WYDANIE ONLINE

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie inwentaryzacji przez uzgodnienie sald sporządzają protokół. Opisują w nim przeprowadzone czynności oraz wszelkie rozbieżności, które wystąpiły między stanem w księgach rachunkowych jednostki a stanem podanym przez kontrahentów. Potwierdzenie salda pełni różne funkcje, np.: weryfikuje realność rozrachunków, środków pieniężnych wykazywanych w księgach rachunkowych jednostki gospodarczej czy też pozwala wykryć nieprawidłowości i nadużycia w gospodarce finansowej. Skorzystaj z gotowych wzorów i sprawdź na przykładach, jak dobrze wywiązać się z inwentaryzacji prowadzonej tą metodą.

czytaj więcej »

Do potrzeb ustalenia właściwej klasyfikacji wydatków budżetowych podstawą jest zakres oraz charakter przedmiotu zamówienia. Nie ma tu znaczenia wyodrębnienie poszczególnych pozycji na fakturze przez sprzedawcę.

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor naszej szkoły jedzie własnych samochodem na bezpłatne spotkanie z  dyrektorami placówek oświatowych. Czy w związku z tym koszt podróży służbowej zaklasyfikować do paragrafu 470 czy paragrafu 441. Dodatkowo dyrektor wyjeżdża na płatny kongres MOW i MOS również swoim samochodem. Czy ten wydatek zaklasyfikować do 470 wraz z kosztami podróży?

czytaj więcej »

Pytanie: Z bilansu otwarcia mamy należności z tytułu dochodów budżetowych na koncie Wn 221, w bilansie widnieją również należności z tytułu odsetek, konto 221 Wn. Zobowiązania te zostały umorzone w bieżącym roku. Jak wyksięgować na podstawie dokumentu umorzenia należność główną i odsetki? W 2017 roku należność księgowana była Wn 221, Ma 720, odsetki Wn 221, Ma 750.

czytaj więcej »

Pytanie: Co jest podstawą zapisu na koncie 998 „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego” w ośrodku pomocy społecznej w przypadku świadczenia Dobry start? Kiedy dokonać zapisu księgowego, skoro wydawanie decyzji nie jest wymagalne?

czytaj więcej »

Wydatki wynikające z umów o staż lub praktykę absolwencką należy klasyfikować w § 303. Przy zakupie materiałów i narzędzi wykorzystywanych podczas praktyki zawodowej oraz doposażenia służącego procesowi kształcenia uczniów w szkole zawodowej stosuje się natomiast § 424.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy zakładem budżetowym podległym urzędowi gminy. Z klientami − osobami fizycznymi − mamy zawarte umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Klient raz w miesiącu otrzymuje fakturę VAT, którą księgujemy następująco: Wn 201 brutto, Ma 700 netto, 225 VAT. W trakcie kontroli okazało się, że jeden z klientów ma źle naliczane usługi, i to od kilkunastu lat, płacił podwójnie. W jaki sposób skorygować te faktury i jak je zaksięgować?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w jednostce budżetowej (domu pomocy społecznej) zrealizowane wydatki (konto 223) i dochody (konto 222) można przeksięgować na fundusz (konto 800) 31 stycznia następnego roku?

czytaj więcej »

Tylko do końca 2018 roku jednostki samorządu terytorialnego mogą używać kas rejestrujących przejętych po jednostkach organizacyjnych stosujących te urządzenia przed centralizacją rozliczeń VAT.

czytaj więcej »

Pytanie: Zespół szkół chce podpisać umowę użyczenia własnych pomieszczeń powiatowi w celu organizacji zajęć w ramach działalności liceum ogólnokształcącego. Umowa będzie mieć charakter odpłatny i nie jest zawarta w celu realizacji zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa. Odpłatność polega na uiszczaniu przez powiat, co miesiąc, ryczałtowej opłaty na rzecz zespołu szkół. Czy zawarcie umowy użyczenia wiąże się z koniecznością opodatkowania VAT przychodów otrzymywanych przez zespół szkół w związku z zawartą umową?

czytaj więcej »

Pytanie: Samorządowa jednostka budżetowa pobiera dochody za pobyt uczestników w domu wsparcia. Dochody pobierane są na podstawie decyzji administracyjnej, do której wystawiana jest faktura ze stawką ZW. Jednostka nie miała informacji, że podopieczny nie żyje i wystawiła fakturę z stawką ZW za miesiąc, w którym ten zmarł, z terminem płatności do 15. dnia następnego miesiąca. Rodzina oświadczyła, że podopieczny nie pozostawił po sobie majątku i nie ureguluje należności. Czy taka należność powinna być wyksięgowana? Czy trzeba sporządzić korektę deklaracji VAT do miesiąca, w którym nastąpił zgon, czy też do miesiąca, gdy kwota należności została umorzona przez burmistrza? Która procedura jest prawidłowa?

czytaj więcej »

wiper-pixel