WYDANIE ONLINE

Czas na złożenie kwartalnego sprawozdania o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Z-03
Kierownicy jednostek budżetowych po I, II i III kwartale sporządzają sprawozdanie Z-03 o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Sprawozdanie trzeba sporządzić do 11 dnia następnego miesiąca z danymi za okres od początku roku do końca I, II i III kwartału.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy państwową jednostką budżetową, zawarliśmy umowę z urzędem pracy w sprawie organizowania prac interwencyjnych, na podstawie której zatrudniony został pracownik (1 etat). Otrzymujemy refundację części wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne liczone od kwoty refundowanego wynagrodzenia. Czy w związku z tym powinniśmy sporządzić dwa sprawozdania Rb-70 tj.: dla  zadania A podstawowa działalność jednostki organizacyjnej, nie wykazując w stanie zatrudnienia etatu oraz w wykonaniu ująć tylko wynagrodzenie bez otrzymanej refundacji; dla zadania B osoby zatrudnione do prac interwencyjnych wykazując kwotę wynagrodzenia w zakresie wykonania z uwzględnieniem otrzymanej refundacji wynagrodzenia.

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła jest jednostką budżetową. Z warsztatu szkolnego skradzione zostały: maszyna - środek trwały o wartości 4.000 zł wartość umorzenia 2.000 zł, narzędzia o wartości 2.000 zł - pozostałe środki trwałe ewidencjonowane na koncie 013, oraz 10 litrów paliwa (wartość ok. 40 zł), które zostało zaliczone w koszty w momencie zakupu  (zakupione do kosiarek). Czy konieczne jest wyksięgowanie paliwa z konta 401? Szkoła otrzymała informację o umorzeniu śledztwa z policji.

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 stycznia 2018 r. zatrudniliśmy nową pracownicę, która do 31 grudnia 2017 r. pracowała w szpitalu wojewódzkim. Przy ustalaniu okresów zatrudnienia oraz stawki procentowej wysługi lat okazało się, że będąc zatrudnioną w szpitalu osoba ta miała 10% dodatku stażowego i że przy ustalaniu prawa do tego dodatku szpital zaliczył jej do stażu pracy uprawniającego do wysługi okres prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.Ze znanych mi przepisów i interpretacji wiem, że okresy działalności gospodarczej prowadzonej na własny rachunek jak również  tzw. działalności wykonywanej osobiście w oparciu o umowę zlecenie i umowę o dzieło nie podlegają wliczeniu do stażu pracy rozstrzygającego o uprawnieniach  pracowniczych - stąd niższa w obecnej umowie stawka dodatku. Dodam, że jesteśmy jednostką organizacyjną gminy miejskiej -  Środowiskowy m Domem Samopomocy - który świadczy usługi opiekuńcze dla osób  z zaburzeniami psychicznymi.  Być może istnieją w służbie zdrowia jakieś szczególne przepisy pozwalające zaliczyć okresy prowadzenia działalności gospodarczej do stażu pracy koniecznego do nabycia uprawnień pracowniczych takich jak dodatek stażowy czy nagroda jubileuszowa.Proszę o rozstrzygnięcie dylematu, czy moje stanowisko w sprawie jest słuszne i czy szpital błędnie ustalił wysokość dodatku za wysługę lat czy też może są jakieś przepisy szczególne?

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowelizacja ustaw podatkowych. Przedstawiamy zestawienie najważniejszych zmian w PIT i CIT, które obowiązują od początku 2018 roku.

czytaj więcej »

wiper-pixel