WYDANIE ONLINE

8 przykładów, jak w praktyce stosować postanowienia KSR 11 Środki trwałe
KSR 11 daje księgowym wiele cennych wskazówek, jak prawidłowo ujmować środki trwałe. Pamiętaj, że nowy KSR ma zastosowanie dla sprawozdań sporządzanych za 2017 rok. Sprawdź, o czym warto pamiętać, ujmując środki trwałe w jednostce.   

czytaj więcej »

Pytanie: Z dniem 1 września br. nasze gimnazjum ma zostać włączone do szkoły podstawowej. Czy dyrektor gimnazjum ma obowiązek wydania zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku (spis z natury) według stanu na 31 sierpnia? Organ prowadzący nie określił, komu ma zostać przekazany majątek. Wydaje nam się, że przejmuje go szkoła podstawowa, do której nasze gimnazjum zostaje włączone. Zastanawiamy się, czy przed sporządzaniem protokołu przekazania składników majątkowych należy przeprowadzić spis z natury i czy członkiem komisji inwentaryzacyjnej ma być również dyrektor szkoły podstawowej. Czy w przypadku włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej mają zastosowanie przepisy dotyczące zamknięcia ksiąg likwidowanych jednostek określone ustawą o rachunkowości?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy JST, organizowaliśmy Święto Powiatu, podczas którego występował kabaret. Wystawiono nam fakturę rozbitą na trzy pozycje: 1. honorarium, 2. zwrot kosztów transportu, 3. nocleg. Czy pozycja 1 powinna zostać ujęta w § 4090, a dwie pozostałe w §4300?

czytaj więcej »

Zmiany dotyczą m.in. działu 801 „Oświata i wychowanie”. Nowelizacja rozporządzenia wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Zmienione przepisy będę miały zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2018 rok, z wyjątkiem działu 010 i 801, które zaczną obowiązywać wraz z początkiem września 2017 roku. 

czytaj więcej »

Pytanie: Gmina będzie składała korekty deklaracji za okres 2013–2016 (centralizacja wstecz). W latach 2014 i 2015 gmina realizowała projekt budowy kolektorów słonecznych na budynkach osób fizycznych. Realizacja projektu była finansowana ze środków unijnych w 70%, każda osoba fizyczna dopłacała do projektu wyznaczoną kwotę, pozostałą część środków gmina finansowała ze środków własnych. Gmina wpłacone kwoty przez osoby fizyczne opodatkowała VAT w wysokości 8% i odprowadziła do urzędu, nie odliczając podatku naliczonego w trakcie realizacji projektu. Mamy pytania w związku z ukazaniem się interpretacji indywidualnej nr 502332/I z 30 marca 2017 r. (sygn. 1061-IPTPP1.4512.126.2017.1.RG), z której wynika, że dotacja otrzymana na solary jest zapłatą otrzymaną od osoby trzeciej i stanowi podstawę opodatkowania w myśl art. 29a ust. 1 i zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 1 ustawy VAT. Czy zatem otrzymaną dotację należy opodatkować stawką podatku 8%? Czy gmina ma prawo do odliczenia VAT w części, jaką finansowała inwestycje ze środków własnych?

czytaj więcej »

Pytanie: Osobę zatrudnioną na umowę zlecenie (na rok) będziemy wysyłać na szkolenie. Za szkolenie płaci galeria. Czy w związku z wysłaniem tej osoby na szkolenie kwota ta stanowi dla niej przychód i należy naliczyć ZUS oraz podatek?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy jeśli zostanie zawarta umowa o pracę z pracownikiem w niedzielę, a termin rozpoczęcia pracy będzie w dniu następnym, tj. w poniedziałek, to pracownik zachowa ciągłość w zatrudnieniu? Nadmienię, że pracownik przychodzi do nas od innego pracodawcy.

czytaj więcej »

wiper-pixel