WYDANIE ONLINE

Jak ująć w księgach OPS refundację wydatków za zorganizowanie robót publicznych
Zdarza się, że ośrodki pomocy społecznej otrzymują wsparcie kadrowe w formie robót publicznych. Następnie jednostka w formie refundacji otrzymuje zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody, składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnianego bezrobotnego. Kłopot pojawia się przy ewidencji księgowej takiej refundacji. Czy otrzymaną refundację potraktować w księgach rachunkowych OPS jako dochód, który ośrodek powinien odprowadzić na konto dochodów jednostki samorządu terytorialnego? Czy może pomniejszyć wydatki roku bieżącego, czyli dokonać zapisu wznowienia wydatków? Poznaj wytyczne RIO, skorzystaj ze wskazówek eksperta i sprawdź przykłady, aby bezbłędnie ujmować refundację.

czytaj więcej »

Szykuje się nowelizacja rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Zmiany odnoszą się do szczegółowości prezentacji planowanych kwot wydatków w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego. Sprawdź szczegóły. 

czytaj więcej »

Na jakich kontach zaksięgować w jednostce budżetowej, w której są świadczone usługi przez stację kontroli pojazdów, operacje w przypadku opłacenia usługi przy użyciu terminala? Faktura za usługi terminala wpływa na koniec miesiąca. Na bieżąco bank przekazuje na rachunek jednostki płatności pomniejszone o opłaty związane z użyciem terminala i dzierżawę terminala. Jak poprawnie należy od początku do końca zaksięgować tego typu operacje gospodarcze?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy zespołem szkolno-przedszkolnym. Mamy utworzony zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ostatnio wypłaciliśmy pracownikowi (na rachunek bankowy) ze środków ZFŚS zapomogę socjalną w wysokości 500 zł. Jak prawidłowo zaksięgować powyższą wypłatę (naliczenie i przelew bankowy)? Czy należy ją zaksięgować na koncie 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”, czy na koncie 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”?

czytaj więcej »

Pytanie: Na podstawie uchwały szkoła podstawowa przejęła majątek gimnazjum, które z dniem 1 września zostało wchłonięte przez szkołę podstawową. Jak należy przyjąć salda, które zostały na kontach gimnazjum? Czy wynik finansowy na koncie 860 powinien również zostać dodany do sprawozdania SP? Salda pozostały na kontach zespołu 0, 2, 8.

czytaj więcej »

Siedmioosobowy skład Naczelnego Sądu Administracyjnego wydał wyrok istotny dla jednostek samorządu terytorialnego, które przed wejściem w życie tzw. ustawy centralizacyjnej (tj. przed 1 października 2016 r.) złożyły korekty deklaracji, odliczając VAT od wydatków inwestycyjnych na infrastrukturę przekazywaną nieodpłatnie jednostce organizacyjnej i wykorzystywaną przez tę jednostkę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik został zgłoszony, że odbędzie szkolenie. Jednak później, z przyczyn rodzinnych, otrzymał urlop i nie będzie mógł uczestniczyć w szkoleniu. Nie można już odwołać jego uczestnictwa w firmie. Jednostka otrzymała  fakturę za szkolenie tego pracownika, którą należy zapłacić. Jak w tej sytuacji opisać fakturę?

czytaj więcej »

wiper-pixel