WYDANIE ONLINE

Poznaj praktyczne wskazówki dotyczące ewidencji nabycia WNiP oraz umarzania składników majątku jednostki
Załóżmy, że jednostka sektora publicznego kupiła wartości niematerialne i prawne albo otrzymała je nieodpłatnie od innej jednostki. Sprawdź, jak zaksięgować związane z tym operacje gospodarcze. Upewnij się, w jaki sposób umarzać środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy uchylenie obowiązku stosowania przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych dodatkowej klasyfikacji, tj. klasyfikacji wydatków strukturalnych, oznacza zaprzestanie w roku bieżącym dokonywania księgowań na koncie 975 „Wydatki strukturalne”? Jak księgowy ośrodka pomocy społecznej ma odnieść się do zapisu ustawy o rachunkowości mówiącej o tym, że politykę rachunkowości należny stosować w sposób ciągły?

czytaj więcej »

Pytanie: W jakim paragrafie ująć następujące wydatki w ramach realizowanego projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) woj. warmińsko-mazurskiego: − utworzenie baz danych obiektów topograficznych (wartość powyżej 1.000.000 zł), − nadzór i monitoring nad zadaniami projektowymi z zakresu utworzenia tych baz, − inżynier kontraktu, − promocja projektu?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy wciąż ma moc prawną zwolnienie z VAT pomiędzy jednostkami budżetowymi, np. wykonanie badań zintegrowanych między jednostkami? Czy takie badania należy opodatkować 23% stawką VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Moje pytanie dotyczy odwrotnego obciążenia. Czy w sytuacji gdy wystawiam fakturę na sprzedaż złomu i podaję określenie „odwrotne obciążenie”, to wskazuję kwotę netto (bez VAT)?

czytaj więcej »

Zmiany organizacyjne, które spowodowały zakończenie kształcenia w gimnazjach, powinny być przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa traktowane analogicznie do przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę – wyjaśnia ZUS.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego. W marcu 2017 roku zmarł nasz pracownik. Od stycznia do lutego osiągnął wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 10.600 zł, dodatek funkcyjny w wysokości 2.706 zł oraz dodatek stażowy − 2.120 zł. Wynagrodzenie za marzec w wysokości 2.682,78 zł zostało wypłacone spadkobiercom (żonie i dzieciom). Ekwiwalent za niewykorzystany urlop oraz odprawa pośmiertna także zostały im wypłacone. W styczniu 2018 roku zamierzamy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne krewnym zmarłego pracownika. Jakie składniki wypłaconego wynagrodzenia mamy przyjąć do ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego zmarłego? Czy wynagrodzenie za marzec, które zostało wypłacone spadkobiercom, także ma być przyjęte do ustalenia w wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

czytaj więcej »

wiper-pixel