WYDANIE ONLINE

Podpowiadamy, jak przygotować sprawozdanie Rb-28NWS za I kwartał 2019 roku
Kwartalne sprawozdanie Rb-28NWS z wykonania planu wydatków samorządowej jednostki budżetowej lub jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego, sporządzają i przekazują jednostki sektora samorządowego, które realizują takie wydatki. Skorzystaj ze wskazówek eksperta i sprawdź, jakie dane należy wykazać w tym sprawozdaniu. 

czytaj więcej »

Brak osobnych numerów poszczególnych dowodów księgowych, nienależyta ochrona druków ścisłego zarachowania oraz niepoprawna klasyfikacja wydatków na zakupy inwestycyjne – to tylko niektóre z uchybień wykrytych przez białostocką RIO podczas kontroli w centrum sportu i rekreacji.

czytaj więcej »

Jeżeli oświatowe jednostki budżetowe mają wydzielony rachunek dochodów, to opłaty za wyżywienie wnoszone przez pracowników placówek mogą stanowić dochody jednostki budżetowej.

czytaj więcej »

Pytanie: Jaki dokument powinna wystawić szkoła finansowana przez powiat gminnemu ośrodkowi pomocy społecznej za wyżywienie uczniów w świetle wyroku NSA z 9 czerwca 2017 r.? Czy obiady w tym przypadku nie podlegają opodatkowaniu VAT w świetle wyłączenia przewidzianego w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT?

czytaj więcej »

Pytanie:  Jak w zakładzie budżetowym zaksięgować koszty międzyokresowe bierne za dostawę energii elektrycznej za 2018 rok? Nie otrzymaliśmy jeszcze faktur. Jak to ująć w sprawozdaniu w Rb-30S za 2018, a jak w 2019 roku w momencie otrzymania faktur? Czy należy skorygować wynik finansowy za 2018 i 2019 rok? Czy kosztem podatkowym podatku dochodowego będzie moment faktycznego otrzymania faktur w 2019 roku?

czytaj więcej »

Wpływy z odsetek od należności z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez ośrodek pomocy społecznej, w przypadku gdy są dokonywane po zakończeniu roku budżetowego, należy klasyfikować po stronie dochodów w paragrafie 092.

czytaj więcej »

Pytanie:   Zakład budżetowy w styczniu 2018 dokonał korekty VAT za 2017 rok. Kwota korekty została zaliczona na poczet kosztów 2018 roku jako pozostałe koszty operacyjne. Obecnie również w styczniu dokonamy korekty podatku VAT za 2018, co zostanie zaksięgowane w księgach 2019 roku. Kiedy rozliczyć w CIT skutki korekty VAT?

czytaj więcej »

Od tego roku płatnicy nie wykazują już przychodów z innych źródeł ani stypendiów studenckich w informacji PIT-8C. Posłuży im do tego zmodyfikowany formularz PIT-11.

czytaj więcej »

Obowiązują już przepisy dotyczące nowych zasad prowadzenia akt pracowniczych na potrzeby ZUS. Regulacje pozwolą skrócić obowiązkowy czas ich przechowywania z 50 do 10 lat dzięki elektronizacji. Płatnicy chcący prowadzić dokumentację za pośrednictwem tzw. e-akt muszą przekazywać co miesiąc do ZUS nowy zakres danych, dochowując przy tym przewidzianych prawem wymogów, zwłaszcza w zakresie ochrony danych osobowych.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel, który ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, pracujący w ramach pełnego etatu (30/30), wpisuje w karty pracy 30 godzin tygodniowo, czy rzeczywiście przepracowane 26 godzin?

czytaj więcej »

Pytanie: Uzupełniałam etat w szkole podstawowej, teraz przejęłam funkcję dyrektora i w tej szkole, w której uzupełniałam etat, będę pracowała w ramach dodatkowej umowy. Z czyjego budżetu będzie płacone moje wynagrodzenie?

czytaj więcej »

wiper-pixel