WYDANIE ONLINE

Kierownik samorządowej jednostki budżetowej sporządza miesięczne i roczne sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych, które zawiera sposób rozdysponowania środków publicznych i zakres ich wydatkowania. Sprawdź, jak prawidłowo przygotować to sprawozdanie.  Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej lub jednostki samorządu terytorialnego zawiera informacje o wydatkach poniesionych przez jednostkę, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

czytaj więcej »

Pytanie: Faktura za rozmowy telefoniczne za sierpień 2018 roku wpłynęła do jednostki 1 października, 14 dni po terminie płatności. Zobowiązanie zostało niezwłocznie uregulowane. Czy faktura powinna zostać ujęta w sprawozdaniu Rb-Z za III kwartał 2018 roku? 

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostka budżetową – dysponentem III stopnia i przekazujemy dotacje do jednostek samorządu terytorialnego (dotacje związane z wyborami). W lutym br. otrzymaliśmy zwrot niewykorzystanej dotacji z urzędu miasta w kwocie 1,02 zł. Zgodnie z wyjaśnieniem, jakie urząd przesłał, zwrot powstał w związku z rozliczeniem VAT z faktur finansowanych ze środków dotacji. Rozliczenie VAT za grudzień nastąpiło w styczniu 2018 roku, a zwrot nadpłaconego podatku z urzędu skarbowego był już w lutym br. Czy uzyskany dochód zaklasyfikować jako zwrot niewykorzystanej dotacji w § 2950 czy w § 0970 zwroty z różnych dochodów? Za wyjaśnienie i pomoc z góry bardzo dziękuję.

czytaj więcej »

Pytanie: Jaki dokument powinna wystawić szkoła finansowana przez powiat Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej (GOPS) za wyżywienie uczniów w świetle wyroku NSA z 9 czerwca 2017 r.? Czy obiady w tym przypadku nie są opodatkowane VAT?

czytaj więcej »

Jedna ze szkół uważała, że w związku z zorganizowaną wycieczką w części sfinansowaną z ZFŚS będzie zobowiązana pobrać od pracowników PIT od nadwyżki kwoty zwolnionej z podatku dochodowego. Co na to organ podatkowy? Sprawdźmy.

czytaj więcej »

Podniesienie stawki minimalnej miesięcznego wynagrodzenia za pracę oznacza także wpływ na wzrost innych świadczeń ze stosunku pracy, zasiłków (i nie tylko), a także podstaw wymiaru składek z różnych tytułów.   Od 1 stycznia 2019 r. stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie wynosiła 2.250 zł, a minimalna stawka za jedną godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług – 14,70 zł. Sprawdź więcej.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy zakładem budżetowym, zatrudniamy pracowników na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych. W naszym zakładzie zatrudnione jest małżeństwo, żona pracuje w biurze, natomiast mąż jest pracownikiem fizycznym. Od niedawna żona w drodze wewnętrznego awansu, bez konkursu została główną księgową. Czy w związku z zaistniałą sytuacją mąż może nadal pracować w zakładzie? Jest to osoba zatrudniona na czas nieokreślony.

czytaj więcej »

Pytanie: Mamy przyjętą do pracy na stanowisku portiera osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim. Czy taka osoba może pracować w nocy?

czytaj więcej »

wiper-pixel