WYDANIE ONLINE

Przychody i koszty – wskazówki na koniec roku budżetowego
Wielkość wypracowanego na koniec roku budżetowego wyniku finansowego działalności kształtowana jest m.in. przez wielkość osiągniętych w ciągu roku przychodów. Sprawdź prawidłową ewidencję księgową.

czytaj więcej »

Pytanie: Mam pytanie odnośnie odprawy pośmiertnej nauczyciela. Osoba zmarła 11 października, od sierpnia przebywała na zwolnieniu lekarskim. Wypłacałam jej tylko dodatek stażowy, ponieważ zwolnienie wypłacał jej ZUS. Jakie wynagrodzenie przyjąć do wyliczenia odprawy? Zaznaczę, że nauczyciel pracował ponad 20 lat i należy mu się odpraw 6 -cy.  Składniki wynagrodzenia przed chorobą: zasadniczy, stażowy, motywacyjny, funkcyjny z racji pełnienia funkcji dyrektora. Jak należy obliczyć ekwiwalent za urlop.

czytaj więcej »

Należności z tytułu kosztów upomnień nie ujmuje się w sprawozdaniu Rb-N. Mają bowiem charakter uboczny względem roszczenia głównego – przypomina katowicka RIO.

czytaj więcej »

Pytanie: Delegatura (jednostka budżetowa) przyznała i przekazała dotację na wybory samorządowe w 2018 roku w wysokości skalkulowanej o liczbę obwodów z lat poprzednich. W rzeczywistości w 2018 roku liczba obwodów została zmniejszona o 1 (likwidacja 1 obwodu odrębnego). W związku z tym delegatura zmuszona była zmniejszyć wcześniej przyznaną dotację o kwotę 1.855 zł. W piśmie z 20 września 2018 r. informującym o zmniejszeniu dotacji, poproszono gminę o zwrot dotacji do 28 września 2018 r. Faktyczny zwrot na rachunek bankowy delegatury nastąpił 5 października 2018 r. Mam wątpliwość dotyczącą księgowania korekty zmniejszającej zaangażowania: 1) Czy zmniejszenie zaangażowania powinno nastąpić z datą pisma informującego o zmniejszeniu dotacji? 2) Czy też korekta zmniejszająca zaangażowanie powinna nastąpić w momencie zwrotu tej części dotacji na rachunek bankowy delegatury? W przypadku opisanym w pkt 1 zaangażowanie wykazane w sprawozdaniu Rb-28 za wrzesień będzie mniejsze niż dokonane przez Delegaturę wydatki.

czytaj więcej »

Pytanie: Zakupiliśmy szafki do szatni szkolnej. Cena jednostkowa wynosi ok. 100 zł, natomiast wartość całego zakupu to ok. 100.000 zł. Jak ująć to w klasyfikacji, czy do § 4210, czy może do § 6060?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego przekazaliśmy - na podstawie porozumienia - środki dla policji na zakup samochodu. Wydatek został ujęty w paragrafie 6170 klasyfikacji budżetowej. Na jakich kontach w jednostce powinna zostać prawidłowo zaksięgowana ta operacja?

czytaj więcej »

W przyszłym roku nadal będą stosowane 8% i 23% stawki VAT, prezydent podpisał już zmiany w VAT.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa (szkoła) posiada kasę fiskalną. Od roku jednostka nie ma obrotu gotówkowego, dochody z tytułu najmu pomieszczeń  i udostępniania hali sportowej wpływają bezpośrednio na rachunek bankowy zgodnie z umową zawartą z kontrahentem i fakturą VAT, kasa jest nieużywana. Czy szkoła może zrezygnować z kasy fiskalnej?

czytaj więcej »

Wyrok NSA z 6 września 2018 r. o sygn. akt I FSK 1031/16, dotyczący opodatkowania przez gminę działek niezabudowanych, z których została wywłaszczona w celu realizacji inwestycji drogowej, to kolejny w tym roku niekorzystny dla samorządów wyrok w sprawie zasad opodatkowania wywłaszczanych gruntów.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową. Będziemy kupować środek trwały za kwotę 80.000 zł. Zawrzemy stosowną umowę i wystawimy zamówienie. Otrzymamy fakturę. Firma chce wydać środek trwały dopiero po otrzymaniu zapłaty. Podstawą dokonania przelewu powinna być faktura oraz OT -przyjęcie na stan. Czy można zapłacić fakturę nie posiadając dokumentu OT, czyli potwierdzenia przyjęcia środka trwałego na stan?

czytaj więcej »

wiper-pixel