WYDANIE ONLINE

Ustalamy wynik finansowy w jednostce budżetowej
Wynik finansowy obliczamy przez porównanie przychodów i kosztów. Pamiętajmy, że przychody i koszty ujmowane  są zgodnie z zasadą memoriałową. Oznacza to, że  w księgach rachunkowych należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na rzecz jednostki przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Zobacz na przykładach, jak prawidłowo dokonać przeksięgowań rocznych. 

czytaj więcej »

Nowe przepisy będą miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań Rb-33 i Rb-50 za IV kwartały 2017 roku oraz sprawozdań sporządzanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się od 1 stycznia 2018 r. Co jeszcze się zmieni? Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Pytanie: Na podstawie postanowienia wydanego przez gminę powiat został obciążony kosztami postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia rozgraniczenia działek. W jakim paragrafie wydatkowym ująć te koszty postępowania?

czytaj więcej »

W związku z wykorzystywaniem wydatków poniesionych na zakup koparko-ładowarki oraz wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem zarówno do działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza (zdarzenia pozostające poza zakresem VAT), gmina może odliczyć VAT od tych wydatków jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica przebywała na urlopie macierzyńskim od 8 stycznia 2017 r. do 27 maja 2017 r., złożyła równocześnie wniosek o urlop rodzicielski na okres od 28 maja 2017 r. do 6 stycznia 2018 r. Następnie 10 lipca 2017 r. przerwała urlop rodzicielski i od 11 lipca przebywała na urlopie wypoczynkowym, a następnie wróciła do pracy. Za cały okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego pracownica miała wypłacane 80% zasiłku. Czy należy wyrównać zasiłek do 100%, jeżeli urlop rodzicielski został przerwany?

czytaj więcej »

Pytanie: W budżecie na 2017 rok posiadamy zadanie inwestycyjne dotyczące inwestycji drogowej, został ogłoszony przetarg na zadanie inwestycyjne, jednak nikt nie zgłosił się do realizacji zadania. Ponownie chcemy ogłosić przetarg na to zadanie, ale zamierzamy zawrzeć umowę z terminem zakończenia realizacji zadania w 2018 w roku. Czy w takiej sytuacji organ powinien utworzyć uchwałę na wydatki niewygasające?

czytaj więcej »

wiper-pixel