WYDANIE ONLINE

Poznaj 7 przykładów ewidencji zmian w stanie środków trwałych jednostki oświatowej
Ewidencja księgowa majątku rzeczowego przebiega na kontach Zespołu 0 – „Majątek trwały”. Sprawdź, jak prawidłowo księgować m.in.: nabycie, sprzedaż, przekazanie środka trwałego czy też jego ulepszenie.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy wniosek komisji kasacyjnej, podpisany przez kierownika ośrodka pomocy społecznej, daje prawo do wyksięgowania z ewidencji księgowej zestawu komputerowego? Jakich dokonać zapisów księgowych, w przypadku gdy środek ten nie został w pełni zamortyzowany, w dodatku pojawiają się związane z likwidacją wydatki i odzysk z likwidacji.

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 września br. nasze gimnazjum zostaje włączone do szkoły podstawowej na podstawie uchwały rady gminy. Czy w związku z tym SP przejmuje całą dokumentację księgową i finansową gimnazjum? Kto będzie sporządzał sprawozdania budżetowe, np. Rb-28S i finansowe (bilans, rachunek zysków i strat) za okres do sierpnia 2017 roku. Nadmieniamy, że organ prowadzący nie wyznaczył „likwidatora” ani nie określił zasad przekazania majątku i dokumentacji.

czytaj więcej »

Jeżeli do przedszkola uczęszcza dziecko z sąsiedniej gminy, miasto, w którym działa placówka oświatowa, nie wystawia faktury VAT za zwrot kosztów.

czytaj więcej »

Ministerstwo Rozwoju i Finansów od przyszłego roku planuje zmiany w strukturze pliku JPK_VAT. Ma być rozbudowany o elementy pozwalające na pełniejsze raportowanie informacji o transakcjach. Trwają konsultacje w tej sprawie. Poznaj szczegóły zmian.

czytaj więcej »

Podwyższenie z obecnych 3.500 zł do 5.000 zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów podatkowych – to jedna ze zmian, które zakłada nowelizacja ustaw podatkowych. Dowiedz się więcej o zmienionych przepisach.

czytaj więcej »

Nadwyżka zwróconych pracownikowi wydatków za całodzienne wyżywienie w trakcie krajowej i zagranicznej podróży służbowej ponad kwoty diet jest przychodem pracownika ze stosunku pracy podlegającym opodatkowaniu PIT.

czytaj więcej »

Pytanie: W naszym zakładzie wypłacane są z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych świadczenia pieniężne oraz wczasy pod gruszą. Pracownik ma zajęcie komornicze, na którym jest zapis: „zajęcie wynagrodzenia za pracę oraz wierzytelności zasiłku chorobowego i wezwanie do dokonywania potrąceń”. Czy na podstawie takiego zajęcia egzekucji podlegają wypłaty z ZFŚS?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa w latach 2012−2015 zwolniła funkcjonariuszy, którzy nie nabyli uprawnień do zaopatrzenia emerytalnego. Przekazano za nich do ZUS składki emerytalno-rentowe za cały okres pełnienia służby, gdyż była odprowadzana za nich łącznie składka zdrowotna. W roku 2017 dokonano korekty do ZUS w związku z błędnym naliczeniem składek. Wystąpiła napłata w ZUS z zapłaconych składek. Jednostka w roku 2017 zwolniła funkcjonariusza, który nie nabył uprawnień do zaopatrzenia emerytalnego i za niego naliczyła również do ZUS składki emerytalno-rentowe. Jak teraz postąpić?

czytaj więcej »

wiper-pixel