WYDANIE ONLINE

Upewnij się, jak korygować błędy w dowodach księgowych
Niewłaściwe zakwalifikowanie dokumentu do okresu sprawozdawczego czy też nieprawidłowo sporządzony dokument źródłowy to najczęstsze błędy popełniane w dokumentacji księgowej. Jak je poprawiać? Pamiętajmy, że niewłaściwe wykonanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej skutkuje naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Jak zatem prawidłowo korygować błędy w dowodach księgowych? Sprawdźmy.

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie są stawki odsetek ustawowych w 2017 roku  (np. opóźnienie w zapłacie w transakcja handlowych)?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jst, wynajmujemy nieruchomości, głównie Skarbu Państwa, na cele mieszkaniowe. Jaka stawka VAT powinna być stosowana przy opłacie czynszu, a jaka przy opłacie za media, jeśli opłaty za media są pobierane ryczałtowo?

czytaj więcej »

Pytanie: Zespół szkół prowadzi bursę dla swoich uczniów oraz uczniów innych szkół powiatu, zakwaterowanych jest również kilku uczniów szkoły gminnej. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 30 lit. a ustawy o VAT usługi zakwaterowania na rzecz uczniów naszej szkoły są zwolnione z podatku. Czy zakwaterowanie uczniów ze szkół naszego powiatu możemy traktować jako niepodlegające opodatkowaniu, jeśli mamy zawarte porozumienia ze szkołami na zakwaterowanie ich uczniów? Odpłatność ponoszą uczniowie bezpośrednio na nasz rachunek.

czytaj więcej »

Pytanie: Biblioteka posiada filie w terenie. Czy pracownikowi przyjeżdżającemu z siedziby fili do siedziby pracodawcy celem załatwienia spraw służbowych, np. odbiór książek zakupionych do fili czy narada pracownicza, należy się zwrot kosztów podróży związanych z delegacją? Czy można w inny sposób zrekompensować poniesione przez pracownika koszty?

czytaj więcej »

W tym roku Najwyższa Izba Kontroli przewiduje aż 110 kontroli. Najwięcej będzie w służbie zdrowia. Wnikliwej weryfikacji zostanie poddana również m.in. praca samorządów. Zobacz, jak będą sprawdzane samorządy.

czytaj więcej »

Pytanie: Rozliczam jst. Chcemy kupić komputer wraz z programem Microsoft Office. Czy całość może stanowić środek trwały? Czy program należy zaliczyć do wartości niematerialnych i prawnych?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka wynajmuje pomieszczenie. Umowa jest podpisana na dwa lata. Kwota została określona na 400 zł miesięcznie. Po zakończeniu każdego miesiąca jest wystawiany rachunek na wynajem. Wówczas księgujemy: 221/760. Zastanawiamy się, czy należy zaksięgować całą umowę jako przypis należności z góry. Jak zaksięgować przypis należności (czy jako należność za okres danego roku 4.800 zł, zaksięgować 221/760, a potem wykazywać to w sprawozdaniu Rb-27ZZ jako należność)?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma, budując żłobek, korzystała z prądu jednostki budżetowej. Jednostka wystawiła rachunek zgodnie ze wskazaniem podlicznika. Środki, które ewentualnie wpłyną od firmy (która upadła), zostaną przekazane gminie. Jak należy zaksięgować taki rachunek? W której pozycji w sprawozdaniach Rb-27S, Rb-N oraz w sprawozdaniach finansowych umieścić należności, jeśli wpłata nie wpłynie? Jak powinny odbywać się kolejne księgowania, począwszy od wystawienia rachunku do wykazywania należności albo ewentualnie ich zapłaty?

czytaj więcej »

wiper-pixel