WYDANIE ONLINE

Już czas na sprawozdanie Rb-Z-PPP za IV kwartały 2018 roku
 Do 30 stycznia 2019 r. kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, którzy zawarli umowy partnerstwa publiczno-prywatnego, mają obowiązek złożyć sprawozdania Rb-Z-PPP za IV kwartały 2018 roku. Sprawdźmy, jak bezbłędnie wypełnić to sprawozdanie. Sprawozdania Rb­-Z­PPP są sprawozdaniami statystycznymi, ale kie­rownicy wszystkich jednostek, którzy zawarli umowy o partnerstwie publiczno-­prywatnym, mają obowiązek sporządzać je, a następnie przekazywać do Ministerstwa Finansów – Departamentu Gwarancji i Poręczeń oraz Głównego Urzędu Statystycznego. 

czytaj więcej »

Minister finansów wprowadza kolejne zmiany w klasyfikacji budżetowej, które będą miały zastosowanie do planowania budżetowego na 2019 rok. Uchylono dział „803 Szkolnictwo wyższe”, wprowadzono również zmiany dotyczące m.in. rozdziałów, objaśnień oraz nowych paragrafów, które umożliwią poprawne ewidencjonowanie dochodów i wydatków w jednostkach.

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba, u której świadczone są usługi opiekuńcze, od kilku miesięcy wnosi odpłatność z dużym opóźnieniem (termin wskazany w decyzji administracyjnej jako data wniesienia odpłatności różni się czasem o 2 miesiąc od daty wpłaty). Czy ośrodek pomocy społecznej powinien naliczyć odsetki od nieterminowej wpłaty odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze? Jaka jest podstawa prawna ich naliczania? Na jakie przepisy należy się powołać w przypadku nienaliczania odsetek? 

czytaj więcej »

Pytanie: Zakupiliśmy program finansowo-księgowy o wartości 3 tys. zł brutto. Jak zaksięgować taki zakup?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła otrzymała do zapłaty grzywnę od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w wysokości 1.000 zł, do tego koszty obejmujące czynności egzekucyjne w wysokości 68 zł oraz koszty upomnienia 11,60 zł. Jak prawidłowo zaksięgować te koszty?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka przekazała dzieciom pracowników paczki na święta. Wydatek pochodził ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jak go rozliczyć i zaksięgować?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka kupiła samochody ciężarowe o masie całkowitej 3500 kg, liczba miejsc 6, ładowność 1620 kg. Samochody te będą wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej. Jakie dokumenty należy złożyć i jakich formalności dopełnić, aby w przypadku tych samochodów uzyskać prawo do odliczenia 100% VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących sposobu rozliczania podatku VAT za zakupy potrzebne na realizacje zadań na rzecz jednostki nadrzędnej - gminy. Jesteśmy zakładem budżetowym powołanym przede wszystkim do realizacji odpłatnych usług na rzecz mieszkańców gminy, tj. zadań z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. W październiku podpisaliśmy z naszą jednostka nadrzędna - gminą umowę na modernizacje drogi dojazdowej do gruntów rolnych. My jako wykonawca otrzymamy wynagrodzenie ryczałtowe określone w wysokości brutto. Zakup materiałów jest również w naszej gestii (piasek, podsypka, żwir). Czy od tych faktur zakupowych możemy sobie odliczyć podatek VAT. Wg nas nie, gdyż wykonujemy usługę na rzecz jednostki macierzystej. Faktury wystawione są na naszą jednostkę. Co miesiąc składamy deklaracje VAT do gminy, a przy księgowaniu faktur w rejestrze VAT stosujemy prewspółczynnik.

czytaj więcej »

Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w ramach projektu na przebudowę budynku na świetlicę z pomieszczeniem biurowym.

czytaj więcej »

wiper-pixel