WYDANIE ONLINE

Jak prawidłowo przygotować sprawozdanie Rb-28S
Do 10 listopada 2017 r. masz czas, aby złożyć sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej lub jednostki samorządu terytorialnego za październik 2017 roku. Natomiast do 1 lutego 2018 r. trzeba złożyć roczne Rb-28S.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik choruje przez cały miesiąc i ma wypłacany zasiłek chorobowy płatny przez ZUS oraz dodatkowo wypłacany dodatek za wysługę lat, który nie jest ozusowany (zgodnie z naszym regulaminem dodatek za wysługę lat wypłaca się za wszystkie dni pracy oraz dni nieobecności w pracy, za które pracownikowi przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego). Czy w takim przypadku należy naliczyć koszty uzyskania przychodu pracownikowi?

czytaj więcej »

Plan kont dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego i plan kont dla budżetu państwa będzie można uzupełnić o wybrane konta niezbędne do ewidencji operacji budżetu JST oraz budżetu państwa z planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka otrzymała rachunek za zakup wentylatora. Jak postąpić w sytuacji, gdy okazało się, że pracownik z własnego rachunku bankowego dokonał zapłaty przelewem, a następnie wystawiono rachunek na jednostkę z zapisem, że zapłacono przelewem? Czy wystarczy notatka pracownika i zgoda kierownika jednostki oraz czy zakup wentylatora należy pokryć z § 4210?

czytaj więcej »

Pytanie: Jako zarząd dróg powiatowych mamy  na należnościach zaksięgowaną kwotę kary za zajęcie pasa drogowego. Decyzja nie stała się prawomocna z uwagi na odwołanie się dłużnika do samorządowego kolegium odwoławczego. Samorządowe kolegium odwoławcze orzekło uchylenie zaskarżonej decyzji w całości, strona niezadowolona może wnieść sprzeciw do WSA. Nie zamierzamy kierować sprawy do sądu. Czy umorzenie należności z tytułu kary, która wynosi powyżej 30 tys., może być przeprowadzone na podstawie wydanej decyzji SKO na podstawie zgody zarządu powiatu?

czytaj więcej »

Pytanie: Jaką metodą powinny być inwentaryzowane drogi w gminach, nieruchomości położone na terenach niestrzeżonych?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy arkusz spisu z natury może być pisany komputerowo i wycena również może przebiegać komputerowo?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła, która świadczy usługi w zakresie zakwaterowania uczniów, sprzedaży obiadów dla uczniów ze stawką zw. oraz osób z zewnątrz ze stawką 8%, jest posiadaczem kasy fiskalnej. Po centralizacji VAT szkoła nie jest już podatnikiem, weszła w strukturę powiatu, jego NIP występuje jako podatnik. Jednostka będzie korzystać z kasy do końca roku 2018. Aktualnie na kasę fiskalną nabijane są obiady jednym paragonem, w jednym z ostatnich dni miesiąca, np. 31 marca 2017 r. Z listy sporządzonej przez pracownika szkoły wynika, że obiady za marzec 2017 roku powinni wykupić uczniowie w liczbie 100 po 10 zł, wystawiany jest paragon na kwotę 1 x 1.000. Czy taka procedura jest poprawna?Pracownik szkoły odpowiedzialny w zakresie rozliczania obiadów przygotowuje listę uczniów uprawnionych do zakupienia. Na koniec miesiąca zbiorczo ewidencjonuje się kwotę na kasie fiskalnej (co nie jest równoznaczne z przyjęciem gotówki). Po zakończonym miesiącu lista jest weryfikowana. Czy w związku z tym obowiązek podatkowy w zakresie VAT powstał w miesiącu, kiedy obiady się uczniom należały na podstawie listy, czy obowiązek podatkowy powstaje jedynie w chwili opłacenia obiadu? Czy konieczne jest ewidencjonowanie usługi w zakresie obiadów objętych stawką ZW za pośrednictwem kasy? Czy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zapłaty za obiady, czy z chwilą wprowadzenia uprawnionego ucznia na listę osób uprawnionych do korzystania z tej usługi?

czytaj więcej »

wiper-pixel