WYDANIE ONLINE

Nieodpłatne świadczenie dla pracowników. Sprawdź skutki w PIT i prawidłową ewidencję rachunkową
Zobacz na przykładach, kiedy nieodpłatne świadczenie dla pracownika nie podlega PIT, a kiedy musisz pobrać zaliczkę na podatek. Skorzystaj ze wskazówek, aby prawidłowo ująć takie świadczenia w ewidencji rachunkowej.

czytaj więcej »

Jednostki samorządu terytorialnego w sytuacji wywłaszczania nieruchomości na cele publiczne mogą występować zarówno w roli wywłaszczającego, jak i wywłaszczanego. JST mają wiele wątpliwości, występując w tej drugiej roli, czego dowodem są liczne interpretacje i wyroki. Poznaj wskazówki, jak rozliczyć VAT w takich przypadkach. Sprawdź na przykładzie ewidencję rachunkową.

czytaj więcej »

Wprowadzenie krótszych ogólnych terminów przedawnienia roszczeń -  to jedna ze zmian, jakie przewiduje projekt ministra sprawiedliwości o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak należy obliczyć ekwiwalent za urlop nauczyciela zatrudnionego na 6,5/25 etatu w placówce nieferyjnej (przedszkole)? Pracownik ten był zatrudniony w okresie od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r., jego wynagrodzenie składa się z wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 697,06 zł, stażu w kwocie 55,76 oraz z dodatku za warunki trudne w kwocie 48,75 zł. Zgodnie z wyliczeniem kadrowej pracownik ten powinien otrzymać ekwiwalent za 29 godzin urlopu. W jaki sposób należy ustalić jego wynagrodzenie za 1 godzinę urlopu?

czytaj więcej »

Pytanie: Komenda powiatowa PSP zakupiła wiązankę na dzień święto 3 Maja. Z jakiego paragrafu powinien być pokryty ten wydatek, czy z § 4300 wydatki okolicznościowe, czy § 4210 zakup materiałów?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy gmina ma możliwość zakupienia karnetu na rowery jako prezent dla gminy sąsiadującej z okazji 50-lecia. Karnet nie byłby imienny. Czy trzeba od tego zapłacić podatek i czy nie będzie to naruszeniem dyscypliny finansów publicznych?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w sprawozdaniu Rb-N wykazuje się należności z sum na zlecenie?

czytaj więcej »

Organy podatkowe gmin (burmistrzowie, prezydenci miast) będą miały obowiązek sporządzania sprawozdania w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego – wynika z nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Poznaj szczegóły tych zmian.

czytaj więcej »

Pytanie: W którym paragrafie zaksięgować zwrot kosztów podróży i hotel dla osób obcych, z którymi jest zawarta umowa zlecenia lub umowa o dzieło (w umowie zagwarantowano zwrot kosztów) – w 4410 czy 4300?

czytaj więcej »

wiper-pixel