WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jakie zmiany wprowadzić w polityce rachunkowości
W polityce rachunkowości jednostek należących do sektora publicznego należy wprowadzić z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. zmiany wynikające z nowych przepisów, w tym zasad funkcjonowania planu kont. Skorzystaj ze wskazówek eksperta, aby prawidłowo zaktualizować politykę rachunkowości.

czytaj więcej »

Rozliczenie nadwyżki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową od 1 stycznia 2018 r. zostało przeniesione z konta 820 na konto 870. Zmiana ta ma na celu jednolite prezentowanie w poszczególnych częściach sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu) wyniku finansowego netto tych jednostek.

czytaj więcej »

Pytanie: Na 31 grudnia 2017 r. na rozrachunkach (zakup usług) wychodzi nadpłata po stronie WN 10 zł. Nadpłata wynika z korekt dotyczącej 2017 roku. W styczniu dostałam fakturę na kwotę 200 zł dotyczącą abonamentu za 2018 i rozmów za grudzień2017 roku. Przyjmuję fakturę do grudnia 2017 r., ale tylko rozmowy za grudzień, czyli kwotę 120 zł.Na rozrachunkach powstaje zobowiązanie po stronie Ma 110 zł. W styczniu 2018 roku BO będzie na rozrachunkach po stronie Ma 110 zł, zaksięguję fakturę abonament za styczeń 2018 na kwotę 80 zł. Powstanie zobowiązanie Ma 190 zł.Zapłata już pomniejszona za fakturę WN 190 zł.  Wynika z tego, że rozrachunki będą na 0 zł.Czy takie księgowanie jest prawidłowe? Czy powinnam nadpłatę 10 zł z 31 grudnia 2017 r. przeksięgować na konto 221 dochody budżetowe i w styczniu 10 zł przekazać na dochody?

czytaj więcej »

Pytanie: Moje pytanie dotyczy rocznej inwentaryzacji drogą weryfikacji sald. A mianowicie: weryfikacja sald kont powinna być przeprowadzona do 15 stycznia, jak to się ma do dokumentów, które wpłyną po tej dacie? Protokół weryfikacji sald kont powinien być sporządzony do 15 stycznia ze stanem na dzień, np. 31 grudnia 2017 r. Jak postąpić z dokumentami (np. PK), które wpłyną (zostaną sporządzone) po tej dacie? Czy zrobić to poprzez dopisanie do protokołu weryfikacji kolejnej pozycji?

czytaj więcej »

Pytanie: Chciałam prosić o pomoc i wyjaśnienie w sprawie dotyczącej wypłaty zaliczki w związku z zagraniczną podróżą służbową. W dniu 11 stycznia 2018 r. pracownikowi została wypłacona zaliczka w złotych na zakup biletów lotniczych, w związku z planowaną w lutym 2018 r. podróżą służbową zagraniczną. Zaliczka została wypłacona w wysokości 3.000 zł, na wniosek pracownika. Przy wypłacie zaliczki nie dokonywano kalkulacji kosztów zakupu biletów i ich przeliczenia na złotówki, bo nie znano ich ceny w euro. W dniu 18 stycznia 2018 r. pracownik przedłożył rozliczenie zaliczki, dołączając fakturę za zakupione bilety na kwotę 882,90 euro oraz dodatkowo wyciąg ze swojego rachunku bankowego potwierdzający dokonanie zapłaty w kwocie 4.020,37 zł (jest to kwota za transakcję zakupu biletów, którą obciążony został rachunek bankowy pracownika).

czytaj więcej »

NSA nie wydał uchwały dotyczącej sposobu dokonywania korekt rozliczeń VAT przez jednostki samorządu terytorialnego za okresy sprzed wejścia w życie tzw. ustawy centralizacyjnej. Sprawą zajmie się siedmioosobowy skład NSA. Jakie ma to praktyczne skutki?

czytaj więcej »

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor i wicedyrektor szkoły podstawowej pracują w trakcie ferii zimowych. Czy należą im się tylko godziny z pensum podstawowym czy należy policzyć również średnią urlopową? Jak rozliczyć urlop dyrektorowi od 2018 roku?

czytaj więcej »

wiper-pixel