WYDANIE ONLINE

Poznaj wskazówki, jak ewidencjonować środki europejskie w jednostce samorządu terytorialnego
 W budżecie JST (gminy) do ewidencji operacji dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej niezbędne są konta: 133 „Rachunek budżetu”, 240 „Pozostałe rozrachunki”, 260 „Zobowiązania finansowe”, 901 „Dochody budżetu”, 902 „Wydatki budżetu”, 961 „Wynik wykonania budżetu”. Sprawdź o czym pamiętać, aby bezbłędnie ewidencjonować dofinansowanie.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dochody z tytułu kary za zajęcie pasa drogowego należy ująć w paragrafie 057, w dziale 756, rozdziale 75618. Dodam, że pozostałe dochody ujmujemy w dziale 600, rozdziale 60014 jako zarządca dróg powiatowych.

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z centralizacją wystawiamy faktury sprzedaży ze stawką 23% VAT oraz ze stawką ZW. Faktura sprzedaży ze stawką 23% VAT wystawiana jest z tytułu wynajmu pomieszczenia biurowego (faktura sprzedaży oraz przelew księgowane są na dochodach własnych). Natomiast fakturę sprzedaży ze stawką ZW wystawiamy za wyżywienie dzieci spoza gminy oraz w rejestr sprzedaży księgujemy PK wystawione z tytułu żywienia i opłaty stałej dzieci z naszej gminy. Odliczamy VAT z faktur zakupowych zarówno na budżecie, jak i na dochodach własnych. Uprzejmie proszę o wskazanie prawidłowego księgowania dla niżej opisanej operacji gospodarczej:1.Faktura sprzedaży ze stawką 23% VAT z tytułu wynajmu (dochody własne).2. Wpływ za fakturę sprzedaży (dochody własne).3. Przekazanie VAT należnego do gminy (rachunek, dochody własne).4. Faktura ze stawką ZW (dzieci spoza gminy) (budżet).5. Wpływ za fakturę za wyżywienie dzieci (budżet).6. Księgowanie PK – przypisy za wyżywienie i opłatę stałą; (budżet) – rejestr sprzedaży.7. Księgowanie faktur zakupowych, z których odliczono VAT (zarówno budżet, jak i dochody własne wraz z dekretacją).8. Księgowanie VAT należnego i naliczonego na koncie 225.Skoro odliczam VAT od zakupów na budżecie, a wystawiam fakturę sprzedaży ze stawką 23% na dochodach własnych i na ten rachunek wpływają pieniądze, to jak należy się rozliczyć zarówno na budżecie, jak i na DW z tytułu VAT? (VAT naliczony jest od faktur zakupowych budżetowych i DW).Największym problemem w mojej jednostce jest fakt, że faktura sprzedaży ze stawką 23% jest z DW (VAT należny), a w większości odliczamy VAT od zakupów budżetowych (VAT naliczony). Co należy zrobić, aby paragrafy koszty i wydatki się zamykały?   

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zmienił się termin przekazywania kwartalnych sprawozdań finansowych za 2017 rok (I kwartał Rb-N i Rb-Z) dla jednostek budżetowych dysponentów III stopnia? Czy nadal jest to termin do 12. dnia miesiąca po zakończonym kwartale (czyli teraz do 12 kwietnia 2017 r.)?

czytaj więcej »

Pytanie: Samorządowa jednostka budżetowa – Zarząd Mienia Komunalnego – zarządza mieszkaniowym zasobem gminy polegającym w znacznej części na wynajmowaniu lokali mieszkalnych i użytkowych. Zasób mieszkaniowy obejmuje lokale w budynkach stanowiących własność gminy oraz budynkach stanowiących współwłasność gminy i osób fizycznych – wspólnotach mieszkaniowych. W wyniku rozliczeń rocznych  dokonywanych przez wspólnotę mieszkaniową występują sytuacje, gdy wpłacone w ciągu poprzedniego roku zaliczki na media były wyższe niż poniesione przez wspólnotę koszty. Przychody z tytułu najmu lokali ewidencjonujemy na koncie 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” w korespondencji z kontem 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”. Nasze pierwsze pytanie dotyczy kwalifikacji zwrotów nadpłat przez wspólnotę. Czy należy kwalifikować je jako pozostałe przychody, księgując na koncie 760, czy jako przychody finansowe, księgując na koncie 750? Drugie pytanie dotyczy ujęcia w bilansie jednostki należności z konta 221 – „Należności z tytułu dochodów budżetowych”. Czy należy ujmować je w pozycji „Pozostałe należności”, czy w pozycji „Należności z tytułu dostaw i usług”?

czytaj więcej »

Pytanie: Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Szkoła, jako jednostka budżetowa gminy, wzięła udział w konkursie, który polegał na zebraniu jak największej ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów. Placówka za zbiórkę odpadów otrzymała nagrodę. Czy powinniśmy odprowadzić VAT należny od otrzymanej nagrody pieniężnej?

czytaj więcej »

Pytanie: Gmina na podstawie decyzji administracyjnej dokonuje przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wysokość opłaty ustalona zostaje w decyzji o przekształceniu, na tej podstawie gmina pobiera opłatę z tytułu tego przekształcenia. Ustalona opłata może również zostać rozłożona na raty, wówczas niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu. Czy przekształcenie dokonane w drodze decyzji przez organ samorządu terytorialnego stanowi podstawę opodatkowania, czy jest to czynność poza przepisami ustawy o VAT? Czy należne odsetki od opłaty za przekształcenie w związku z rozłożeniem na raty nie podlegają VAT, czy będą korzystały ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik otrzymał w maju 2015 roku orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na rok. Po roku, tj. w maju 2016 roku, zwiększono mu urlop o 10 dni dodatkowych. W czerwcu 2016 roku na posiedzeniu komisji orzeczono stopień lekki na okres trzech lat. Moje pytanie dotyczy długości udzielonego urlopu dodatkowego. Czy przyznanie tych pierwszych 10 dni jest prawidłowe i czy powinniśmy udzielić mu jeszcze dodatkowo 10 dni za 2016 rok? Co w sytuacji, gdy pracownik odwołał się do sądu o zmianę stopnia niepełnosprawności na umiarkowany i przykładowo w 2017 roku sąd by mu go przyznał?

czytaj więcej »

wiper-pixel