WYDANIE ONLINE

Sięgnij po praktyczne wskazówki, aby przeprowadzić inwentaryzację metodą potwierdzenia salda
Aktywa niemające postaci materialnej lub powierzone innym jednostkom należy zinwentaryzować poprzez potwierdzenie sald. Dzięki tej metodzie można wykryć nieprawidłowości i nadużycia w gospodarce finansowej.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową, czynnym podatnikiem VAT (ale nie odliczamy VAT), w tym miesiącu obciążamy pracownika za zagubiony pendrive i kartę SIM na łączną kwotę 25 zł.  Kwotę tę potrącimy pracownikowi przy poborach. Czy powinnam wystawić fakturę na ten zagubiony pendrive i kartę SIM, czy wystarczy nota obciążeniowa? Kwota przekazana zostaje na dochody, jaki powinien być prawidłowy paragraf na dochodach?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 września br. nasze gimnazjum zostaje włączone do szkoły podstawowej na podstawie uchwały rady gminy. Czy w związku z tym SP przejmuje całą dokumentację księgową i finansową gimnazjum? Kto będzie sporządzał sprawozdania budżetowe, np. Rb-28S i finansowe (bilans, rachunek zysków i strat) za okres do sierpnia 2017 roku? Nadmieniamy, że organ prowadzący nie wyznaczył „likwidatora” ani nie określił zasad przekazania majątku i dokumentacji.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy samorządową jednostką budżetową. Z racji działalności oświatowej posiadamy wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych. Na koniec 2016 roku na wyodrębniony rachunek wpłynęła mylna wpłata, którą należy zwrócić na rachunek przedszkola, które wpłaty dokonało. W rezultacie nie są to nasze pieniądze, ale na rachunku na koniec roku figurują. W jaki sposób taką mylną wpłatę należy ująć w sprawozdaniu Rb-34S?

czytaj więcej »

Warunki kompletności i zdatności do użytku środka trwałego są spełnione, gdy może być legalnie przyjęty do użytkowania w działalności gospodarczej. Niespełnienie wymogów określonych w przepisach prawnych, od których uzależniona jest możliwość legalnego wykorzystania środka trwałego powoduje, że nie może być uznany za zdatny do użytku.

czytaj więcej »

Pytanie: Powiat za pośrednictwem jednostki oświatowej pobiera opłaty od uczniów za posiłki. Czy czynność ta podlega VAT i korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26, czy też w ogóle nie podlega opodatkowaniu VAT? Drugie moje pytanie dotyczy wydawanych za pośrednictwem placówek edukacyjnych duplikatów świadectw i duplikatów legitymacji szkolnych. Czy te czynności podlegają ustawie VAT i korzystają ze zwolnienia, czy nie podlegają opodatkowaniu VAT?  Czy opłaty za duplikaty i za posiłki dla uczniów trzeba rejestrować za pośrednictwem kasy fiskalnej?

czytaj więcej »

wiper-pixel