WYDANIE ONLINE

Zobacz, jak prawidłowo ewidencjonować środki trwałe w jednostce
Jednostki mają obowiązek gospodarowania swoim majątkiem w sposób racjonalny i oszczędny, powinny również odpowiednio ująć posiadane składniki mienia w swoich księgach rachunkowych. Sprawdźmy, na jakich kontach należy księgować środki trwałe.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa w latach 2012−2015 zwolniła funkcjonariuszy, którzy nie nabyli uprawnień do świadczenia emerytalnego, więc przekazano za nich do ZUS składki emerytalno-rentowe za cały okres pełnienia służby. Była odprowadzana za nich wyłącznie składka zdrowotna. W 2017 roku dokonano korekty do ZUS w związku z błędnym naliczeniem składek, wystąpiła napłata z zapłaconych składek. Jednostka w tym roku zwolniła funkcjonariusza, który nie nabył uprawnień do zaopatrzenia emerytalnego i za niego naliczyła również do ZUS składki emerytalno-rentowe. Czy jednostka budżetowa może pomniejszyć naliczone składki w 2017 roku o nadpłatę z lat ubiegłych, czy też nadpłatę z lat ubiegłych powinna przekazać na dochody budżetowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik naszej jednostki czasami używa prywatnego samochodu w celach służbowych, np. jedzie na szkolenie czy też załatwia różne sprawy w starostwie. Osoba ta nie jest zatrudniona jako kierowca. Czy musi być poddana badaniu psychologicznego dla kierującego pojazdem? To samo pytanie dotyczy osób, które mają ryczałty samochodowe.

czytaj więcej »

Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) w podatku od towarów i usług. Poznaj praktyczne skutki tych zmian. Dowiedz się, co nowe regulacje oznaczają dla jednostek budżetowych.

czytaj więcej »

Pytanie: W kwietniu wnieśliśmy opłatę konferencyjną (konferencja odbędzie się w dniach 25−26 maja). Fakturę otrzymamy dopiero w czerwcu. Jak powinny teraz wyglądać księgowania tej opłaty? Nadmienię, że nie stosujemy konta 640 międzyokresowego rozliczenia kosztów.

czytaj więcej »

Pytanie: Jako ośrodek sportu i rekreacji organizujemy zawody i rozgrywki sportowe. Kupujemy artykuły spożywcze oraz napoje. Wykorzystane artykuły spożywcze są przeznaczone na poczęstunek dla zawodników. Zakupy te ewidencjonujemy  w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”. Czy postępujemy słusznie, czy może należy zakupy klasyfikować w paragrafie 4220 „Zakup środków żywności”.

czytaj więcej »

wiper-pixel