WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jak sporządzić sprawozdanie Rb-27 za maj 2018 roku
Miesięczne i roczne sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych sporządzają dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni (z wyłączeniem kierowników placówek) oraz naczelnicy urzędów skarbowych (jako organy podatkowe). Zobacz na przykładzie, jakie dane zawiera poprawnie wypełniony formularz tego sprawozdania.

czytaj więcej »

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadza zmiany dotyczące m.in. rozdziałów, objaśnień oraz nowych paragrafów, które umożliwią poprawne ewidencjonowanie dochodów i wydatków w jednostkach. Sprawdź, co się zmieni.

czytaj więcej »

Pytanie: W marcu 2018 roku do ośrodka pomocy społecznej wpłynęła faktura dotycząca odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w 2017 roku. Faktura pomyłkowo została zaksięgowana na koncie 240 zamiast na koncie 201. Konto 240 w ośrodku pomocy społecznej służy tylko do ewidencji list z tytułu wypłacanych zasiłków. Czy ujęcie faktury na koncie 240 zamiast na koncie 201 jest podstawą do dokonania korekty sprawozdania finansowego? Czym należy się kierować poprawiając sprawozdanie finansowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Pod jaką datą przeksięgować wynik finansowy na fundusz jednostki? Jesteśmy samorządową jednostką budżetową (ośrodek pomocy społecznej), nie mamy żadnych wytycznych w tym temacie od Skarbnika. Jakim kryterium należy się kierować przy ustalaniu daty przeksięgowania, czy może to być data złożenia sprawozdań finansowych na dzienniku podawczym jednostki samorządu terytorialnego? W naszym przypadku jest to 30 marca, czy może zaksięgować przeksięgowanie wyniku finansowego pod datą kwietniową?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dopuszczalny jest zapis w polityce rachunkowości dla jednostki, że zwroty nadpłat księgujemy ze znakiem minus 130/221 (przy opisie do konta 221)?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik miał badania okresowe w 2017 roku, ma zaświadczenie lekarskie do 2019 roku. Jednak w 2018 roku pogorszył mu się wzrok. Czy w takiej sytuacji dyrektor szkoły ma prawo wysłać pracownika na dodatkowe badania i zrefundować mu ewentualny zakup okularów? Jakie dokumenty trzeba zgromadzić?

czytaj więcej »

wiper-pixel