WYDANIE ONLINE

Sporządzamy rachunek zysków i strat. Praktyczne wskazówki
Przedmiotem prezentacji w rachunku zysków i strat są strumienie przychodów i kosztów oraz zysków i strat nadzwyczajnych w roku sprawozdawczym. Skorzystaj ze wskazówek eksperta, aby bezbłędnie przygotować ten element sprawozdania finansowego.  

czytaj więcej »

Zbiorczych miesięcznych sprawozdań Rb-27S i Rb-28S za styczeń, listopad i grudzień, w których stwierdzono nieprawidłowości, nie będziesz już przekazywać do regionalnych izb obrachunkowych ani do Ministerstwa Finansów. Takie zmiany obowiązują od tego roku. Sprawdź, co jeszcze musisz wiedzieć o nowych zasadach sporządzania korekt sprawozdań.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy na dzień 31 grudnia w samorządowej jednostce budżetowej jaką jest ośrodek pomocy społecznej może zostać saldo na rachunku podstawowym? Jak ująć pozostające saldo w bilansie? Jak będą wyglądały księgowania związane z pozostającym saldem w roku następnym, czy właściwe będzie użycie kont 222 i 223?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego. Dnia 2 stycznia 2018 r. otrzymaliśmy wpłatę środków na rachunek bankowy z 29 grudnia 2017 r., data ta widnieje na wyciągu z 2 stycznia. Wpłata dotyczy wydanych dowodów rejestracyjnych 29 grudnia 2017 r. Wpłata została dokonana w urzędzie pocztowym, stąd rozbieżność w zapłacie i wpływie środków. Proszę o wskazówki, jak zaksięgować wpłatę w grudniu 2017 roku i w styczniu 2018 roku? Czy wpłatę należy ująć w grudniu 2017 roku, jeśli tak, to na jakich kontach zaewidencjonować i w który momencie wpłata powinna zostać ujęta w klasyfikacji budżetowej, a w którym bez klasyfikacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa, zwolniona z VAT, podpisała umowę najmu na część pomieszczeń na prowadzenie działalności z osobą fizyczną. W umowie zawarto zapis, że osoba fizyczna zobowiązuje się do opłaty za czynsz, koszty eksploatacyjne i podatek od nieruchomości w części odpowiadającej wynajętej powierzchni. Czy za czynsz i opłaty eksploatacyjne jednostka budżetowa powinna wystawić fakturę, a na podatek od nieruchomości notę księgową? Jeżeli tak, to czy tę notę ująć w rejestrze sprzedaży VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła podstawowa jako jednostka budżetowa gminy miejskiej po centralizacji wspólnie z gminą rozlicza VAT. Szkoła podpisała umowę z klubem sportowym na prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie sportu dla uczniów szkoły. Na koniec roku szkoła wystawia fakturę dla klubu sportowego za wynajem sali gimnastycznej, w związku z prowadzonymi zajęciami. Uczniowie korzystają z zajęć bezpłatnie. Czy wynajem sali na cele edukacyjne może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT ? Jeśli nie, to jaką stawkę powinniśmy zastosować? 

czytaj więcej »

wiper-pixel