Dowiedz się więcej o nowych obowiązkach.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa wpłaciła na konto budżetu 400 zł z tytułu wyroku sądowego. Środki te zostały przekazane gminie w całości. Czy jest poprawne zaksięgowanie tej operacji na stronie Wn konta 130/2 i na stronie Ma konta 221?

czytaj więcej »

wiper-pixel