WYDANIE ONLINE

Wypełniamy krok po kroku Rb-28 za październik 2018 roku
 W sprawozdaniu Rb-28 za październik 2018 roku wypełniamy kolumny: 6 „Plan po zmianach”, 7 „Zaangażowanie”, 8 „Wykonanie wydatków” i 9–11 „Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego”. Sprawdź, na przykładzie, jakie dane wpisać w poszczególnych częściach formularza Rb-28. Skorzystaj z wypełnionego wzoru. 

czytaj więcej »

Kolejny z wyroków TSUE, na który oczekiwały samorządy w 2018 roku rozstrzygnięty, tym razem korzystny. Sprawdź szczegóły sprawy i poznaj praktyczne znaczenie tego wyroku dla samorządów.

czytaj więcej »

Pytanie: JST prowadzi działalność polegającą na dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków. Sprzedaż opodatkowana jest stawką VAT w wysokości 8%. Ponadto jednostka wystawia wewnętrzne noty księgowe niepodlegające VAT, którymi obciąża inne jednostki gminy (np. szkoły podstawowe) za pobór wody i odprowadzone ścieki oraz faktury za usługi wykonanych awarii lub przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (VAT 23%). Czy jednostka samorządowa ma prawo do odliczenia VAT w 100% od faktur, które jest w stanie przyporządkować do jednolitej działalności, np. faktury za energię elektryczną dotyczącą tylko hydroforni lub tylko przepompowni ścieków, opodatkowane VAT w wysokości 23%, czy tylko za pomocą prewspółczynnika?Podatek ze wskazanych faktur jednostka samorządu terytorialnego może odliczać w 100% (bez uwzględnienia prewspółczynnika).

czytaj więcej »

Pytanie: Czy opracowanie dokumentacji projektowej na bieżący remont należy klasyfikować w paragrafie 427 czy 430?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy prawidłowo klasyfikowane są dochody JST za: najem boiska sportowego, hali sportowej (na co składa się również szatnia, toalety, obsługa, woda, ścieki, energia elektryczna) oraz z ,,zielonej” szkoły (wynajem obiektu, sal, płatne za dobę) jako wpływy z usług − paragraf 0830, czy powinno być to zakwalifikowane jako wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST, czyli paragraf 0750?

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób zaksięgować sprostowanie do źle zaksięgowanej faktury z 2016 roku. Błędne księgowanie ujawniono w 2018 roku. Pracownik fakturę za usługi telekomunikacyjne zaksięgował w 2016 roku w zawyżonej kwocie, tj. powinien zaksięgować kwotę 113,47 zł na koncie kontrahenta i koncie usług obcych, a zaksięgował kwotę 133,37 zł. Płatność faktury została dokonana we właściwej wysokości. Jakich księgowań należy dokonać, aby sprostować pomyłkę?

czytaj więcej »

Pytanie: Rodzic dziecka już drugi z kolei miesiąc nie odbiera z kasy przyznanego świadczenia wychowawczego 500 plus. Świadczenie zgodnie z zapisem w decyzji administracyjnej jest wypłacane w kasie urzędu każdego 28. dnia miesiąca, a jeżeli jest to dzień wolny od pracy, to w kolejnym dniu po dniu wolnym. Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa takiego niepobranego świadczenia? Czy kasjer powinien zwrócić na koniec miesiąca niepobrany zasiłek na konto ośrodka pomocy społecznej? Czy może pozostawić środki w kasie do momentu odbioru?

czytaj więcej »

Płatnicy składek przygotują raport informacyjny zawierający dane niezbędne do wyliczenia emerytury lub renty. Złożenie takiego raportu będzie warunkiem skrócenia okresu przechowywania dokumentacji. Będzie to jednak dotyczyć tylko określonej grupy ubezpieczonych.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik OPS dostał świadectwo pracy dotyczące umowy na czas nieokreślony i nową umowę na okres próbny w tym samym ośrodku. Chodziło o zmianę stanowiska z pracownika socjalnego na kierownika ośrodka. Na świadectwie jest podany art. 30 § 1 Kodeksu pracy. Następnie pracownik otrzymał kolejną umowę na czas określony. Umowa została podpisana, jednak po kilku dniach pracownik złożył wypowiedzenie z dwutygodniowym terminem. Burmistrz nie zgadza się na takie wypowiedzenie, twierdzi, że powinno trwać 3 miesiące. Jak jest prawidłowo? Czy można w jednym zakładzie pracy rozwiązać umowę o pracę na czas nieokreślony i podpisać na okres próbny?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy osobie z orzeczonym stopniem o niepełnosprawności (umiarkowany), która łączy urlop wypoczynkowy z dodatkowym (9 dni wypoczynkowego i 4 dni dodatkowego), należy się świadczenie urlopowe?

czytaj więcej »

wiper-pixel