WYDANIE ONLINE

Skorzystaj z 8 przykładów, aby bez kłopotów wypłacić trzynastkę
Kiedy pracownik zachowuje prawo do trzynastki, chociaż nie przepracował co najmniej 6 miesięcy u danego pracodawcy? Czy nagrody uznaniowe są uwzględniane w podstawie trzynastki? Czy przebywanie na zwolnieniach lekarskich powodują, że okres przepracowania zostaje pomniejszony? Jak prawidłowo ująć w księgach rachunkowych wypłatę trzynastki? Poznaj odpowiedzi na te oraz inne pytania.

czytaj więcej »

Kierownicy jednostek powinni dostosować ewidencję księgową środków trwałych do nowej KŚT tak, aby od 1 stycznia 2018 r. środki trwałe były ujmowane według nowych definicji i grupowań klasyfikacyjnych.  

czytaj więcej »

Pytanie: Przeprowadzając coroczną weryfikację konta 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”, komisja inwentaryzacyjna ustaliła, że saldo konta – oprócz wynagrodzenia dla pracownika z tytułu godzin nadliczbowych – tworzą drobne różnice groszowe, i to zarówno po stronie Wn, jak i Ma. Ustalono, że różnice te wynikają z zaokrągleń groszowych powstałych między listami płac a raportem ZUS DRA. Czy różnice groszowe nadmiernie pobranej składki powinno się zwrócić pracownikowi? Co w przypadku gdy zobowiązanie z tego tytułu widnieje po stronie pracownika? Jak w związku z tym powinny wyglądać zapisy księgowe w jednostce budżetowej takiej jak ośrodek pomocy społecznej?

czytaj więcej »

wiper-pixel