WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jak ewidencjonować Fundusz Wsparcia w służbach mundurowych
Do ewidencji środków pieniężnych państwowych funduszy celowych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym służy Konto 136 „Rachunek państwowych funduszy celowych”.

czytaj więcej »

Od 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Zmianą, która budzi największe emocje są sankcje finansowe, które grożą za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych. Sprawdź, jakie najważniejsze skutki rodzi wejście w życie tego aktu prawnego w praktyce służb kadrowych i księgowych w jednostkach sektora publicznego.

czytaj więcej »

Pytanie: Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Gmina przy sprzedaży nieruchomości bądź przy przekształceniu użytkowania wieczystego we własność na wniosek osoby może należność rozłożyć na raty, które podlegają oprocentowaniu. Wówczas nabywca w kolejnych latach uiszcza np. 2 ratę oraz należne oprocentowanie za dany rok, aż do momentu spłaty. W otrzymanej interpretacji indywidualnej gmina otrzymała odpowiedź, że roczna kwota odsetek w związku z rozłożeniem na raty podlega opodatkowaniu VAT jako usługa finansowa na podstawie art. 43 ust 1 pkt 38 ustawy o VAT. Należne odsetki podlegają wpłacie do 31 marca każdego roku. Czy gmina ma obowiązek wystawienia faktury dla czynności objętych zwolnieniem na podstawie art. 43 ust 1 pkt 38 ustawy o VAT? Czy w rejestrze sprzedaży można te usługi wykazać przy pomocy wewnętrznego dokumentu - noty? Czy taka faktura może zostać wystawiona przed dokonaniem płatności przez osoby? Czy w przypadku osób fizycznych gmina powinna ewidencjonować te czynności na kasie fiskalnej?

czytaj więcej »

Pytanie: Samorządowa jednostka budżetowa z ZFŚS udziela pracownikom świadczeń, wśród których znajdują się też zapomogi z tytułu choroby przewlekłej. Czy od stycznia 2018 r. zapomoga z tytułu choroby przewlekłej finansowana ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  w całości nie podlega opodatkowaniu?

czytaj więcej »

Gmina zawarła z kancelarią prawną umowę na świadczenie usług doradztwa prawnego. Poznaj stanowisko dyrektora KIS i sprawdź, czy gmina ma pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur od kancelarii.

czytaj więcej »

wiper-pixel