WYDANIE ONLINE

Podpowiadamy, jak poprawnie wypełnić sprawozdanie Rb-34S
Do 10 lipca 2017 r. jednostki budżetowe oraz jednostki obsługujące powinny sporządzić i złożyć zarządowi właściwej jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie Rb-34S za II kwartały 2017 roku. Sprawdź, na przykładzie, jak dobrze wywiązać się z tego obowiązku.

czytaj więcej »

Pytanie: W 2015 roku zostały zaksięgowane faktury na koncie pozabilansowym dotyczące poniesionych wydatków strukturalnych. Omyłkowo zaksięgowane zostały te same pozycje we wrześniu, a potem te same w październiku 2015 roku. Sprawozdanie RB-WSb za 2015 rok zostało przesłane w terminie z dwukrotnie zaksięgowanymi fakturami. Wyksięgowanie błędnych zapisów nastąpiło dopiero w grudniu 2016 roku. Chciałabym wysłać w związku z tym korektę sprawozdania RB-WSb za 2015 rok. Według instrukcji sporządzania sprawozdań RB-WSb o wydatkach strukturalnych korekty sprawozdań skonsolidowanych przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą MF do 30 kwietnia, po upływie roku, w którym dokonano korekty.Sprawozdanie skonsolidowane dotyczy jednostki nadrzędnej – Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i sprawozdanie skonsolidowane za 2015 rok już zostało przesłane. Co powinnam teraz zrobić?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak długo powinno się przechowywać w archiwum zakładowym dokumenty dotyczące środków trwałych (przyjęcia, protokoły zdawczo-odbiorcze itp.)?

czytaj więcej »

Pytanie: W marcu otrzymałam faktury korygujące z telefonii komórkowej. Część korekt dotyczy ubiegłego roku, część bieżącego. Korekty są na „-”  , czyli mamy nadpłatę. Część z tych nadpłat, która dotyczy 2016 roku, będzie przekazana na dochody budżetowe, a część rozliczona w bieżącym okresie. Mam jednak problem, ponieważ wystawione korekty nie są zgodne z umowami i w związku z tym muszą być wystawione znowu korekty do tych korekt. Nadal będziemy mieli nadpłatę, ale w innej kwocie. Czy otrzymane korekty powinnam zaksięgować do marca 2017 roku, chociaż są one niezgodne z umowami (mamy kwartał i będę sporządzała sprawozdanie Rb-N)? Czy powinnam poczekać na korekty do tych korekt i wtedy zaksięgować w bieżącym okresie dokumenty i dokonać odpowiednich rozliczeń?

czytaj więcej »

W resorcie rozwoju i finansów powstał projekt, którego celem jest  zracjonalizowanie możliwości zadłużania się samorządów, uelastycznienie ich gospodarki finansowej oraz wzmocnienie mechanizmów prawnych służących zwiększeniu bezpieczeństwa finansowego. Sprawdź, co w praktyce oznaczają te zmiany.

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła zainstalowała system otwierania drzwi za pomocą kart dostępu. Karty są kupowane przez szkołę dla uczniów i ich opiekunów. Opiekunowie dokonują wpłat na rachunek szkoły na pokrycie tych wydatków. Czy wpłaty na karty dostępu do szkoły podlegają VAT? Szkoła ponadto pośredniczy w zakupie biletów na różnego rodzaju imprezy dla uczniów, a także w zakupie legitymacji służbowych dla nauczycieli. Na poniesienie tych wydatków szkoła otrzymuje wpłaty od opiekunów, rady rodziców lub nauczycieli. Czy takie czynności odsprzedaży „po kosztach” podlegają ustawie VAT? Jeżeli któraś z ww. czynności podlega ustawie VAT, to jaka jest stawka podatku?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jedzie w delegację do Czech prywatnym samochodem i będziemy wypłacać mu ryczałty za kilometry. Czy w delegacji możemy mu zwrócić koszty zakupu winiety? Czy zwrot kosztów z tytułu wypłaty za winietę powoduje u pracownika obowiązek naliczenia ZUS od dodatkowego przychodu ?

czytaj więcej »

wiper-pixel