WYDANIE ONLINE

Jak uniknąć błędów, sporządzając Rb-30S za I kwartał 2019 roku
Samorządowe zakłady budżetowe są zobowiązane sporządzić jednostkowe sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów finansowych za I kwartał 2019 roku i przekazać je swojej jednostce samorządu terytorialnego, która następnie składa sprawozdanie zbiorcze do właściwej regionalnej izby obrachunkowej. Co należy uwzględnić w tym sprawozdaniu?

czytaj więcej »

Pytanie: Biblioteka Publiczna - instytucja kultury, będzie modernizować swój budynek. Finansowanie przedsięwzięcia odbywać się będzie ze środków z dotacji celowej od organizatora 600 tys. zł oraz dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury 2 miliony zł. Biblioteka Publiczna nie jest podatnikiem VAT i nie figuruje w ewidencji podatników VAT. Biblioteka osiąga dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń około 40 tys. rocznie, ale nie są wystawiane faktury VAT. Czy w opisanej sytuacji biblioteka będzie mogła odzyskać VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy państwową jednostką budżetową. Czy możemy sprzedać pracownikowi komputer, który był w użytkowaniu tej osoby od 2015 roku? Przez komisję ds. wyceny majątku trwałego jednostki komputer został wyceniony i zakwalifikowany jako zbędny i skierowany do sprzedaży? Protokół został zatwierdzony przez kierownika jednostki. Wycena nastąpiła na wniosek kierownika jednostki. Na jakiej podstawie, oprócz protokołu komisji, powinien być wystawiony dokument sprzedaży? Jeśli faktura, to czy powinna być z podatkiem VAT? Czy istnieje podstawa zwolnienia z VAT przy takiej sprzedaży?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownikowi (ojciec) kończy się urlop wychowawczy 14 lutego 2019 r., dodam, że to jego kolejny urlop wychowawczy. Powrót do pracy po 7 latach. Nie ma aktualnych badań lekarskich, oraz szkolenia bhp i innych szkoleń niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych. Nie ma też odpowiednich przepustek, gdyż przed ich wydaniem osobiście musi złożyć podpis na wnioskach. Czy pracodawca ma obowiązek kontaktować się z pracownikiem, aby mu przypomnieć te kwestie? Czy to pracownik powinien się zgłosić i podać nam swoją decyzję, czy wraca do pracy i jakich formalności powinien dopełnić, aby móc przystąpić do pracy? Czy jeżeli 15 lutego zgłosi się do pracy i przyniesie zwolnienie lekarskie lub złoży wniosek o urlop wypoczynkowy (za 2019 rok przysługuje mu 24 dni,) to pracodawca musi się zgodzić na ten urlop?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową. W marcu poprzedniego roku zmarł nasz pracownik. Czy przysługuje trzynasta  pensja rodzinie pracownika?

czytaj więcej »

Pytanie: W starostwie powiatowym przyznawane i wypłacane są nagrody. W regulaminie wynagradzania zawarty jest zapis, że nagrody mają charakter uznaniowy oraz że nagrody są wypłacane w miarę posiadanych na ten cel środków finansowych, w następujących terminach: z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji, na Dzień Pracownika Samorządowego oraz w grudniu - po ocenie całorocznych osiągnięć w realizacji zadań. Większość pracowników otrzymuje nagrody w tej samej kwocie. Zdarza się, że nagrody są przyznawane w innych terminach niż wskazane w regulaminie wynagradzania, przykładowo pracownicy Wydziału Finansowego otrzymali nagrody po przeprowadzonej kontroli RIO za bardzo dobre wyniki kontroli. Nagrody te pracownicy otrzymali w jednakowej wysokości. Czy wypłacane w taki sposób nagrody należy brać do podstawy wynagrodzenia i zasiłku chorobowego?

czytaj więcej »

Zmiany w sprawozdawczości budżetowej pozwolą na bardziej równomierne rozłożenie obowiązków związanych ze sprawozdawczością. Poznaj nowe terminy przekazywania rocznych sprawozdań.

czytaj więcej »

Do porozumień zawieranych przez samorządy na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny nie mają zastosowania przepisy dotyczące dotacji celowych. Wydatki na realizację takich porozumień klasyfikuje się w § 433.

czytaj więcej »

Pytanie: Jestem księgową ośrodka pomocy społecznej. Przy sporządzaniu rocznego sprawozdania Rb-28S i dokonywaniu zwrotów niewykorzystanych dotacji mam dylemat, czy uzgadniając wykonanie w klasyfikacji 85501 i 85502, koszty obsługi powinnam ustalić w odniesieniu do całości otrzymanej dotacji? Wiem, że są odmienne zdania w tym temacie, jedni liczą od całości, inni zaś od wartości wypłaconego świadczenia. Jakie są konsekwencje wyboru sposobu obliczenia kosztów?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego, musimy zapłacić opłatę planistyczną na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy ująć ten wydatek?

czytaj więcej »

Pytanie: Otrzymałam środki z § 6220 na modernizację serwerowni. Na fakturze jest zapis: modernizacja sieci komputerowej, wyposażenie serwerowni i podana jest kwota do zapłaty. Dołączono też protokół, w którym podzielono wydatki na: szafę serwerową z wyposażeniem, oprogramowanie i adaptację pomieszczenia serwerowni, a wszystkie pozycje zostały wycenione powyżej 10.000 zł. Jaki paragraf powinnam zastosować przy tych wydatkach? Czy do wszystkiego zastosować § 6130, czy też podzielić i część ująć w ramach § 6140?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego, z ZFŚS udzielamy pracownikom pożyczki. Udzielane pożyczki i ich spłata ewidencjonowana była ręcznie − papierowo. Następnie nieprawidłowo wprowadzono należności z tytułu pożyczek do systemu komputerowego. Po zinwentaryzowaniu należności z tytułu pożyczek na 31 grudnia 2018 r. okazało się, że kwota wykazana po stronie Wn na koncie „Pożyczki” jest mniejsza niż rzeczywiste zobowiązanie pracowników z tytułu pobranych pożyczek (pracownicy potwierdzili kwotę pożyczek pozostających do spłaty na 31 grudnia 2018 r.). W jaki sposób skorygować ten błąd?

czytaj więcej »

wiper-pixel